| More

Αξίες εκπαιδευτικών: Απόψεις για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της

Views: 1343 Downloads: 895
Χριστίνα Ζήση (http://orcid.org/0000-0001-7232-7318), Παναγιώτης Γιαβρίμης
Χριστίνα Ζήση, Παναγιώτης Γιαβρίμης

Περίληψη


Οι αξίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια έννοια ρητή ή άρρητη που σχετίζεται με διακριτικά χαρακτηριστικά ατόμων ή ομάδων και επηρεάζει τις επιλογές τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που εργάζονται στη νήσο Λέσβο, για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στον ελλαδικό χώρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 400 εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα 119 ήταν άνδρες και 281 ήταν γυναίκες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δημοκρατικές αξίες και αρχές, θεωρούν τη δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα, είναι, όμως, απογοητευμένοι με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα σήμερα. Μεγάλη αμφισβήτηση διαπιστώθηκε για όλους τους θεσμούς που σχετίζονται με τη λειτουργία της δημοκρατίας, με τους δημόσιους φορείς, να μην εισπράττουν τόσο έντονη αμφισβήτηση που να καταλήγει σε απαξίωση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα διερεύνησης των επιδράσεων των αξιών των εκπαιδευτικών για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στη πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Λέξεις κλειδιά


εκπαίδευση; εκπαιδευτικοί; δημοκρατία; θεσμοί

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abramson, P., & Inglehart, R. F. (1992). Generational replacement and value change in eight west European societies. British Journal of political science, 22, 183-228.

Abramson, P., & Inglehart, R. F. (1995). Value changes in global perspective. Michigan: The University of Michigan Press.

Adler, F. (1956). The value concept in Sociology. American Journal of Sociology, 62(3), 272-279.

Apple, M. (1986). Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα (Τ. Δαρβέρης, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Βαρουξή, Χ., & Σαρρής, Ν. (2011). Εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Στο Β. Παπλιάκου, Θ. Σταθοπούλου, & Χ. Στρατουδάκη (Επιμ.), Θεσμοί, αξίες, συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009) (σσ. 79-96). Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Banks, J. A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. The Educational Forum, 68, 289-305.

Bauman, Z. (2007). Ρευστοί καιροί. Η ζωή την εποχή της αβεβαιότητας (Κ. Δ. Γεώρμας, Μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Beatty, S., Kahle, L. R., Homer, P., & Misra, S. (1985). Alternative measurement approaches to consumer values: The list of values and the Rokeach value survey. Psychology and Marketing, 2(3), 181-200.

Bennett, W. J. (1992). The de-valuing of America: The fight for our culture and our children. New York: Simon & Schuster.

Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). Human values, social capital and sustainable development: A cross – country analysis from Asia. Tsukuba, Ibaraki, Japan: JIRCAS.

Blackledge, D., & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Brady, L. (2011). Teacher values and relationship: Factors in values education. Australian Journal of teacher education, 36(2), 56-66.

Braithwaite, V., Makkai, T., & Pittelkow, Y. (1996). Inglehart’s materialism-postmaterialism concept: Clarifying the dimensionality debate through Rokeach’s model of social values. Journal of applied social psychology, 26(17), 1536-1555.

Γεώργας, Δ. (1986). Οι οικογενειακές αξίες των φοιτητών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 61, 3-29.

Γεώργας, Δ. (2002). Διερεύνηση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας, των αξιών και των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των βασικών ομάδων, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Α. Βερβέρη (Επιμ.), Το έργο «Έρευνα» 1997-2000 (σσ. 412-421). Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Γεώργας, Δ., Χριστακοπούλου, Σ., Μυλωνάς, Κ., & Schwartz, S. (1992). Καθολικές αξίες: Ελληνική πραγματικότητα. Ψυχολογικά Θέματα, 5(1), 7-24.

Γιαβρίμης, Π., Ζήση, Χ., & Πετρά, Λ. (2017). Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση των αξιών των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., & Ρουμελιώτου, Μ. (2009). Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αθήνα: Σιδέρης.

Γκότοβος , Α. (1996). Νεολαία και κοινωνική μεταβολή. Αξίες, εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.

Celikkaya, T., & Filoglu, S. (2014). Attitudes of social studies teachers towards value and value education. Educational science.: Theory and practice, 14(4), 1551-1556.

Collinson, V. (2012). Sources of teachers’ values and attitudes. Teacher Development, 16(3), 321-344.

