| More

Το τραύμα στη μεταφρασμένη παιδική και εφηβική λογοτεχνία: The Book Thief

Views: 455 Downloads: 278
Νικολέττα Κόρκα (http://orcid.org/0000-0002-5884-4834)
Νικολέττα Κόρκα

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη του βιβλίου The Book Thief και της μετάφρασής του στα ελληνικά και στα γαλλικά. Μέχρι πολύ πρόσφατα τραγικά γεγονότα, όπως είναι το Ολοκαύτωμα  προσεγγίζονταν με μεγάλη αμηχανία στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, ενώ οι εκδοτικοί οίκοι αντιμετώπιζαν το δίλημμα της υποχρέωσης της παρουσίασης της ιστορικής αλήθειας από τη μία και της προσπάθειας να μην τραυματίσουν τους ανήλικους αναγνώστες από την άλλη. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων και προσαρμογών του έργου κατά τη μεταφορά του από τα αγγλικά στα ελληνικά και στα γαλλικά μέσα από τη συγκριτική μελέτη, η διερεύνηση μεταφραστικών στρατηγικών που υιοθετούνται κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, εστιάζοντας στη μεταφορά του τραύματος από ένα πολιτισμικό σύστημα σε ένα άλλο και συνάγοντας συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο το τραύμα προσεγγίζεται στην εκάστοτε εθνική λογοτεχνία για ανηλίκους.


Λέξεις κλειδιά


Μεταφρασμένη παιδική και εφηβική λογοτεχνία; Η κλέφτρα των βιβλίων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bear, E. R. (2000). A new algorithm in evil: Children’s literature in a post-Holocaust world, The Lion and the Unicorn, 24(3), 378-401.

Γαβριηλίδου, Σ. (2010). Μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία. Στο Δ. Γερμανός & M. Κανατσούλη (Επιμ.), Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση (σσ. 189-212). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ.

Γαβριηλίδου, Σ. (2011). Μεταφράσεις-διασκευές στην ελληνική παιδική λογοτεχνία. Στο Δ. Δαμιανού & Σ. Οικονομίδου (Eπιμ.), Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ... Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά (σσ. 35-54). Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Γαβριηλίδου, Σ. (2013). Rosa Bianca. Κείμενα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την Παιδική Λογοτεχνία, 17. Διαθέσιμο στο http://keimena.ece.uth.gr/main/t17/04-gavrihlidou.pdf

Γαβριηλίδου, Σ. (2017). Αναπαριστώντας οδυνηρά ιστορικά γεγονότα σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά: Το περικείμενο ως Ιστορία. Κείμενα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την Παιδική Λογοτεχνία, 25. Διαθέσιμο στο http://keimena.ece.uth.gr/main/t25/01-gavrihlidou.pdf

Γραμμενίδης, Π. Σ. (2009). Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου. Θεωρητικοί προβληματισμοί, λειτουργικές προοπτικές. Αθήνα: Δίαυλος.

Dukmak, W. (2012). The treatment of cultural items in the translation of children’s literature. The case of Harry Potter in Arabic (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). University of Leeds.

Even-Zohar, I. (1978). The position of translated literature within the literary polysystem. In J. S. Holmes, J. Lambert, & R. Van den Broeck (Eds.), Literature and translation: New perspectives in literary studies (pp. 117-127). Leuven: Acco.

Goodenough, E., & Immel, A. (2008). Introduction. In E. Goodenough & A. Immel (Eds.), Under fire: Childhood in the shadow of war (pp. 7-16). Detroit: Wayne State University Press.

Graham, J. (1998). Picture books. In K. Reynolds & N. Tucker (Eds.), Children’s book publishing in Britain since 1945 (pp. 60–85). Aldershot: Scholar Press.

Guillemin-Flescher, J (1994). Language, culture et traduction. Equivalences, Revue de l’Institut Supérieur de traducteurs et interprètes de Bruxelles, 24(1), 37-54.

James, K. (2009). Death, gender and sexuality in contemporary adolescent literature. New York & London: Routledge.

Κανατσούλη, Μ. (2014). Μυστικά, ψέματα, όνειρα και άλλα. Λογοτεχνία για αναγνώστες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Kidd, K. (2005). ‘A’ is for Auschwitz: Psychoanalysis, trauma theory, and the ‘children's literature of atrocity’. Children’s Literature, 33, 120-149.

Klingberg, G. (1986). Children’s fiction in the hands of the translators. Lund: CWK Gleerup.

Kokkola, L. (2003). Representing the Holocaust in children’s literature. New York & London: Routledge.

Lathey, G. (2010). Τhe role of translators in children’s literature: Invisible storytellers. New York and London: Routledge.

Lathey, G. (Ed.). (2006) The translation of children’s literature: A Reader. Cleveton, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.

Meek, M. (Ed.). (2001) Children’s literature and national identity. London: Trentham Books.

Newmark P. (1988). A textbook of translation. New York & London: Prentice-Hall.

Nikolajeva, M. (2006). What do we translate when we translate children’s literature? In S. Beckett & M. Nikolajeva (Eds.), Beyond Babar: The European tradition in children’s literature (pp. 277-297). Lanham, Maryland-Toronto-Oxford: The Scarecrow Press.

Nikolowski-Bogomoloff, A. (2009). More than a childhood revisited? Ideological dimensions in the American and British translations of Astrid Lindgren´s Madicken. In Eiléan Ní Chuilleanáin et al. (Eds.), Translation and censorship, patterns of communication and interference (pp. 173-184). Dublin: Four Courts Press.

Oittinen, R. (2000). Translating for children. New York & London: Garland Publishing.

Pascua, I. (2003). Translation and intercultural education. Meta-traduction pour les enfants, 48, 276-284. Retrieved from http://id.erudit.org/iderudit/006974ar.html

Pinsent, P. (Ed.) (2006). No child is an Island: The case for children’s literature in translation. Lichfield: Pied Piper Publishing.

Puurtinen, T. (1994). Dynamic style as a parameter of acceptability in translated children’s literature. In M. Snell-Hornby & K. Kaindl (Eds.), Translation studies: An interdiscipline (pp. 83-90). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sezzi, A. (2010). Borders of children’s literature: The reception of picture books in Italy and the question of reading aloud. Przekładaniec. A Journal of Literary Translation, 22–23, 195-211.

Shavit, Z. (1986). Poetics of children’s literature. Athens & London: University of Georgia Press.

Shavit, Z. (1995). The historical model of the development of children’s literature. In M. Nikolajeva (Ed.), Aspects and issues in the history of children’s literature (pp. 27-38). Westport, Connecticut, London: Greenwood Press.

Stevenson, D. (2003). Historical fiction: Shifting ideas of objective reality in history fiction. In A. L. Lawson (Ed.), The presence of the past in children’s literature (pp. 23-30). Westport, Connecticut London: Praeger.

Ο’ Sullivan, E. (2010). Συγκριτική παιδική λογοτεχνία (T. Tσιλιμένη, Eπιμ.∙ Π. Πανάου & Ε. Ξυνή, Μτφρ). Θεσσαλονίκη: Eπίκεντρο.

Toury, G. (1995). The nature and role of norms in translation. In G. Toury (Ed.), Descriptive translation studies and beyond (pp. 53–69). Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.

Trites Seellinger, R. (1998). Disturbing the universe: Power and repression in adolescent literature. Iowa: University of Iowa Press.

Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility. A history of translation. London: Routledge.

Venuti, L. (1998). Strategies of translation. In M. Baker (Ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Νικολέττα Κόρκα

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.