| More

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση: Ενδεικτικό σχέδιο στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

Views: 2370 Downloads: 7079
Νικόλαος Χολέβας (http://orcid.org/0000-0002-8278-6072), Δημήτριος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Αναστασόπουλος
Νικόλαος Χολέβας, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Αναστασόπουλος

Περίληψη


Η σύγχρονη τάξη αποτελείται από ένα σύνολο μαθητών/τριών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, τα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συγκεράσουν προκειμένου να φέρουν σε πέρας τη μαθησιακή διαδικασία. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ίσως την πιο κατάλληλη διδακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η διαφοροποιημένη αξιολόγηση, βασικό στοιχείο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, είναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός συλλέγει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών/τριών του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά το σχέδιο μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας η οποία αφορά στο μάθημα της Γλώσσας της Γ’ τάξης Δημοτικού. Επιπλέον, προτείνονται σχετικές μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στην αρχική, τη διαμορφωτική και την αθροιστική/τελική αξιολόγηση. Είναι χρονικής διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών.


Λέξεις κλειδιά


Διαφοροποιημένη διδασκαλία; διαφοροποιημένη αξιολόγηση; υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαλιαντή, Σ., & Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση. Στο Ε. Φτιάκα, Σ. Συμεωνίδου, & Μ. Σωκράτους (Επιμ.), Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα και διδασκαλία, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 121-134). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Βαλιαντή, Σ., & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή. Αθήνα: Πεδίο.

Βαλλιανάτος, Α., Γριζοπούλου, Ο., Διαμαντής, Φ., Νευροκοπλής, Α., & Παναγάκης, Α. (2014). Οδηγός εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου. Αθήνα: ΥΠΕΘ, ΙΕΠ.

Bearne, E. (1996). Differentiation and diversity in the primary school. London: Routledge.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31.

Γκανά, Ε., Σταθοπούλου, Χ., & Γκόβαρης, Χ. (2012). Προσχολική εκπαίδευση και Ρομά μαθητές: Διαμορφώνοντας πολιτισμικά σχετική διδασκαλία. Επιστήμες Αγωγής, 2, 175-190.

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. (2003). Σχολικά γεύματα. Μπορούν τα σχολικά κυλικεία να κάνουν κάτι καλύτερο; Ανακτήθηκε στις 28-12-2017 από http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE

Earl, L. M. (2012). Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Hart, S. (1992). Differentiation–Way forward of retreat? British Journal of Special Education, 19(1), 10-12.

Daniels, H. (1994). Literature circles: Voice and choice in the student-centered classroom. York, ME: Stenhouse Publishers.

Hattie, J. (2012). Know thy impact. Educational Leadership, 1(70), 18-23.

Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας–μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας: Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009), Τόμος προς τιμή Ευγενίας Κουτσουβάνου (σσ. 1-28). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κουτσελίνη, Μ., & Αγαθαγγέλου, Σ. (2018). Διαφοροποίηση διδασκαλίας: Η κοινωνική, η ακαδημαϊκή και η διδακτική πτυχή. Ανακτήθηκε στις 2-1-2018 από https://www.ucy.ac.cy/release/documents/Publications/Greek/KoutseliniAgathangelou_DifferentiationofTeachingActionResearch.pdf

McBride, B. (2004). Data-driven instructional methods: “One strategy fits all” doesn't work in real classrooms. T.H.E Journal, 31(11), 38-40.

Moon, T. R. (2005). The role of assessment in differentiation. Theory Into Practice, 4(3), 226-233.

Νάνου, Α. (2013). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην υπηρεσία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στο Α. Νάνου, Μ. Πατσίδου–Ηλιάδου, Α. Γκαράνης, & Α. Χαριοπολίτου (Επιμ.), Από την ειδική αγωγή στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Από το σχολείο σε μια κοινωνία για όλους (σσ. 55-70). Αθήνα: Γράφημα.

Noman, M., & Kaur, A. (2014). Differentiated assessment: A new paradigm in assessment practices for diverse learners. International Journal of Education and Applied Sciences, 1(4), 141-146.

Παπαχρήστος, Δ., Σκούρτου, Ε., & Σπαντιδάκης, Γ. (2012). Γραμματισμός και εκπαίδευση παιδιών ρομά. Παράγοντες αποκλεισμού και προτάσεις από τη σκοπιά κοινωνικο-πολιτιστιμικών και κοινωνικο-γνωστικών θεωριών. Επιστήμες Αγωγής, 2, 93-134.

Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Παντελιάδου, Σ. (2008). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Στο Σ. Παντελιάδου & Φ. Αντωνίου (Επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (σσ. 7-17). Βόλος: Γράφημα.

Rock, M. L., Gregg, M., Ellis, E., & Gable, R. A. (2008). REACH: A framework for differentiating classroom instruction. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 52(2), 31-47.

Τούντας, Γ., Μουμάκου, Μ., Ευσταθίου, Ν., Αγγελόπουλος, Π., & Μπουλούμπαση, Ζ. (2008). Αγωγή Υγείας – Διατροφή – Διατροφικές συνήθειες, για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Inte*learn.

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms (2ndEd.). Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A., & Imbeau, M. B. (2010). Leading and managing a differentiated classroom. Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A., & Moon, T. R. (2013). Assessment and student success in a differentiated classroom. Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., ... & Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3), 119-145.

Valiandes, S. (2015). Evaluating the impact of differentiated instruction on literacy and reading in mixed ability classrooms: Quality and equity dimensions of education effectiveness. Studies in Educational Evaluation, 45, 17-26.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Νικόλαος Χολέβας, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Αναστασόπουλος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.