Curtis, M. D. (2006). Everything I wanted to know about teaching law school, I learned from being a kindergarten teacher: ethics in the law school classroom. Brigham Young University. Education and Law Journal, 2006(2), 455-498.

Διανέοσις. (2016α). Τι πιστεύουν οι Έλληνες. Ανάκτηση από https://www.dianeosis.org/research/greek_values/

Διανέοσις. (2016β). Θεσμοί, πολίτευμα, πολιτικό σύστημα. Απρίλιος 2015. Ανάκτηση από https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/02/ti_pistevoun_oi_ellines_spreads_D.pdf

Διανέοσις. (2017). Τι πιστεύουν οι Έλληνες το 2017. Ανάκτηση από http://www.dianeosis.org/2017/03/tpe-2017-all-graphics/

Dalton, R. (2009). The good citizen: How a younger generation is transforming American politics. Washington, DC: CQ Press.

Dalton, R. J., & Shin, D. C. (2014). Reassessing the civic culture model. In R. Dalton & C. Welzel (Eds.), The civic culture transformed (pp. 91-115). Cambridge: Cambridge University Press.

Davidov, E. (2008). A cross- country and cross-time comparison of the human values measurement with the second round of the European social survey. Survey research methods, 2(1), 33-46.

ΕΚΚΕ. (2003). Ελλάδα-Ευρώπη. Κοινωνία-πολιτική-αξίες. Αποτελέσματα της μεγάλης ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Ευρωβαρόμετρο. (2015). Κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εθνική έκθεση. Ελλάδα. Ανάκτηση από https://t2m.io/VR3AV0WA

European Commission. (2003). Eurobarometer 60.1. National report Greece.

European values study (2008α). Master questionnaire. Retrieved from https://werteforschung-pt-ktf.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_pt_ktf_werteforschung/EVS_2008_Questionnaire_English_Original.pdf

European Values Study (2008β). Greece. Retrieved from http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4776

European Values Study (2014). Family. Retrieved from http://www.europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_page_id=7461989851426413%20

Freire, P. (1998). Teachers as cultural workers. Boulder: Westview Press.

Gewirtz, S., & Cribb, A. (2006). What to do about values in social research: The case for ethical reflexivity in the sociology of education. British journal of sociology of education, 27(2), 141-155.

Giddens, A. (2001). Οι συνέπειες της νεοτερικότητας. Αθήνα: Κριτική.

Giddens, A. (2009). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Hahn, C. (1998). Becoming political: Comparative perspectives on citizenship education. New York: State University of New York Press.

Hainmüller, B. (2006). Exploring values in teacher education. In M. Persson (Ed.), A vision of European teaching and learning. Perspectives on the new role of the teacher (pp. 115-130). Karlstad: Learning Teacher Network.

Hauser-Cram, P., Sirin, S. R., & Stipek, D. (2003). When teachers’ and parents’ values differ: Teachers’ ratings of academic competence in children from low-income families. Journal of Educational Psychology, 95(4), 813-820.

Howard, C., & Patten, S. (2006). Valuing civics: Political commitment and the new citizenship education in Australia. Canadian journal of education, 29(2), 454-475.

Howe, B. R., & Covell, K. (2010). Miseducating children about their rights. Education, citizenship and justice, 5(2), 91-102.

Θάνος, Θ. Β. (2012). Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Αγωγής. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), 5, 31-59.

Inglehart, R., & Baker, W. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65, 19-51.

Inglehart, R. (1990). Values, ideology, and cognitive mobilization in new social movements. In R. Dalton & M. Kuecher (Eds.), Challenging the political order. New social and political movements in western democracies (pp. 43-66). Cambridge: Polity Press.

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. New Jersey: Princeton University Press.

Inglehart, R., Basanez, M., & Moreno, A. (1998). Human values and beliefs: A cross-cultural sourcebook. Michigan: University of Michigan Press.

Jakobsen, T. G., & Listhaug, O. (2014). Social change and the politics of protest. In R. Dalton & C. Welzel (Eds.), The civic culture transformed (pp. 213-239). Cambridge: University Press.

Καΐλα, Μ., & Θεοδωροπούλου, Ε. (1997). Ο εκπαιδευτικός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Keklik, Ε. D. (2016). Value orientations of candidate teachers in knowledge society. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 355-372.

Kerr, D., Lines, A., Blenkinsop, S., & Schagen, I. (2003). Citizenship and education at age 14. A summary of the international findings and preliminary results for England. Slough, National Foundation for Educational Research & London, Department for Education and Employment.

