Κίνητρα και αντικίνητρα διεκδίκησης θέσης διοικητικής ευθύνης: Στάσεις και απόψεις των αιρετών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Αιρετοί Διευθυντική Θέση Κίνητρα Αντικίνητρα Ηγετική Ταυτότητα Ταυτότητα Ακόλουθου
Κωνσταντία Σπυριάδου
https://orcid.org/0000-0002-6862-7788
Μανώλης Κουτούζης
Περίληψη

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τις απόψεις των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κίνητρα και αντικίνητρα των εκπαιδευτικών ως προς τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποιοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 30 αιρετούς από τα 3 υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, οι αιρετοί θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί που διεκδικούν διευθυντική θέση έχουν κυρίως εξωτερικά κίνητρα όπως το επίδομα θέσης ευθύνης, τις μειωμένες ώρες διδασκαλίας και την κοινωνική αναγνώριση, παρά εσωτερικά κίνητρα, όπως την υλοποίηση  οράματος και την ανάπτυξη κοινωνικών και διοικητικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα της διευθυντικής θέσης λειτουργούν ως κίνητρα που ενισχύουν την κατασκευή και εκδήλωση Ηγετικής Ταυτότητας. Κατά την άποψη των αιρετών, οι εκπαιδευτικοί που εσωτερικεύουν Ταυτότητα Ακόλουθου έχουν κυρίως εσωτερικά εμπόδια, καθώς προσπαθούν να προστατευθούν από τους κινδύνους που συνδέονται με τις διοικητικές ευθύνες.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική Αρθογραφία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κωνσταντία Σπυριάδου, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Πολιτική)
Αναφορές
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999). Λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο Μ. Κουτούζης, Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης, & Β. Νιτσόπουλος (Επιμ.), Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική (τόμος Α, σσ. 67-114). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά: Η παιδαγωγική της διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα: Έλλην.
Ανδρέου, Α., & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνη.
Aldag, R. J., & Brief, A. P. (1979). Task design and employee motivation. Glenview, IL: Scot, Foresman and Company.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
Berry, L., & Houston, J. P. (1993). Psychology at work. Madison: Brown & Benchmark.
Bourdieu, P. (2005). Για την επιστήμη και τις κοινωνικές της χρήσεις (Μ. Θανοπούλος & Ε. Βαγγελάτου, Μτφρ.). Αθήνα: Πολύτροπον. (Το πρωτότυπο κείμενο δημοσιεύθηκε το 1997).
Bourdieu, P. (2007). Η Ανδρική κυριαρχία (Ε. Γιαννοπούλου, Μτφρ., 2η έκδ.). Αθήνα: Πατάκης. (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε το 1998).
Burke, L. A., & Miller, M. K. (2001). Phone interviewing as a means of data collection: Lessons learned and practical recommendations. Forum: Qualitative Social Research, 2(2). Retrieved from http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/%20view/959/2094
Bush, T. (2003). Theories of educational leadership and management (3rd ed.). London: Sage.
Bush, T., & Glover, D. (2003). School leadership: Concepts and evidence. Retrieved from http://dera.ioe.ac.uk/5119/14/dok217-eng-School_Leadership_Concepts_and_Evidence_Redacted.pdf
Γιαννουλέας, Μ. Π. (2011). Συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία στον εργασιακό χώρο. Αθήνα: Πεδίο.
Γραμματικόπουλος, Η. Α., Κουπίδης, Σ. Α., Μόραλης, Δ., Σαδραζάμης, Α., Αθηναίου, Δ., & Γκιουζέπας, Ι. (2013). Παράγοντες παρακίνησης εργαζομένων και κίνητρα απόδοσης ως εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης. Μελέτη σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αρχεία Ελληνική Ιατρικής, 30(1), 46-58.
Γρόλλιος, Γ., Λιάμπας, Τ., & Τζήκας, Χ. (2002). Ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Στο Χ. Κάτσικας & Γ. Καββαδίας (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ποιος, ποιον και γιατί (σσ. 113-135). Αθήνα: Σαββάλας.
Carr, E. C., & Worth, A. (2001). The use of the telephone interview for research. Nursing Times Research, 6(1), 511-524. doi:10.1177/136140960100600107
Coolican, H. (2008). Ψυχολογία της εργασίας (Α. Αντωνίου, Μτφρ.). Αθήνα: Παπαζήσης. (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε το 2001).
Culkin, J., & Perrotto, R. (2008). Θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας. Εφαρμογές στη Ζωή και την εργασία (Α. Αντωνίου & Γ. Μπακοπούλου, Επιμ.∙ Μ. Πάντα, Μτφρ.). Αθήνα: Έλλην. (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε το 1999).
