| More

Η γονική εμπλοκή υπό το πρίσμα της θεώρησης του "εκπαιδευτικού θύλακα" του παιδιού

Views: 1909 Downloads: 1560
Efthymia Penderi, Konstantinos Petrogiannis
Efthymia Penderi, Konstantinos Petrogiannis

Περίληψη


Ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς και ερευνητές συμφωνούν για τη σημασία της γονικής εμπλοκής στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης, υπάρχει ασάφεια αναφορικά με την προέλευση, τη φύση και τις εννοιολογικές αποχρώσεις που συνιστούν τη δομή της. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην έννοια και τη λειτουργία της γονικής εμπλοκής υπό το πρίσμα του «εκπαιδευτικού θύλακα» του παιδιού. Πρόκειται για ένα θεωρητικό σχήμα με εμπειρική εφαρμογή, το οποίο προκύπτει συνδυάζοντας τις βασικές θεωρητικές θέσεις της βιο-οικολογικής προσέγγισης του Urie Bronfenbrenner και του «αναπτυξιακού θύλακα» των Super και Harkness. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όχι μόνο στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσσουν και τις απόψεις που διαμορφώνουν  καθώς εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού, στη βάση των διαφοροποιημένων αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών σε κάθε ηλικιακή περίοδο. 


Λέξεις κλειδιά


γονική εμπλοκή; εκπαιδευτικός θύλακας; βιο-οικολογική προσέγγιση; αναπτυξιακός θύλακας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abrams, S. L., & Gibbs J. (2002). Disrupting the logic of home-school relations: Parent involvement strategies and practices of inclusion and exclusion. Urban Education, 37, 384-407.

Adams, C., Forsyth, P., & Mitchell, R. (2009). The formation of parent-school trust: A multilevel analysis. Educational Administration Quarterly, 45(1), 4-33.

Ascher, C. (1988). Improving the school-home connection for poor and minority urban students. The Urban Review, 20(2), 109-123.

Bakker, J., & Denessen, E. (2007). The concept of parent involvement. Some theoretical and empirical considerations. International Journal about Parents in Education, 1, 188-199.

Bernhard, J., Lefebvre, M., Kilbride, K., Chud, G., & Lange, R. (1998). Troubled relationships in early childhood education: Parent-teacher interactions in ethnoculturally diverse child care settings. Early Education & Development, 9(1), 5-28.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. (1998). The ecology of developmental processes. In W. Damon (Series Ed.) & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology (5th ed., Vol. 1, pp. 993-1028). New York: Willey.

Bronfenbrenner, U. (1979α). The ecology of human development: Experiments by design and nature. Cambridge: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1979β). Contexts of child rearing. American Psychologist, 34, 844-850.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723–742.

Bronfenbrenner, U. (1988). Interacting systems in human development. Research paradigms: Present and future. In N. Bolger, A. Caspi, G. Downey, & M. Moorehouse (Eds.), Persons in context: Developmental processes (pp. 25-49). Cambridge: Cambridge University Press.

Bronfenbrenner, U. (2001). The bioecological theory of human development. In N. Smelser & P. Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences (Vol. 10, pp. 6963–6970). New York: Elsevier.

Bronfenbrenner, U., & Ceci, J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bio-ecological model. Psychological Review, 101(4), 568-586.

Castelli, S., & Pepe, A. (2008). School-parents relationships: a bibliometric study on 40 years of scientific publications. International Journal of Parents in Education, 2(1), 1-12.

Chambers, S. (2017). Parental engagement – promise and possibilities. Early Years Educator, 19(6), 38-44.

Chao, K. R (2005). The parenting of immigrant Chinese and European American mothers: Relations between parenting styles, socialization goals, and parental practices. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(2), 233–248.

Chen, J. (2008). Grade level differences: Relations of parental, teacher and peer support to academic engagement and achievement among Hong Kong students. School Psychology International, 29, 183-198.

Christenson, S. (2004). The family–school partnership: An opportunity to promote the learning competence of all students. School Psychology Review, 33(1), 83-104.

