Οι κλασικές μυθολογίες του Φρόυντ: Τραγωδία και Ψυχανάλυση


Δημοσιευμένα: Μαΐ 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Φρόυντ, Οιδίπους, ελληνική τραγωδία, ψυχανάλυση, Νίτσε
RACHEL BOWLBY
Περίληψη

Στο& γυ)νNσιο ο& Φρ@υντ& ειδικεçθηκε& στα& αρχαKα& ελληνικN& και& λατινικN&
παρNλληλα& )ε& τις& θετικ*ς& επιστ3)ες.& Καθ’@λη& τη& διNρκεια& της& ζω3ς& του&
διατηροçσε& α)εKωτο& ενδιαφ*ρον& για& την& αρχαι@τητα& και& τη& )υθολογKα& και&
το&πιο&διNση)ο&εçρη)α&)ε&το&οποKο&συν*δεεται&&το&@νο)N&του&(&το&Οιδιπ@δειο&
σç)πλεγ)α)& προ*ρχεται& απ@& )ια& ελληνικ3& τραγωδKα.& Το& δοκK)ιο& που&
ακολουθεK& διερευνN& τις& ποικKλες& χρ3σεις& της& ελληνικ3ς& και& λατικνικης&
λογοτεχνKας& και& )υθολογKας& στο& *ργο& του.& Επικεντρ:νεται& ιδιαKτερα& στο&
τρ@πο& που& χρησι)οποιησε& τον& Θηβαϊκ@& )υθολογικ@& κçκλο (& και& την&
Σοφ@κλεια&τραγωδKα&ΟιδKπους&τçραννος),&αλλN&εξετNζει&επKσης&το&τρ@πος&
)ε& τον& οποKα& )ια& συγκαιριν3& του& επανερ)ηνεKα& της& Αριστοτελικ3ς&
κNθαρσης&διαδρα)Nτισε&ση)αντικ@&ρ@λο&στην&επιν@ηση&της&ψυχαναλυτικ3ς&
«θεραπεKας&δια&του&λ@γου»

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.