Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Visual Messages Accompanied by Music: Preschool Children’s Interpretations


Δημοσιευμένα: Feb 1, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
music education music reception media education visual message multimodality semiotic function of music preschool education developmentally appropriate pedagogy
Konstantina Dogani
Ourania Constandinidou-Semoglou
Περίληψη
Within current visual culture children are continuously exposed to varieties of visual messages accompanied by music which could contribute towards their aesthetic development. However, the interaction between music and image is not always as simple as in animation where music has direct relationship to the visual message to be easily interpreted by the preschool child. Taking a semiotic approach the current paper investigates preschool child’s reception of a more sophisticated interaction between music and visual messages, when the function of music is in mismatch to the visual message. The sample consists of 125 preschool children from Greece, divided into two groups that watched images with, and without, music. Their drawings, comments and explanations in response to our questions were presented as a form of personal interview, which provided rich material for qualitative observations, followed by statistical analysis. It appeared that, during the process of reception and within the specific context of the current investigation, it is the informative part of the visual message, and the child’s experiential relationship with it, that reinforces the receiver’s involvement more than the connotations transmitted by music.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ειδικό Θέμα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adachi, M., & Trehub, S. E. (1998). Children’s expression of emotion in song. Psychology of Music, 26(2), 133-153.
Anzieu, A, Barbey, L., Bernard-Nez, J., & Daymas, S. (1996). Le travail du dessin en psychothérapie de l’enfant. Paris: Dunod.
Anzieu, D. (1965). Les méthodes projectives. Paris: PUF.
Aumont Aimard, P. (1988). Les bébés de l’humour. Liege: Mardaga.
Balkwill, L.-L., & Thompson, W. F. (1999). A cross-cultural investigation of the perception of emotion in music: psychophysical and cultural cues. Music Perception, 17(1), 43-64.
Bolivar, V. J, Cohen, A. J., & Fentress, J. C. (1994). Semantic and formal congruency in music and motion pictures: effects on the interpretation of visual action. Psychomusicology, 13, 28-59.
Boltz, M. G. (2001). Musical soundtracks as a schematic influence on the cognitive processing of filmed events. Music Perception, 18(4), 427-454.
Boone, R. T., & Cunningham, J. G. (2001). Children’s expression of emotional meaning in music through expressive body movement. Journal of Nonverbal Behaviour, 25, 21-41.
Bredekamp, S. (2010). Effective practices in early childhood education: building a foundation. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Bredekamp, S., & Copple, C. (1997). Developmentally appropriate practice in early childhood programs. Washington, D.C: NAEYC.
Brooker, L. (2001). Interviewing children. In G. M. Naughton, S. A. Rolfe, & I. Siraj-Blatchford (Eds.), Doing Early Childhood Research: International Perspectives on Theory and Practice (pp. 162-177).
Buckingham: England, Open University Press.
Bruner, J. (1990). Acts of meaning: four lectures on mind and culture. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bryant, J., & Jillman, D. (2002). Media effects. London: Lawrence Erbaum Associates Publishers.
Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning, and contemporary culture. Cambridge: Polity Press.
Calvert, S. L., Jordan, A. B., & Cocking, R. R. (2002). Why children don’t think and what we can do about it. New York: Touchstone.
Calvert, S. L., Huston, A. C., Watkins, B. A., & Wright, J. C. (1982). The relation between selective attention to television forms and children’s comprehension of content. Child Development, 53, 601-610.
Cohen, A. J. (2010). Music as a Source of Emotion in Film. In P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (pp. 879-908). Oxford: Oxford University Press.
Constandinidou-Semoglou, O. (2001). Κόμικς, παιδί και αστείο [Comics, comic element and child]. Athens: Exandas. (In Greek).
Constandinidou-Semoglou, O. (2005a). Investigating reception. Introduction. In O. Constandinidou-Semoglou (Ed.), Εικόνα και Παιδί [Image and Child] (pp. XXXVI-XXXIV). Thessaloniki: Cannot Not Design Publications.