Day, D. V., Harrison, M. M., & Halpin, S. M. (2009). An integrative approach to leader development: Connecting adult development, identity, and expertise. New York, NY: Psychology Press.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
Denny, R. (2002). Motivate to win. London: Stylus Publishing, LLC.
DeRue, D. S., & Ashford, S. J. (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations. The Academy of Management Review, 35(4), 627-647. doi:10.5465/amr.35.4.zok627
DeRue, D. S., Ashford, S. J., & Cotton, N. C. (2009). Assuming the mantle: Unpacking the process by which individuals internalize a leader identity. In L. M. Roherts & J. E. Dutton (Eds.), Exploring positive identities and organizations: Building a theoretical and research foundation (pp. 213-232). New York: Taylor & Francis.
Epitropaki, O., & Martin, R. (2004). Implicit leadership theories in applied settings: Factor structure, generalizability, and stability over time. Journal of Applied Psychology, 89(2), 293-310. doi:10.1037/0021-9010.89.2.293.
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
Hair, J. F., Money, A., Page, M., & Samouel, P. (2007). Research methods for business. England: John Wiley & Sons.
Hogg, M. A. (2001). A social identity of leadership. Personality and Social Psychology Review, 5(3), 184-200. doi:10.1207/S15327957PSPR0503_1
Hogg, M. A., & Terry, D. J. (2000). Social identity and self-categorization processes in organizational contexts. The Academy of Management Review, 25(1), 121-140.
Holt, A. (2010). Using the telephone for narrative interviewing: A research note. Qualitative Research, 10(1), 113-121. doi:10.1177/1468794109348686
Hoption, C. (2014). Learning and developing followership. Journal of Leadership Education, 13(3), 129-137.
Hoption, C. B., Christie, A. M., & Barling, J. (2012). Submitting to the follower label: Followership, positive affect and extra-role behaviors. Journal of Psychology, 220, 221-230. doi:10.1027/2151-2604/a000116
Hoyle, E. (1974). Professionality, professionalism and control in teaching. London Educational Review, 3(2), 13-19.
Hoyle, E. (2001). Teaching: Prestige, status, and esteem. Educational Management Administration & Leadership, 29(2), 139-152. doi:10.1177/0263211X010292001
Θεοδωράτος, Ε. (1999). Εργασιακές σχέσεις. Αθήνα: Σταμούλης.
Θεοδωράτος, Ε. (2004). Διοίκηση και οργανωτική συμπεριφορά. Αθήνα: Σταμούλης.
Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.
Καλούρη, Ο. Χ. (2008). Βιομηχανική ψυχολογία. Ανακτήθηκε από https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3693/1092_02_oaed_enotita04b_v01.pdf
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2014). Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2014. Ανακτήθηκε από https://www.kanep-gsee.gr/ekdoseis/-/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaidefsi-2014/
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016). Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016. Ανακτήθηκε από https://www.kanep-gsee.gr/nea-anakoinoseis/-/etisia-ekthesi-gia-tin-ekpaidefsi-2016/
Κάντας, Α. (2008). Οργανωτική βιομηχανική ψυχολογία. Κίνητρα-επαγγελματική ικανοποίηση-ηγεσία (1ος Τόμος). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Καψάλης, Α. (1996). Παιδαγωγική ψυχολογία (3η έκδ.). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κόντης, Θ. (1994). Διοικητική ψυχολογία. Η ψυχολογία των ανθρώπινων και εργασιακών σχέσεων. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
Κουτούζης, Μ. (1999). Γενικές αρχές μάνατζμεντ (τόμος Α). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Κουτούζης, Μ., & Σπυριάδου, Κ. (2018). Στάσεις και απόψεις των αιρετών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης: Οι Νόμοι 3848/2010 & 4327/2015. Επιστήμες Αγωγής, 2, 37-71.
Κυριαζή, Ν. (2011). Κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο.
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Kellerman, B. (2012). The end of leadership. New York: Harper Collins.
Koutouzis, E., Bithara, P., Kyranakis, S., Mavraki, M., & Verevi, A. (2008). Decentralizing education in Greece: In search for a new role for the school leaders. Retrieved from http://www.emasa.co.za/files/full/H2.pdf
Koutouzis, M., & Spyriadou, K. (2017). The Interaction between professional and social identity of Greek primary school educators. International Journal of Education, 9(4), 190-209. doi:10.5296/ije.v9i4.12428
Luthans, F. (2011). Organizational behavior. An evidence-based approach (12th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
Ματσαγγούρας, Η. (2004). Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας των εκπαιδευτικών: Προϋπόθεση της επαγγελματικής αυτονομίας τους. Επιστήμες Αγωγής, 1, 7-26.
Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ: Θεωρητικό υπόβαθρο, σύγχρονες πρακτικές. Αθήνα: Μπένος.
Μωυσίδου, Ε. (2012). To εργασιακό habitus των διευθυντών πολυθεσιών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
Marchiondo, L. A., Myers, C. G., & Kopelman, S. (2015). The relational nature of leadership identity construction: How and when it influences perceived leadership and decision-making. The Leadership Quarterly, 26(5), 892-908. doi:10.1016/j.leaqua.2015.06.006
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
Mason, J. (2011). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας (Ν. Κυριαζή, Επιμ.∙ Ε. Δημητριάδου, Μτφρ.). Αθήνα: Πεδίο.
Miller, T. W., & Miller, J. M. (2001). Educational leadership in the new millennium: A vision for 2020. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 4(2), 181-189. doi:10.1080/13603120120806
Novick, G. (2008). Is there a bias against telephone interviews in qualitative research? Research in Nursing & Health, 31(4), 391-398. doi:10.1002/nur.20259
Ξωχέλλης, Π. (2006). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Odom, S. F., Boyd, B. L., & Williams, J. (2012). Impact of personal growth projects on leadership identity development. Journal of Leadership Education, 11(1), 49-63.
OECD, (2010). Education at a glance: OECD indicators. Retrieved from https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/45925258.pdf
OECD, (2011). Education at a glance: OECD indicators. Retrieved from https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631582.pdf
Παπακωνσταντίνου, Γ., & Αναστασίου, Σ. (2013). Αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.
Πατέρα, Α. (2010). Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εποχή της μεταπολίτευσης: Μια ανάλυση περιεχομένου των θεσμικών κειμένων (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Πλατσίδου, Μ., & Γωνίδα, Ε. (2005). Θεωρίες κινήτρων στον εργασιακό χώρο. Στο Α. Καψάλης (Επιμ.), Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων (σσ. 159-182). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Πουρκός, Μ., & Δαφέρμος, Μ. (2010). Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Θεωρητική και ιστορική οριοθέτηση του πεδίου. Στο Μ. Πουρκός, & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες: Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα (σσ. 21-59). Αθήνα: Τόπος.
Priest, K. L., & Middleton, E. (2016). Exploring leader identity and development. New directions for student leadership, 149, 37-47. doi:10.1002/yd.20160
Ρωσσίδης, Ι. Φ. (2014). Εφαρμογές του επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. Αθήνα: Σταμούλης.
Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Hopkins, N. (2005). Social identity and the dynamics of leadership: Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of social reality. The Leadership Quarterly, 16(4), 547-568. doi:10.1016/j.leaqua.2005.06.007
Richardson, J. W., Flora, K., & Bathon, J. (2013). Fostering a school technology vision in school leader. International Journal of Educational Leadership Preparation, 8(1), 144-160.
Robbins, S. P. (2001). Organizational behavior (9th Ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020
Σαββίδης, Ι. (2008). Διερεύνηση της σχέσης των ηγετικών στιλ και της αυτοεπάρκειας των διευθυντών με την αυτοεπάρκεια και τη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
Σαΐτης, Χ. (2008). Ο διευθυντής στο δημόσιο σχολείο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Σπυριάδου, Κ. (2018). Οι πολλαπλές ταυτότητες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διεκδικούν θέση διοικητικής ευθύνης (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Σπυριάδου, Κ., & Κουτούζης, Μ. (2017α). Η σημασία των κεφαλαίων για τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης: Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρακτικά από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 8-10 Δεκεμβρίου 2017 (σσ. 484-501). Καβάλα: ΤΕΙ Καβάλας.
Σπυριάδου, Κ., & Κουτούζης, Μ. (2017β). Ποιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διεκδικούν διευθυντική θέση και ποιοι απέχουν: Κίνητρα, αντικίνητρα και παράγοντες που επηρεάζουν τη δόμηση των ταυτοτήτων ηγετών και ακολούθων. Στο Λ. Κυριακίδης, Γ. Ιακωβίδης, & Δ. Πάντα (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, 24-26 Νοεμβρίου 2017 (Γ τόμος, σσ. 312-324). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Σπυριάδου, Κ., & Κουτούζης, Μ. (2017γ). Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρακτικά από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 8-10 Δεκεμβρίου 2017 (σσ. 533-551). Καβάλα: ΤΕΙ Καβάλας.
Σπυριάδου, Κ., & Κουτούζης, Μ. (2018). Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Στο Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου, & Α. Γεωργιάδου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιωματικής Μάθησης: Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης, 27-29 Απριλίου 2018 (σσ. 442-450). Δράμα: Εκπαιδευτικός Κύκλος.
