«Γράμμα σε ένα νέο ηθοποιό»: Για τον αυτοσχεδιασμό


Δημοσιευμένα: Μαΐ 23, 2023
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

¨Μια& .Dρα& στο& εργαστ%ρι& ανDκραξε& Dνας& νεαρAς& ηθοποιAς& «θDλω& να&
αυτοσχεδι[σω.& ΘDλω& να& .οιραστ)& .ε& τους& [λλους& δη.Aσια& το&
«συγκεκρι.Dνο»& που& βρCσκω& στον& αυτοσχεδιασ.A»,& πυροδοτ)ντας& Dτσι&
στην&ο.%γυρη&.ια&Dντονη&ατελεCωτη&συζ%τηση&που&τελικ[&επικεντρ)θηκε&
π[νω&στη&Σω.ατικ%&γλ)σσα&του&ηθοποιοG.&

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.