Constandinidou-Semoglou, O. (2005b). Le discours televisuel et sa reception, aspect psychanalitique. Communication Information, Médias, Théories, Pratiques, 24(1), 101–115.
Constandinidou-Semoglou, O. (2007). Early childhood education and adult oriented advertising discourse. European Early Childhood Education Research Journal, 15(3), 329-341.
Constandinidou-Semoglou, O. (2008a). Caractéristiques structurelles du discours et réception: le cas de la bande dessinée. In G. Jacquinot-Delauney & E. Kourti (Eds.), Média en Αct (pp. 149-173). Institut National de l’Audiovisuel (I.N.A.). Paris: L’Harmattan.
Constandinidou-Semoglou, O. (2008b). Child and reception: cognitive processes and emotional consequences. In M. Theodoropoulou (Ed.), Warmth and light: A Volume Dedicated in Memory of Christides A.F. (pp. 287-300). Thessaloniki: Center for the Greek Language. (In Greek).
Cook, N. (1998). Analysing musical multimedia. Oxford: Oxford University Press.
Corner, J. (1991). Meaning, genre and context. In J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), Mass Media and Society (pp. 267-284). London: Edward Arnold.
Cunningham, J. G., & Sterling, R. S. (1988). Developmental change in the understanding of affective meaning in music. Motivation & Emotion, 12(4), 399-413.
Dalla Bella, S, Peretz, I., Rousseau, L., & Gosselin, N. (2001). A developmental study of the affective value of tempo and mode in music. Cognition, 80(3), 1-10.
De Mèredieu, F. (1990). Le dessin d' enfant. Paris: Blusson.
Dogani, K. (2004). Teachers’ understanding of composing in the primary classroom. Music Education Research, 6(3), 263-279.
Dogani, K. (2012a). Μουσική στην προσχολική αγωγή: αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού [Music in preschool education: interaction between child and teacher]. Athens: Gutenberg. (In Greek).
Dogani, K. (2012b). Creating musical multimedia in music educational preschool context. Proceedings of the Twenty-Fourth International Seminar on Research in Music Education, 8-13 July 2012 (pp. 65-70).
Thessaloniki: International Society of Music Education.
Dogani, K. (2014). Music Education and Media: an experiential learning perspective for early childhood teacher training. In S. A. O’Neill (Ed.), Music and Media Infused Lives: Music Education in a Digital Age (pp. 287-304). Toronto, ON: CMEA/ACME Biennial Book Series.
Doliopoulou, E., & Kontogianni, A. (2000). Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας [Recognising and understanding preschool children’s feelings]. Researching the Child’s World, 4, 34-52. (In Greek).
Dolto, F. (1985). La cause des enfants. Paris: Robert Laffont, S.A.
Dolto, F. (1987). Tout est langage. Paris: Vertiges du Nord/Carrère.
Ellis, R. J., & Simons, R. F. (2005). The impact of music on subjective and physiological indices of emotion while viewing films. Psychomusicology, 19, 15-40.
Evans, D. (1996). An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis. London: Routledge.
Everaert-Desmedt, N. (1989). Sémiotique du récit. Bruxelles: De Boeck.
Flowers, P. J. (1988). The effects of teaching and learning experiences, tempo, and mode on undergraduates’ and children’s symphonic music preferences. Journal of Research in Music Education, 32, 35-47.
Francois, F., Hudelot, C., & Sabeau-Jouannet, E. (1984). Conduites linguistiques chez le jeune enfant. Paris: Presses Universitaires de France.
Gabrielsson, A., & Juslin, P. N. (1996). Emotional expression in music performance: between the performer's intention and the listener's experience. Psychology of Music, 24, 68-91.