Coplan, R., Bowker, A., & Cooper, S. (2003). Parenting daily hassles, child temperament, and social adjustment in preschool. Early Childhood Research Quarterly, 18, 376-395.

Cote, L. R., & Bornstein, M. H. (2003). Cultural and parenting cognitions in acculturating cultures: Cultural comparisons and developmental continuity and stability. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34, 323-349.

Dasen, P. R. (2003). Theoretical frameworks in cross-cultural developmental psychology: An attempt at integration. In T. S. Saraswathi (Ed.), Cross-cultural perspectives in human development: Theory, research, & applications (pp. 128-165). New Delhi: Sage.

Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P., (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509-532.

Dumont, H., Trautwein, U., Nagy, G., & Nagengast, B. (2014). Quality of parental homework involvement: Predictors and reciprocal relations with academic functioning in the reading domain. Journal of Educational Psychology, 106(1), 144-161.

Dwyer, D. J., & Hecht, J. B. (2001). Minimal parent involvement. In S. Redding & L. G. Thomas (Eds.), The Community of the school (pp. 275-290). Lincoln, IL: Academic Development Institute.

Edwards, C., Knoche, L., Aukrust, V., Kumru, A., & Kim, M. (2006). Parental ethnotheories of child development: Looking beyond independence and inividualism in American belief systems. In A. Marsella (Series Ed.), Indigenous and cultural psychology: Understanding people in context (pp. 141-162). USA: Springer Science+Business Media.

Epstein, J. L. (2001). School, family and community partnership. Boulder, CO: Westview.

European Commission. (2000). European report on the quality of school education: Sixteen quality indicators. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.

Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.

Fantuzzo, J., Childs, S., Stevenson, H., Coolahan, K., Ginsburg, M., Gay, K., Debnam, D., & Watson, C. (1996). The Head Start teaching center: An evaluation of an experiential, collaborative training model for Head Start teachers and parent volunteers. Early Childhood Research Quarterly, 11, 79-99.

Froiland, J. M., & Davison, M. L. (2014). Parental expectations and school relationships as contributors to adolescents’ positive outcomes. Social Psychology of Education, 17, 1-17.

Gonzalez-DeHass, A. R., & Willems, P. P. (2003). Examining the underutilization of parent involvement in the schools. School Community Journal, 13(1), 85-100.

Gorard, S., & See, B. H. (2013). Do parental involvement interventions increase attainment? A review of the evidence. London: Nuffield Foundation Available at http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/Do_parental_involvement_inte rventions_increase_attainment1.pdf

Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: Α continuum. Educational Review, 66(4), 399-410.

Greenwood, G. E., & Hickman, C. W. (1991). Research and practice in parent involvement: Implications for teacher education. The Elementary School Journal, 19(3), 281-287.

Harkness, S., & Keefer, C. (2000). Contributions of cross-cultural psychology to research and interventions in education and health. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(1), 92-109.

Harkness, S., & Super, C. (1994). The developmental niche: A theoretical framework for analyzing the household production of health. Social Science & Medicine, 38(2), 217-226.

Harkness, S., & Super, C. (2010). Culture and policy in early childhood development. In R. E. Tremblay, R. G. Barr, R. DeV. Peters, & M. Boivin (Eds.), Encyclopaedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development, 1-7. Available at http://www.child-encyclopedia.com/documents/Harkness-SuperANGxp.pdf

Harkness, S., & Super, C. (2012). The Cultural Organization of Children’s Environments. In L. Mayes & M. Lewis (Eds.), The Cambridge Handbook of Environment in Human Development (pp. 480-497). Cambridge: Cambridge University Press.

Harkness, S., & Super, C. M. (1996) (Eds.). Parents’ cultural belief systems: Their origins, expressions, and consequences. New York: Guilford Press.

Harkness, S., Super, C. M., Axia, V., Eliasz, A., Palacios, J., & Welles-Nyström, B. (2001). Cultural pathways to successful parenting. International Society for the Study of Behavioural Development Newsletter, 1/38, 9-13.

