| More

Διερεύνηση της αξιοποίησης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές: η περίπτωση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

Views: 631 Downloads: 451
Χρήστος Σαμαράς (http://orcid.org/0000-0002-2024-151X), Μαρία Νιάρη (https://orcid.org/0000-0001-6084-5206), Χρήστος Παναγιωτακόπουλος (https://orcid.org/0000-0003-3162-9218), Βασίλειος Βερύκιος (https://orcid.org/0000-0002-9758-0819)
Χρήστος Σαμαράς, Μαρία Νιάρη, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του διαδικτύου και της τεχνολογίας στις σπουδές. Η έρευνα διεξήχθη επί τέσσερα συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (2013-2017) και αφορούσε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος. Για την υλοποίηση της έρευνας αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.  Από τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας προκύπτει  πως ο βαθμός της χρήσης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου, ως υποστηρικτικού μέσου στα συμβατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και από τους φοιτητές, ποικίλει. Για να είναι αποδοτική η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επένδυση ενός ιδρύματος σ’ αυτές, χρειάζεται να έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν και οι φοιτητές. Άρα, οι φοιτητές χρειάζεται να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Λέξεις κλειδιά


Νέες τεχνολογίες; μαθησιακοί τρόποι; νεοεισαχθέντες φοιτητές; διαδίκτυο; κινητό τηλέφωνο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Akram, H., & Habibur, R. (2017). Comparative Study of Internet Usage among University Students: A Study of the University of Dhaka, Bangladesh. European Scientific Journal, 13(34), 134-150. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017

Αβράμη, Θ. Σ. (2018). Το δικαίωμα της έκφρασης στο διαδίκτυο και οι περιορισμοί του (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία). Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Bryer, J., & Speerschneider, K. (2014). Likert functions to analyze and visualize Likert type items. R package version 1.1. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved at October 17, 2014 from http://jason.bryer.org/likert

Carmichael, E., Miller., K., & Smith, J. (2007). Researching literacy for learning in the vocational curriculum. In M. Osborne, M. Houston, & N. Toman (Eds.), The pedagogy of lifelong learning: Understanding effective teaching and learning in diverse contexts (pp. 93-103). London: Routledge.

Erdmann, N. (2014). The role of Internet in the learning culture among higher education students. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1990-1994). Chesapeake, VA: AACE.

Hanover Research. (2015). Report: Trends in higher education marketing, enrollment, and technology. Arlington: Hanover Research.

Holt, D., Smissen, S., & Segrave, S. (2006). New students, new learning, new environments in higher education: Literacies in the digital age. In Proceedings of the 23rd Annual ASCILITE Conference “Who’s learning? Whose technology?” (pp. 327-336).

Κουστουράκης, Γ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάτρα 28-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου (σσ. 373-382).

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22, 155.

Littlejohn, A., Margaryan, A., & Vojt, G. (2010). Exploring Students’ use of ICT and Expectations of Learning Methods. Electronic Journal of e-Learning, 8(1), 13-20.

Ntoumanakis, E., Samaras, C., Tsaggaris, Α., & Verykios, V. (2018). Research results for the processing of equipment of laboratory centers – school laboratories in Greece. In 1st International Congress on Management of Educational Units, December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece.

Ντέμσια, Σ., Παπαγεωργίου, Ε., Τριανταφυλλίδου, Σ., & Ρούσσου, Κ. (2016). Προβληματική ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο σε δείγμα φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας. Το Βήμα του Ασκληπιού, 15(3), 274-289.

Odaci, Η. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-1113. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.005

Owyang, J. (2009). A Collection of Social Network Stats for 2009. Retrieved from http://www.webstrategist.com/blog/2009/01/11/a-collection-of-soical-network-stats-for-2009/

Ozad, B. (2010). The use of the Internet in media education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 245-255.

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Σαμαράς, Χ., Σταυρόπουλος, Η., & Βερύκιος, Β. (2017). Μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο: μέσα μάθησης και τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας από νεοεισερχόμενους φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στο Α. Λιοναράκης και συν. (Επιμ.), Πρακτικά. 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της μάθησης», Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017, τομ. 2A. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1160

Perry, T. Τ, Perry, L. Α., & Hosack‐Curlin, K. (1998). Internet use by university students: an interdisciplinary study on three campuses. Internet Research, 8(2), 136-141. https://doi.org/10.1108/10662249810211593

Tsai, C.-C. (2009). Conceptions of learning versus conceptions of web-based learning: The differences revealed by college students. Computers & Education, 53, 1092-1103.

Tsai, P.-S., Tsai, C.-C., & Hwang, G.-H. (2011). College students’ conceptions of context-aware ubiquitous learning: A phenomenographic analysis. Internet and Higher Education, 14, 137-141.

Yang, F.-Y., & Tsai, C.-C. (2009). Examining high-school students’ preferences toward learning environments, personal beliefs and concept learning in web-based contexts. Computers & Education, 52, 848-857.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Χρήστος Σαμαράς, Μαρία Νιάρη, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Βασίλειος Βερύκιος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.