Geringer, J., Cassidy, J., & Byo, J. (1996). Effects of music with video on responses of nonmusic majors: An exploratory study. Journal of Research in Music Education, 44, 240-251.
Geringer, J., Cassidy, J., & Byo, J. (1997). Nonmusic majors’ cognitive and affective responses to performance and programmatic music videos. Journal of Research in Music Education, 45, 221-233.
Gibbons, J., Anderson, D. R., Smith, R., Field, D. E., & Fischer, C. (1986). Young children's recall and reconstruction of audio and audio-visual narratives. Child Development, 57, 1014-1023.
Glover, J. (2000). Children composing 4-14. London: Routledge.
Goldmark, D. (2005). Tunes for 'toons: Music and the Hollywood cartoon. London: University of California Press.
Goldmark, D., & Taylor, Y. (2002). The cartoon music book. Chicago: A Capella Books.
Gregory, A. H., Worrall, L., & Sarge, A. (1996). The development of emotional responses to music in young children. Motivation & Emotion, 20(4), 341-348.
Hawthorn, J. (1987). Unlocking the text: Fundamental issues in literary theory. London: Arnold.
Hayes, D., & Birnbaum, D. (1980). Preschoolers' retention of televised events: Is a picture worth a thousand words? Developmental Psychology, 16(5), 410-416.
Hayes, D., Chemelski, B., & Birnbaum, D. (1981). Young children's incidental and intentional retention of televised events. Developmental Psychology, 17(2), 230-232.
Holliday, E. L., Harrison, L. J., & McLeod, S. (2009). Listening to children with communication impairment talking through their drawings. Journal of Early Childhood Research, 7, 244-263.
Hubbert, J. (2003). The Cartoon Music Book (review). Notes, 60(1), 146-148.
Hyson, M. (1994). The emotional development of young children: building an emotion-centered curriculum, New York: Teachers College Press.
Jacquinot-Delaunay, G. (2005). La violence des images: une question grosse comme un coup de poing. In O. Constandinidou-Semoglou (Ed.), Εικόνα και Παιδί [Image and Child] (pp. 147-156). Thessaloniki: Cannot Not Design Publications.
Juslin, P. N. (1997). Emotional communication in music performance: a functionalist perspective and some data. Music Perception, 14(4), 383-418.
Kapferer, J. N. (1985). L’enfant et la publicité. Paris: Bordas.
Kestenbaum, R., & Gelman, S. (1995). Preschool children’s identification and understanding of mixed emotions, Cognitive Development, 10(3), 443-458.
Klein, M. (1984). The psychoanalysis of children. New York: The Free Press.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. New York: Routledge.
Lacan, J. (1953). Le séminaire livre I. Les écrits techniques de Freud. Paris: Seuil.
Larsen, J. T., To, Y. M., & Fireman, G. (2008). Children's Understanding and Experience of Mixed Emotions. Psychological Science, 18(2), 186-191.
LeBlanc, A. J., Colman, J., McCrary, C., Sherrill, C., & Malin, S. (1988). Tempo preferences of difference age music listeners. Journal of Research in Music Education, 36, 156-168.
Lipscomb, S. D., & Tolchinsky, D. E. (2005). The role of music communication in cinema. In D. Miell, R. A .R. MacDonald, & D. J. Hargreaves (Eds.), Musical Communication (pp. 383-404). Oxford: Oxford University Press.
Livingstone, S. M. (1998). Making sense of television: The psychology of audience interpretation. International Series in Social Psychology. London: Routledge.
Maltin, L. (1987). Of mice and magic: A history of American animated cartoons. New York: Penguin Books.
Marshall, S. K., & Cohen, A. J. (1988). Effects of musical soundtracks on attitudes toward animated geometric figures. Music Perception, 6(1), 95-112.
Meyer, L. B. (1956). Emotion and meaning in music. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Molénat, X. (2005). La réception, une énigme sociologique. Sciences Humaines, 166, 52-55.
