ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 32

Published: 03-01-2022

Βιβλιοκρισία: Caroline Walker Bynum, Dissimilar Similitudes. Devotional Objects in Late Medieval Europe, New York 2020

Νικολέττα ΓΙΑΝΤΣΗ-ΜΕΛΕΤΙΑΔΗ, Γιολίνα ΓΙΩΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