«Τα μποτάκια» μονόπρακτο


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ
Περίληψη

Το&σGντο.ο&.ονAπρακτο&ΤΑ&ΜΠΟΤΑΚΙΑ&γρ[φτηκε&το&ΝοD.βριο&του&2010,&
ειδικ[& για& την& παρ[σταση& Ο& ΚΑΝΕΝΑΣ& στο& θDατρο& ΣΗΜΕΙΟ,& στις& 28&
Δεκε.βρCου&2010. Η&παρ[σταση&%ταν&Dνα&κ[λεσ.α&του&ΝCκου&Δια.αντ%&σε&
συγγραφεCς& και& ηθοποιοGς& για& .ια& παρ[σταση& – αναφορ[& στο& τραγικA&
γεγονAς& του& θαν[του& του& αν)νυ.ου& [στεγου& που& αλDστηκε& απA&
απορρι..ατοφAρο&καθ)ς&κοι.Aταν&στα&σκουπCδια

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.