Harkness, S., & Super, M. C. (2006α). Themes and variations: Parental ethnotheories in cultures. In K. Rubin & O. Chung (Eds.), Parental beliefs, parenting, and child development in cross-cultural perspective (pp. 61-81). New York: Psychology Press.

Harkness, S., Moscardino, U., Bermúdez, M., Zylicz, P., Welles-Nyström, B., Blom, M., Parmar, P., Axia, G., Palacios J., & Super, Ch. (2006β). Mixed methods in international collaborative research: The experiences of the international study of parents, children, and schools, Cross-Cultural Research, 40(1), 65-82.

Harkness, S., Super, C. M., Barry, O., Zeitlin, M., Long, J., & Sow, S. (2009α). Assessing the environment of children’s learning: The developmental niche in Africa. In E. Grigorenko (Ed.), Assessment of abilities and competencies in the era of globalization (pp. 133–155). New York: Springer.

Harkness, S., Super, C., Bermúdez, M., Moscardino, U., Rha, J., Mavridis, C., Bonichini, S., Huitrón, B., Welles-Nyström, B., Palacios, J., Hyun, Ο., Soriano, G., & Zylicz, P. (2009β). Parental ethnotheories of children’s learning. In D. Lancy, J. Bock, & S. Gaskins (Eds.), The anthropology of learning in childhood (Ch. 4, pp. 65-82). Rowman & Littlefield.

Harkness, S., Super, M. C., Moscardino, U., Rha, J., Blom, M., Huitron, B., Johston, C., Sutherland, A. M., Hyun, O., Axia, G., & Palacios, J. (2007). Cultural models and developmental agendas: Implications for arousal and self-regulation in early infancy. The Journal of Developmental Processes, 2(1), 5-40.

Hill, N. E., & Taylor, L. C. (2004). Parental school involvement and children’s academic achievement. Current Directions in Psychological Science, 13(4), 161-164.

Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: A meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. Developmental Psychology, 45(3), 740-763.

Ho, E. (1995). Parental involvement: A comparison of different definitions and explanations. Chinese University Education Journal, 23(1), 39-68.

Hogg, M. A., & Reid, S. A. (2006). Social identity, self-categorization, and the communication of group norms. Communication Theory, 16, 7-30.

Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. The Elementary School Journal, 106, 105-130.

Hornby, G., & Witte, Ch. (2010). Parental involvement in secondary schools in New Zealand: Implications for school psychologists. School Psychology International, 31(5), 495-508.

Izzo, Ch., Weissberg, R., Kasprow, W., & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher perceptions of parent involvement in children's education and school performance. American Journal of Community Psychology, 27(6), 817-839.

Jackson, K., & Remillard, J. (2005). Rethinking parent involvement: African American mothers construct their roles in the mathematics education of their children. School Community Journal, 15(1), 51-73.

Kim, S. W., & Hill, N. E. (2015). Including fathers in the picture: A meta-analysis of parental involvement and students’ academic achievement. Journal of Educational Psychology, 107(4), 919-934.

Kontos, S., & Dunn., L. (1989). Attitudes of caregivers, maternal experiences with day-care and children’s development. Journal of Applied Developmental Psychology, 10, 37-51.

Kontos, S., & Wells, W. (1986). Attitudes of caregivers and the day care experiences of families. Early Childhood Research Quarterly, 1, 47-67.

Lawson, M. (2003). School-family relations in context: Parent and teacher perceptions of parent involvement. Urban Education, 38(1), 77-133.

Moser, T., Melhuish, E., Petrogiannis, K., Pastori, G., Slot, P., & Leseman, P. (2014). Initial framework for evaluating and monitoring ECEC quality and wellbeing. Working paper published online for eliciting stakeholder contributions. CARE: Curriculum & Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care, Utrecht University. Available at http://ecec-care.org/resources/publications

Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Valle, A., & Epstein, J. L. (2015). Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: Differences among elementary, junior high, and high school students. Metacognition Learning, 10, 375– 406.

