Η κάθαρση των αστών


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κάθαρση έλεος τραγωδία ψυχή
ΑΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ
Περίληψη

Στην& Εισαγωγ3& του,& @χι& στην& Ποιητικ3& του& Αριστοτ*λη,& αλλN& στα& ΗθικN&&
Νικο)Nχεια,& ο& Ανδρ*ας& Δαλ*ζιος& γρNφει:& «...& )αταKως& θ’& ανεζ3τει& τις& τας&
περK& ηθικ3ς& πραγ)ατεKας& του& Αριστοτ*λους& την& διατçπωσιν& ηθικ:ν&
εντολ:ν,& προοριζο)*νων& δι’& ανηλKκους,& δοçλους& 3& χειρ:νακτας». Ο& δε&
γNλλος& φιλ@σοφος& L.& Boutroux,& στον& οποKο& αναφ*ρεται& ο& Δαλ*ζιος,&
υπογρα))Kζει& τον& αριστοκρατικ@& χαρακτ3ρα& της& ηθικ3ς& των& αρχαKων&
Ελλ3νων.& Κατηγορη)ατικN& ο& Boutroux αποφαKνεται& @τι& «ο& @χλος& ουδ*ποτε&
δçναται&να&εKναι&σοφ@ς,&δι@τι&καθοδηγεKται&υπ@&του&συναισθ3)ατος,&εNν&)η&
υπ@&του&ενστKκτου.&Ωθεν&η&ηθικ3&των&Ελλ3νων&εKναι&αριστοκρατικ3,&και&ως&
τοιαçτη& κατNλληλος& δι’& ολKγους& )@νον& ανθρ:πους».& Απ@& ποç& λοιπ@ν&
προ*ρχεται,& απ@& ποιους& ορKζεται,& ποιους& τελικN& αφορN& η& Αριστοτελικ3&
«κNθαρση»;& ΜαζK& )ε& την& προσπNθεια& ν’& απαντηθοçν& αυτN& και& Nλλα,&
παρ@)οια,& ερωτ3)ατα& θα& αποπειραθ:& να& αναπτçξω& ορισ)*νες– πιθαν:ς&
αιρετικ*ς– απ@ψεις& για& τον& υπολανθNνοντα& αυταρχισ)@& των& αστικ:ν&
κοινωνι:ν– του& παρελθ@ντος& αλλN& και& του& παρ@ντος& – @πως& και& για& τη&
δεδο)*νη& αντKληψη& για& το& τι& εKναι& «παθ3)ατα»& και& για& την& αναγκαι@τητα&
της&κNθαρσης.&

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.