Τι συμβαίνει με την Κάρεν Φίνλεϋ; Η Πολιτική του άσεμνου γυναικείου σώματος και η αναπαράσταση των γυναικών ως Υλη


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Κάρεν& Φίνλεϋ,& αμερικανική περφόρμανς αρτ,& γυναίκα ύλη, Τζούντιθ Μπάτλερ, σωματικότητα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
Περίληψη

Η&ΚNρεν&ΦKνλεϋ&[Karen&Finley],&γνωστ3&και&ως&η&«γυναKκα&που&αλεKφεται&)ε&
σοκολNτα»,& )*σω& των& α)φιλεγ@)ενων& παραστNσε:ν& της,& διαταρNσσει& και&
υπονο)εçει&τα&υφιστN)ενα&καθεστ:τα&απεικ@νισης&του&γυναικεKου&σ:)ατος,&
τα& οποKα& στηρKζονται& στην& εικ@να& της& γυναKκας& εKτε& ως& ασ:)ατης& εKτε& ως&
υπερπροσδιοριζ@)ενης& απ@& το& σ:)α.& Αποδεχ@)ενη& τους& πατριαρχικοçς&
απεικονιστικοçς&κ:δικες&της&γυναKκας,&η&ΦKνλεϋ&επικαλçπτει&κυριολεκτικN&
το&σ:)α&της&)ε&διNφορες&ουσKες,&ιδKως&τρ@φι)α&(αυγN,&σοκολNτα,&)*λι,&ζελ*,&
κ*τσαπ),& @λες& τους& γλοι:δεις& ουσKες& που& παραπ*)πουν& σε& σω)ατικ*ς&
λειτουργKες,& σε& )ια& προσπNθεια& να& παραστ3σει& τη& θυ)ατοποKηση& των&
γυναικ:ν&και&)ια&πιθαν3&διαφυγ3&απ@&αυτ3ν.&Καθιστ:ντας&ορατ@&στη&σκην3&
το& π:ς& )ια& τ*τοια& εικ@να& υπερβολικ3ς& «υλικ@τητας»/θηλυκ@τητας& ως&
ακατ*ργαστης& çλης&εKναι& το&πραγ)ατικ@& αποτ*λεσ)α& )ιας& ανδροκρατικ3ς,&
καταναλωτικ3ς& πολιτικ3ς& απεικ@νισης& της& γυναKκας,& η& Α)ερικανKδα&
καλλιτ*χνις&&δεKχνει&επK&σκην3ς&τις&αν:)αλες&συν*πειες&)ιας&υπερβολικ3ς&
«σω)ατικ@τητας»&και&καθιστN&σαφ*ς&στο&κοιν@&της&π:ς&*να&σ:)α&)πορεK&να&
αποκτ3σει& ση)ασKα,& να& γKνει& *να& καλλιτεχνικ@& εργαλεKο& που& )πορεK& να&
οδηγ3σει&σε&)ια&κοινωνικ3&αλλαγ3.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.