| More

Διερεύνηση της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας σε μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ δημοτικού: Μία συγκριτική μελέτη

Views: 1496 Downloads: 1210
Styliani Xanthi

Περίληψη


Από πολλούς μελετητές υποστηρίζεται ότι η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας περιορίζεται και επηρεάζεται από γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικούς μηχανισμούς. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αντίληψη και κατανόηση του λεξιλογίου καθώς και στην παραγωγή του. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των δεξιοτήτων που περιορίζουν και επηρεάζουν τη γνώση του λεξιλογίου, στις οποίες έχει φανεί από έρευνες ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες και ελλείμματα. Για τον σκοπό αυτό χορηγήθηκαν άτυπες δοκιμασίες σε 89 μαθητές Δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης, 22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την αξιολόγηση της γνώσης του λεξιλογίου και τον έλεγχο του βαθμού κατοχής και αφομοίωσής του. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν ότι οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού έχουν δυσκολίες στη σύνδεση των εννοιών και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των λέξεων και στην επεξεργασία μηνυμάτων σε ένα μη κυριολεκτικό επίπεδο. Επίσης, καταδεικνύουν περιορισμένη λεξιλογική γλωσσική ικανότητα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλές επιδόσεις σε όλα τα έργα. Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία διερευνά τις πιθανές νοητικές αιτίες των αστοχιών και τις σχέσεις αυτών των αδυναμιών των μαθητών με αντίστοιχα πεδία γνωσιακών διεργασιών.  


Λέξεις κλειδιά


λεξιλογική γλωσσική ικανότητα; γλωσσικές δεξιότητες; γνωστικοί μηχανισμοί; υψηλή σχολική επίδοση; μαθησιακές δυσκολίες

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αϊδίνης, Α. (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Gutenberg.

Αλευριάδου, Α., Σέμογλου, Κ., & Οικονομίδου, Γ. (2015). Συγκριτική διερεύνηση των δυσκολιών στο γραπτό λόγο σε μαθητές με χαμηλή απόδοση στη γραφή και σε μαθητές με δυσλεξία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 167, 36-51.

Biemiller, A. (2003). Vocabulary: needed if more children are to read well. Reading Psychology, 24, 323-335.

Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: Concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. Journal of Educational Psychology, 96(l), 31-42.

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2012). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 10, 417-432.

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigillis, N. (2011). Working memory contributions to reading comprehension components in middle childhood children. American Journal of Psychology, 124, 275-289.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2001). Η καλλιέργεια του λεξιλογίου με τη βοήθεια των τάξεων αντικειμένων. Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Ημερίδας Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Η καλλιέργεια της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο: αρχές, προβλήματα, προοπτικές και διδακτικές προσεγγίσεις» (σσ. 55-70). Αλεξανδρούπολη.

Γεώργας, Δ. Δ., Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Μπεζεβέγκης, Η. Γ., & Γιαννίτσας, Ν. Δ. (1997). Ελληνικό WISC-III: Wechsler κλίμακες νοημοσύνης για παιδιά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γιακάλη, Χ. (2016). Γλωσσικές δεξιότητες μαθητών με δυσκολίες στην κατανόηση ανάγνωσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική εργασία). Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Engel de Abreu, P. M. J., Conway, A. R. A., & Gathercole, S. (2010). Working memory and fluid intelligence in young children. Intelligence, 38(6), 552-561.

Eysenck, M.W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας (Μ. Κουλεντιανού, Μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg.

Feldman, R. (2011). Εξελικτική ψυχολογία (Η. Μπεζεβέκης, Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

Gathercole, S. E., Alloway, T. P., Willis, C., & Adams, A. M. (2006). Working memory in children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology, 93, 265-281.

Gathercole, S. E., & Baddeley, A. D. (1993). Working memory and language. Hove: Erlbaum.

Κατσιάνου, Α. (2015). Λεξιλόγιο, λογικός τρόπος σκέψης και γλωσσική εμπειρία σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Μια συγκριτική μελέτη (Αδημοσίευτη Πτυχιακή εργασία). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας.

Leonard, L. B. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge, MA: MIT Press.

Μακρίδου, Ι. (2014). Σχέση της παιδαγωγικής αξιολόγησης και της γλωσσικής επάρκειας και επίδοσης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Αδημοσίευτη Διπλωματική εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Majerus, S., Heiligenstein, L., Gautherot, N., Poncelet, M., & Van der Linden, M. (2009). Impact of auditory selective attention on verbal short-term memory and vocabulary development. Journal of Experimental Child Psychology, 103, 66-86.

Martin, D., & Smedley, M. (1997). Developmental difficulties of communication: Structure and meaning. The University of Birmingham.

Μότσιου, Β. (1994). Στοιχεία λεξικολογίας. Εισαγωγή στη νεοελληνική λεξικολογία. Αθήνα: Νεφέλη.

Μπαμπλέκου, Ζ. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Μοντέλα μνήμης. Αθήνα: Gutenberg.

Nation, K., & Snowling, M. J. (1998). Semantic processing and the development of word recognition skills: evidence from children with reading comprehension difficulties. Journal of Memory and Language, 39, 85-101.

Nayena Blankson, A., O'Brien, M., Leerkes, E. M., Marcovitch, S., & Calkins, S. D. (2011). Shyness and vocabulary: The roles of executive functioning and home environmental stimulation. Merrill Palmer Quarterly (Wayne State Univ Press), 57, 105-128.

Νικολόπουλος, Δ. (Επιμ.) (2008). Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές. Αθήνα: Τόπος.

Nippold, M. A. (2016). Later language development: School-age children, adolescents, and young adults (4th edition). Austin, TX: Pro-Ed.

Ξυδόπουλος, Γ. (2007). Λεξικολογία. Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης.

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Γιαννίτσας, Ν. Δ. (1999). ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης δυσκολιών μάθησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πόρποδας, Κ., Διακογιώργη, Κ., Δημάκος, Ι., Καραντζή, Ι., Παλαιοθόδωρος, Α., Υφαντή, Κ., Τσαγγάρη, Γ., & Καραμπέτσου, Μ. (2007). Εργαλείο διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ- ΣΤ’ Δημοτικού. ΥΠΕΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ (2).

Σπαντιδάκης, Ι. (2011). Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Πεδίο.

Swason, H. L., Cooney, J. B., & McNamara, J. K. (2004). Learning disabilities and memory. In Β. Y. L. Wong (Ed.), Learning about learning disabilities (3rd edition) (pp. 41-92). San Diego, C. A: Academic Press.

Talli, I. (2010). Linguistic abilities in developmental dyslexia and specific language impairment (SLI): A comparative and cross-linguistic approach (Unpublished doctoral dissertation). University Paris Descartes & Aristotle University of Thessaloniki.

Τζουριάδου, M., Συγκολλίτου, E., Αναγνωστοπούλου, E., & Βακόλα, I. (2008). Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ.

ΥΠΕΠΘ -ΠΙ. (2007). Νέα Σχολικά εγχειρίδια - Γλώσσα Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Ανακτήθηκε τον Νοέμβριο 2017 από www.pi-schools.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Styliani Xanthi

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.