Η χορεύτρια και η υπερμαριονέτα: Ισιδώρα Ντάνκαν και Έντουαρντ Γκόρντον Κρέιγκ


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
υπερμαριονέτα, χορεύτρια, Ισιδώρα Ντάνκαν, Έντουαρντ Γκόρντον Κρέιγκ, ελληνισμός, Τελετουργιστές του Κέιμπριτζ, περφορμανς
ΟΛΓΑ ΤΑΞΙΔΟΥ
Περίληψη

Το&κεK)ενο&που&ακολουθεK&εξετNζει&τις&*ννοιες&του&θεατρικοç&σ:)ατος&στο&
*ργο& της& Ισιδ:ρας& ΝτNνκαν& και& του ¥ντουαρντ& Γκ@ρντον& Κρ*ιγκ& και&
ανιχνεçει& τις& δο)ικ*ς& τους& ο)οι@τητες& ως& προς& το& @τι& ανταποκρKνονται& σε&
παρNλληλες& αναζητ3σεις& γçρω& απ@& την& παρουσKα& του& περφ@ρ)ερ.& & Η&
υπερ)αριον*τα& του& Κρ*ιγκ& και& η& χορεçτρια& της& ΝτNνκαν& συχνN&
αντιπαρατKθενται,&αφοç&η&πρ:τη θεωρεKται&ως&πλ3ρης&απουσKα&ενσ:)ατου&
και&η&Nλλη&ως&απ@λυτα&σω)ατικ3&*κφραση.&Η&παροçσα&ανNλυση&προτεKνει&
την& ανNγνωση& των& δçο& συλλ3ψεων& εντ@ς& του& ευρçτερου& πλαισKου&
)οντερνιστικοç& πειρα)ατισ)οç& στις& παραστατικ*ς& τ*χνες,&
υπογρα))Kζοντας& τη& ση)αντικ3& επKδραση& των& Τελετουργιστ:ν& του&
Κ*ι)πριτζ&και&στους&δçο&καλλιτ*χνες.&ΑυτοK&οι&πειρα)ατισ)οK&ως&προς&την&
κKνηση& του& ενσ:)ατου& και& την& παρουσKα& αντλοçν& απ@& το& παρελθ@ν& και&
συ)βNλλουν& απ@& πολλ*ς& απ@ψεις& στη& δη)ιουργKα& εν@ς& χαρακτηριστικN&
)οντερνιστικοç& ελληνισ)οç& ―εν:& ταυτ@χρονα& δια)ορφ:νουν& )ια&
χειρονο)Kα&[Gestus],&που&τεKνει&προς&*να&ουτοπικ@&)*λλον

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.