OECD. (1997). Parents as partners in schooling. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2006). Demand-sensitive schooling? Evidence and issues. Paris: OECD Publishing.

Parke, R. (2000). Father involvement. Marriage & Family Review, 29(2), 43-58.

Pelaez, M. (1994). Contextualism in behavior analysis of development: Upon further reflection. Behavioral Development, 4(2), 8-12.

Πεντέρη, Ε. (2012). Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης σχολείου-οικογένειας: Διερεύνηση της γονικής εμπλοκής και των παραγόντων που την επηρεάζουν (Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή). Αλεξανδρούπολη: ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ.

Penderi, E., & Petrogiannis, K. (2011). Parental ethnotheories and customs of childrearing in two Roma communities in Greece: Examining the developmental niche of the 6 year-old child. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 5(1), 32-50.

Πεντέρη, Ε., & Πετρογιάννης, Κ. (2013). Σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας: Κριτική παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέλων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 1, 4-28.

Πετρογιάννης, Κ. (2003). Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: Οικοσυστημική προσέγγιση. Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbrenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα. Αθήνα: Καστανιώτης.

Petrogiannis, K., & Penderi, E. (2014). The quality of Parent-Teacher Relationship Scale in the kindergarten: A Greek study. International Research in Education, 2(1), 1-21.

Pirchio, S., Volpe E., & Taeschner, T. (2011). The role of parent-teacher involvement in child adjustment and behavior in child-care centres. International Journal about Parents in Education, 5(2), 56-64.

Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The how, whom and why of parents’ involvement in their children’s academic lives: More is not always better. Review of Educational Research, 77, 373–410.

Pruett, M. K., Pruett, K., Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2017). Enhancing father involvement in low-income families: A couples group approach to preventive intervention. Child Development, 88, 398–407.

Ritblatt, Sh., Beatty, J., Cronan, T., & Ochoa, A. (2002). Relationships among perceptions of parent involvement, time allocation and demographic characteristics: Implication for policy formation. Journal of Community Psychology, 30(5), 519-549.

Rosenthal, D., & Bornholt, L. (1988). Expectations about development in Greek- and Anglo-Australian families. Cross-Cultural Psychology, 19, 19-34.

Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2008). Preschool-home cooperation in change. International Journal of Early Years Education, 16(2), 151-161.

Seginer, R. (2006). Parents' educational involvement: A developmental ecology perspective. Parenting, 6(1), 1-48.

Sime, D., & Sheridan, M. (2014). You want the best for your kids’: Improving educational outcomes for children living in poverty through parental engagement. Educational Research, 56(3), 327-342.

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting styles and adolescent school achievement. Educational Psychology Review, 17(2), 125-146.

Super, C., & Harkness, S. (1986). The developmental niche: a conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development, 9, 545-569.

Sy, S. (2006). Rethinking parent involvement during the transition to first grade: A focus on Asian American families. The School Community Journal, 16, 107-126.

Theodorou, E. (2007). Reading between the lines: exploring the assumptions and implications of parental involvement. International Journal about Parents in Education, 1, 90-96.

Tobin, K., & Kincheloe, J. (2006). Doing educational research. Rotterdam: Sense Publishers.

Ule, M., Živoder, A., & du Bois-Reymond, M. (2015). ‘Simply the best for my children’: Patterns of parental involvement in education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 28(3), 329-348.

Valsiner, J., & Winegar, L. (1992). Introduction: A cultural-historical context for social “context”. In L. Winegar & J. Valsiner (Eds.), Children’s development within social context (Vol. 1, pp. 1-18). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Weisner, S. T., & Lowe, E. (2007). Globalization and the psychological anthropology of childhood and adolescence. In C. Casey & R. Edgerton (Eds.), A companion to psychological anthropology: Modernity and psychocultural change (Part III Ambivalence, Alienation, and Belonging, pp. 315-336). Oxford, UK: Blackwell.

Williams, T., & Sánchez, B. (2012). Parental involvement (and uninvolvement) at an inner-city high school. Urban Education, 47(3), 625-652.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Efthymia Penderi, Konstantinos Petrogiannis

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.