Τα επίπεδα γλωσσομάθειας ως παράγοντας αποτελεσματικότητας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ξενόγλωσση εκπαίδευση δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Μαρία Μπιρμπίλη
Αντώνης Παπαοικονόμου
Περίληψη

Η εργασία αυτή επιδιώκει την αποτύπωση πτυχής της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρουσιάζοντας τις απόψεις μαθητών για την αποτελεσματικότητα του χωρισμού των τάξεων σε επίπεδα γλωσσομάθειας και την αποδοτικότητα αυτού του μέτρου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε έρευνα σε δείγμα μαθητών και συνδυάστηκε με συμμετοχική παρατήρηση  Στα αποτελέσματα συγκαταλέγεται η απαξίωση του δημόσιου σχολείου και η υπεροχή του φροντιστηρίου εκ μέρους των μαθητών αλλά και μειωμένη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική Αρθογραφία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρία Μπιρμπίλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικός, PhD
Αντώνης Παπαοικονόμου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΔΙΠ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναφορές
Bell, J. (1993). Doing Your Research Project (2nd ed.). Oxford: Open University Press.
Beyer, L. (2001). The value of critical perspectives in teacher education. Journal of Teacher Education, 52(2), 151‐163.
Birch, S., & Ladd, G. (1998). Children’s Interpersonal Behaviors and the Teacher Child Relationship. Developmental Psychology, 34(5), 934-946.
Brandt, R. M. (1972). Studying Behaviour in Natural Settings. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Breen, M. P. (2001). The social context for language learning: A neglected situation. In C. N. Candlin & N. Mercer (Eds.), English language teaching in its social context (pp. 121-144). London: Routledge.
Brooks, F. (1993). Some problems and caveats in “communicative”discourse: Toward a conceptualization of the foreign language classroom. Foreign Language Annals, 26, 233-241.
Cooper, T. (2004). How foreign language teachers in Georgia evaluate their professional preparation: A call for action. Foreign Language Annals, 37, 37-48.
Crosnoe, R., Johnson, M., & Elder, G. (2004). Intergenerational Bonding in School: The Behavioral and Contextual Correlates of Student-Teacher Relationships. Sociology of Education, 77(1), 60-81.
Δενδρινού, Β. (1996). Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική: Αναπαραγωγή της ιδεολογίας του γλωσσισμού. Στο "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 1996), 163-173. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Darling‐Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 76(8), 597‐604.
Darling‐Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining “highly‐qualified teacher”: what does “scientifically‐based research” actually tell us? Educational Researcher, 31(9), 13‐25.
Darling‐Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining “highly‐qualified teacher”: what does “scientifically‐based research” actually tell us? Educational Researcher, 31(9), 13‐25.
De Vaus, D. A. (1995). Surveys in social research (4th Ed.). Singapore: Allen and Unwin.
Dewaele, J-M. (2010). Emotions in multiple languages. London: Palgrave Macmillan.
Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Doyle, W. (1986). Classroom Organisation and Management. In Μ. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York: McMillan.
Gamoran, A., & Nystrand, M. (1992). Taking Students Seriously. In F. Newman (Ed.), Student Engagement and Achievement in American Secondary Schools. New York City, New York: Teachers College Press.
Gamoran, A. (1993). Alternative Uses of Ability Grouping in Secondary Schools: Can We Bring High-Quality Instruction to Low-Ability Classes? American Journal of Education, 102(1), 1-12.
Hammersley‐Fletcher, L., & Orsmond, P. (2004). Evaluating our peers: is peer observation a meaningful process? Studies in Higher Education, 29(4), 489‐503.
Horwitz, E.K. (2005). Classroom management for teachers of Japanese and other foreign languages. Foreign Language Annals, 38, 56-68.
Hutt, B. J., & Hutt, C. (1970). Direct Observation and Measurement of Behaviour. USA: Charles Thomas.
Jones, G., & Harris, F. (1990). Concordances in the classroom. London: Longman.
Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κυριαζή, Ν. (2001). Η Κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα.
Κωτσιομύτη, Μ. (2010). Η παρατήρηση της διδακτικής πράξης ως εργαλείο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Αγγλικής των ελληνικών δημόσιων σχολείων. Research Papers in Language Teaching and Learning, 1(1), 258-277. http://rpltl.eap.gr
Kagan, D. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 6(2), 129‐169.
Lange, D., & Sims, W. (1990). Minnesota foreign language teachers’ perceptions of their preprofessional preparation. Modern Language Journal, 74, 297-310.
Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2011). Classroom observation: desirable conditions established by teachers. European Journal of Teacher Education, 34(4), 449-463.
Μάγος, Κ. (2005). «Συνέντευξη ή παρατήρηση;» Η έρευνα στη σχολική τάξη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 10, 5-19.
Μπιρμπίλη, Μ. (2015). Η ανανέωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας ως διάσταση του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού. (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Θεσσαλονίκη.
Met, M., & Rhodes, N. (1990). Elementary School Foreign Language Instruction: Priorities for the 1990’s. Foreign Language Annals, 23(5), 433-443.
Mitchell, J. (2003). On‐line writing: a link to learning in a teacher education program. Teaching and Teacher Education, 19, 127‐143.
Nunan, D. (1999). Second Language Teaching and Learning. Heinle and Heinle.
OECD. (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. First results from TALIS. http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf
OECD. (2009). Economic Surveys – Greece. Paris: OECD.
Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Αθήνα.
Paul, D. (2003). Teaching English to Children in Asia. Asia: Longman.
Reiman, A. J., & Thies‐Sprinthall, L. (1997). Mentoring and supervision for teacher development. London: Longman.
Richards, J. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Sato, K., & Kleinsasser, R. (1999). Communicative language teaching (CLT): Practical understandings. Modern Language Journal, 83, 495-517.
Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.
Thornbury, S. (1996). Teachers research teacher talk. ELT Journal, 50(4), 279-87.
Tudor, I. (1996). Learner‐centredness as language education. Cambridge: Cambridge University Press.
Urr, P. (1996). A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Van Lier, L. (2001). Constraints and resources in classroom talk: Issues of equality and symmetry. In Chr. N. Candlin & N. Mercer (Eds.), English language teaching in its social context (pp. 90-107). London, UK: Routledge.
Von Glasersfeld, E. (1989). Constructivism in education. In T. Husen & N. Postlethwaite (Eds.). International encyclopedia of education (supplementary vol.) (pp. 162-163). Oxford: Pergamon.
Φίλιας, Β. (1998). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Αθήνα: Gutenberg.
Wallace, M. J. (1991). Training foreign language teachers: a reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student academic achievement: a review. Review of Educational Research, 73(1), 89‐122.
Wright, T. (2005). Classroom management in language education. New York: Palgrave Macmillan.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)