Klingemann, H. D. (1999). Mapping political support in the 1990s: A global analysis. In P. Norris (Ed), Critical citizens: Global support for democratic governance (pp. 31-56). New York: Oxford University Press.

Klingemann, H. D. (2014). Dissatisfied democrats: Democratic maturation in old and new democracies. In R. Dalton & C. Welzel (Eds.), The civic culture transformed (pp. 116-157). Cambridge: University Press.

Kluckhohn, C. (1962). Values and value orientation in the theory of action. In T. Parsons & E. A. Shils (Eds.), Toward a general theory of action (pp. 388-433). Cambridge: Harvard university press.

Krygier, M., & Glass, A. (1995). Shaky premises: Values, attitudes and the law. Sydney Law Review, 17, 385-396.

Litina, A., & Palivos, T. (2014). Corruption, tax evasion and social values. CREA, Discussion paper 2014-10. Luxembourg: University of Luxembourg.

Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία της διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg.

Μπάλιας, Σ. (Επιμ.) (2008). Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήση.

Moore, B. (1993). Social origins of dictatorship and democracy. Boston: Beacon Press.

Nasirci, H., & Sadik, F. (2017). Investigating primary school teachers’ perception about democracy through metaphor analysis. European Journal of Educational Research, 7(1), 121-132.

Norris, P. (1999). Introduction: The growth of critical citizens? In P. Norris (Ed.), Critical citizens: Global support for democratic governance (pp. 1-28). Oxford: Oxford University Press.

Osler, A., & Starkey, H. (2006) Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice 1995-2005. Research Papers in Education, 24, 433-466.

Oulton, C., Day, V., Dillon, J., & Grace, M. (2004). Controversial issues. Teachers' attitudes and practices in the context of citizenship education. Oxford Review of Education, 30(4), 489-507.

Parashar, S., Dhar, S., & Dhar, U. (2004). Perception of values: A study of future professionals. Journal of Human Values, 10(2), 143-152.

Pedder, D., & Opfer D. V. (2013). Professional learning orientations: Patterns of dissonance and alignment between teachers’ values and practices. Research Papers in Education, 28(5), 539-570.

Public Issue. (2014). Η ετήσια έρευνα της Public issue για τους θεσμούς. Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014. Αθήνα.

Pudelko, C. E., & Boon, H. J. (2014). Relations between teachers’ classroom goals and values: A case study of high school teachers in far North Queensland, Australia. Australian Journal of Teacher Education, 39(8), 14-36.

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου (Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού, Μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.

Ross, D. D., & Yeager, E. (1999). What does democracy mean to prospective elementary teachers? Journal of Teacher Education, 50(4), 255-266.

Σαμψών, Ε., & Ψυχογιός, Δ. (2003). Στοιχεία δειγματοληψίας. Στο Β. Φίλιας (Επιμ.), Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (σσ. 357-438). Αθήνα: Gutenberg.

Sandström Kjellin, M., & Stier, J. (2008) Citizenship in the classroom: Transferring and transforming transcultural values. Intercultural Education, 19(1), 41-51.

Schwartz, S. H. (1994). Are the universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.

Schwartz, S. H. (2007). Basic human values: An overview. Retrieved from http://segr-did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf

Shechtman, Z. (2002). Validation of the Democratic Teacher Belief Scale (DTBS). Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 9(3), 363-377.

Slater, R. (2014). The values of American teachers. Lanham: Rowman & Littlefield.

Stockemer, D., &·Sundström, A. (2013). Corruption and citizens’ satisfaction with democracy in Europe: What is the empirical linkage? Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 7, 137-157.

Strati, A. (2000). Theory and method in organization studies: Paradigms and choices. London: Sage Publications Ltd.

Subba, D. (2014). Democratic values and democratic approach in teaching: A perspective. American Journal of Educational Research, 2(12), 37-40.

Τσιγκάνου, Ι. (Επιμ.).(2010). Ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα. Πορίσματα έρευνας πεδίου 4ου κύματος. Ελλάδα – Ευρώπη 2009. Μια πρώτη ανάγνωση. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Thornberg, R., & Oguz, E. (2013). Teachers’ views on values education: A qualitative study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 59, 49-56.

Ψημίτης, Μ. (2006). Εισαγωγή στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Αθήνα: Ατραπός.

Williams, R. M. Jr. (1979). Change and stability in values and value systems: A sociological perspective. In M. Rokeach (Ed.), Understanding human values (pp. 15-46). New York: The Free Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Χριστίνα Ζήση, Παναγιώτης Γιαβρίμης

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.