Στραβάκου, Π. (2003). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2009). Theories of personality (9th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Spillane, J. P., Hallett, T., & Diamond, J. B. (2003). Forms of capital and the construction of leadership: Instructional leadership in urban elementary schools. Sociology of Education, 76(1), 1-17. doi:10.2307/3090258
Stets, J. E., & Serpe, R. T. (2013). Identity theory. In J. DeLamater, & A. Ward (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 31-60). Netherlands: Springer.
Subašić, E., Reynolds, K. J., Turner, J. C., Veenstra, K. E., & Haslam, S. A. (2011). Leadership, power and the use of surveillance: Implications of shared social identity for leaders' capacity to influence. The Leadership Quarterly, 22(1), 170-181. doi:10.1016/j.leaqua.2010.12.014
Τερζίδης, Κ. (2011). Μάνατζμεντ: Στρατηγική προσέγγιση (2η έκδ). Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
Τερζίδης, Κ., & Τζωρτζάκης, Κ. (2004). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων [Διοίκηση προσωπικού]. Αθήνα: Rosili.
Τσιώλης, Γ. (2011). Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Από την πολεμική των «παραδειγμάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις. Στο Μ. Δαφέρμος, Μ. Σαματάς, Μ. Κουκουριτάκης, & Σ. Χιωτάκης (Επιμ.), Οι Κοινωνικές επιστήμες στο 21ο αιώνα. Επίμαχα θέματα και προκλήσεις (σσ. 56-84). Αθήνα: Πεδίο.
Turner, J. C. (2005). Explaining the nature of power: A three-process theory. European Journal of Social Psychology, 35(1), 1-22. doi:10.1002/ejsp.244
Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A., & McGarty, C. (1994). Self and collective: Cognition and social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(5), 454-463. doi:10.1177/0146167294205002
Υφαντή, Α. Α. (2011). Συγκεντρωτισμός και προσπάθειες αποκεντρωτικών πολιτικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο Σ. Μπουζάκης (Επιμ.), Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις-νεοελληνική εκπαίδευση 1821-2010 (τ. Β’, σσ. 735-748). Αθήνα: Gutenberg.
Uhl-Bien, M., & Pillai, R. (2007). The romance of leadership and the social construction of followership. In B., Shamir, R., Pillai, M. Bligh, & M. Uhl-Bien (Eds.), Follower-centered perspectives on leadership: A tribute to the memory of James R. Meindl (pp. 187-210). Charlotte, NC: Information Age Publishers.
Van Knippenberg, D. (2011). Embodying who we are: Leader group prototypicality and leadership effectiveness. The Leadership Quarterly, 22(6), 1078-1091. doi:10.1016/j.leaqua.2011.09.004
Van Knippenberg, D., Van Knippenberg, B., De Cremer, D., & Hogg, M. A. (2004). Leadership, self and identity: A review and research agenda. The Leadership Quarterly, 15(6), 825-856. doi:10.1016/j.leaqua.2004.09.002
Van Quaquebeke, N., & Eckloff, T. (2013). Why follow? The interplay of leader categorization, identification, and feeling respected. Group Processes & Intergroup Relations, 16(1), 68-86. doi:10.1177/1368430212461834
Van Quaquebeke, N., Van Knippenberg, D., & Eckloff, T. (2011). Individual differences in the leader categorization to openness to influence relationship: The role of followers’ self-perception and social comparison orientation. Group Processes & Intergroup Relations, 14(5), 605-622. doi:10.1177/1368430210391311
Zhang, A., & Lu, Q. (2002). The regulation of self-efficacy and attributional feedback on motivation. Social Behavior & Personality: An International Journal, 30(3), 281-287. doi:10.2224/sbp.2002.30.3.281
Άλλες Πηγές
Νόμοι (Ν.)
Ν. 1566/1985. «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α’/30-9-1985.
Ν. 2525/1997. «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 188/ τ. Α’/23-10-1997.
Ν. 2986/2002.«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Φ.Ε.Κ. 24/ τ. Α’/13-2-2002.
Ν. 3848/2010. «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». ΦΕΚ 71/τ. Α’/19-5-2010.
Ν. 4024/2011. «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-2011.
Ν. 4327/2015. «Επείγοντα μέτρα για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 50/τ. Α’/14-5-2015.
Ν. 4351/2015. «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 164/τ. Α’/4-12-2015.
Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.)
Π.Δ. 320/1993. «Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». ΦΕΚ 138/ τ. Α’/25-8-1993.
Π.Δ. 140/1998. «Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης». ΦΕΚ 107/ τ. Α’/20-5-1998.
Π.Δ. 152/2013. «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». ΦΕΚ 240/τ. Α’/5-11-2013.
Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.)
Υ.Α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β’/16-10-2002.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)