Molino, J. (1975). Fait musical et sémiologue de la musique. Musique en Jeu, 17, 37-62.
Montgomery, A.P. (1996). Effect of Tempo on Music Preferences of Children in Elementary and Middle School. Journal of Research in Music Education, 44(2), 134-146.
Nattiez, J.-J. (1990). Music and discourse: Toward a semiology of music (C. Abbate, trans.). Princeton: Princeton University Press. (Originally published in 1987).
National Association for the Education of Young Children. (2009). Position statement on developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Retrieved from: www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSDAP.pdf
Nelson, K. (1985). Making sense: The acquisition of shared meaning. New York: Academic Press.
O’Kane, C. (2008). The Development of participatory techniques: Facilitating children’s views about decisions which affect them. In P. Christensen & A. James (Eds.), Research with Children: Perspectives and Practices (pp. 125-155). London: Routledge.
Onwuegbuzie, A. J., & Teddlie, C. (2003) A framework for analysing data in mixed methods research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioural Research (pp. 241-272). Thousand Oaks, CA: Sage.
Pahl, K., & Rowsell, J. (2005). Literacy and education: Understanding the new literacy studies in the classroom. London: Paul Chapman.
Peng, M., Johnson, C., Pollock, J., Glasspool, R., & Hams, P. (1992). Training young children to acknowledge mixed emotions. Cognition & Emotion, 6(5), 387-401.
Peretz, I., Gagnon, L., & Bouchard, B. (1998). Music and emotion: perceptual determinants, immediacy, and isolation after brain damage. Cognition, 68, 111-141.
Piaget, J., & Inhelder, B. (1962). The Psychology of the child. New York: Basic Books.
Punch, S. (2002). Research with children: the same or different from research with adults? Childhood, 9(3), 321-41.
Ragin, C. C. (1994). Constructing social research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
Riffaterre, M. (1979). La production du texte. Paris: Seuil.
Sandelowski, M. (2001). Real qualitative researchers do not count: the use of numbers in qualitative research. Research in Nursing & Health, 24(3), 230-240.
Sharp, D. L. M., Bransford, J. D., Goldman, S. R., Risko, V. J., Kinzer, C. K., & Vye, N. J. (1995). Dynamic visual support for story comprehension and mental model building by young, at-risk children. Educational Technology Research and Development, 43, 25-40.
Sirius, G., & Clark, E. F. (1994). The perception of audio-visual relationships: A preliminary study. Psychomusicology, 13(1&2), 119-132.
Steiner, M. (1993). Learning from experience: World studies in the primary Curriculum. Staffordshire: Trentham Books.
Stine, E. A. L., Wingfield, A., & Myers, S. D. (1990). Age differences in pro-cessing information from television news: The effects of bisensory augmentation. Journal of Gerontology, 45, 1-8.
Tisseron, S. (2000). Petites mythologies d’aujourd’hui. Paris: Aubier.
Trehub, S. E., Hannon, E. E., & Schachner, A. (2010). Perspectives on music and affect in the early years. In P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (pp. 645-668). Oxford: Oxford University Press.
Veale, A. (2005). Creative methodologies and their use in a participatory research project in Rwanda. In S. Greene & D. Hogan (Eds.), Researching Children’s Experiences: Approaches and Methods (pp. 253-272). London: Sage.
Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. Massachusetts: M.I.T. Press.
Welch, G. (2006). Singing and vocal development. In G. E. McPherson (Ed.), The Child as Musician: A Handbook of Musical Development (pp. 311-329). Oxford: Oxford University Press.
Winn, M. (2002). The plug-in-drug: Television, computers and family live. New York: Penguin.
Yelland, N., Lee, L., O’Rouke, M., & Harrison, C. (2008). Rethinking learning in early childhood education. Maidenhead: Open University Press.
Young, S. (2009). Music 3-5. London: Routledge.Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual review of psychology, 53(1), 371-399.