| More

Αξιολόγηση 2D και 3D ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών από φοιτητές-παίκτες: η σημασία των χαρακτηριστικών τους

Views: 677 Downloads: 674
Polyxeni Kaimara, Emmanuel Fokides, Andreas Oikonomou, Penelope Atsikpasi, Ioannis Deliyannis

Περίληψη


Τα σοβαρά παιχνίδια (ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθησιακού σκοπού)  κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον πολλών μελετητών της μαθησιακής διαδικασίας όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων. Σημαντικές πτυχές της εφαρμογής τους στην εκπαίδευση σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τους, τη συνάφειά τους με την παιδαγωγική και τις απόψεις των μαθητών. Αυτή η ποσοτική έρευνα επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων (φύλο, επιστημονικό υπόβαθρο, προηγούμενη εμπειρία με παιχνίδια και δεξιότητες ΤΠΕ) και στους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την μαθησιακή εμπειρία τους όταν παίζουν σοβαρά παιχνίδια δύο (2D) και τριών (3D) διαστάσεων, όπως είναι η εμβύθιση, η απόλαυση, η υποκειμενική αντίληψη των μαθητών σχετικά με τη χρησιμότητά τους για τη βελτίωση της γνώσης, την επάρκεια της αφήγησης, τον ρεαλισμό, την ανατροφοδότηση, την οπτικοακουστική επάρκεια, τη συνάφειά τους με τα προσωπικά ενδιαφέροντά τους, τη σαφήνεια του στόχου τους, την ευκολία χρήσης τους, την καταλληλότητα του μαθησιακού υλικού και τα κίνητρα. Συνολικά 542 φοιτητές συμμετείχαν στη μελέτη. Σειρά μη παραμετρικών αναλύσεων (Mann-Whitney U tests και Kruskal-Wallis H tests) αποκάλυψε ότι οι φοιτητές προτίμησαν το 2D παιχνίδι. Το φύλο, το επιστημονικό υπόβαθρο και οι δεξιότητες στις ΤΠΕ δεν είχαν αντίκτυπο στις απόψεις τους. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές με υψηλή ικανότητα στη χρήση των παιχνιδιών φαίνεται να έχουν καλύτερη μαθησιακή εμπειρία, καθώς οι βαθμολογίες τους στους περισσότερους παράγοντες ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με τους φοιτητές με χαμηλότερη ικανότητα. Αυτά τα αποτελέσματα μας οδήγησαν να προσανατολιστούμε στην εξέταση άλλων πτυχών/δεξιοτήτων των φοιτητών πέρα από τα συνήθη δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι η αυτορρύθμιση, η χωρική ικανότητα και η νοητική περιστροφή και να ερευνήσουμε τη δυνατότητα των σοβαρών παιχνιδιών να βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες.


Λέξεις κλειδιά


2D παιχνίδι; 3D παιχνίδι; εμπειρία του παιχνιδιού; εμπειρία του χρήστη; νοητικός προσανατολισμός; ποσοτική προσέγγιση; σοβαρά παιχνίδια; χωρική ικανότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Abt C. C. (1970). Serious games. New York: Viking Press. https://doi.org/10.1177/000276427001400113

Almeida, P., Abreu, J., Silva, T., Varsori, E., Oliveira, E., Velhinho, A., … Oliveira, D. (2018). Iterative user experience evaluation of a user interface for the unification of tv contents. Communications in Computer and Information Science, 813, 44-57. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90170-1_4

Anderson, S. J., Jamniczky, H., Williams, C., Krigolson, O., Coderre, S., & Hecker, K. (2019). Learning from Two-Dimensional (2D) versus Three-Dimensional Anatomical Models: Assessing Working Memory Requirements Using Electroencephalography (EEG). The FASEB Journal, 33(1_supplement), 328-5.

Bernhaupt, R. (2010). User Experience Evaluation in Entertainment. In R. Bernhaupt (Ed.), Evaluating user experience in games: Concepts and methods (pp. 3-7). London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-963-3_1

Bernhaupt, R., & Mueller, F. F. (2016, May). Game user experience evaluation. Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 940-943. ACM. https://doi.org/10.1145/2851581.2856683

Bevan, N. (2001). International standards for HCI and usability. International journal of human-computer studies, 55(4), 533-552. https://doi.org/10.1006/ijhc.2001.0483

Buck, R., Khan, M., Fagan, M., & Coman, E. (2018). The User Affective Experience Scale: A measure of emotions anticipated in response to pop-up computer warnings. International Journal of Human-Computer Interaction, 34(1), 25-34. https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1314612

Cai, Y., Goei, S. L., & Trooster, W. (Eds.) (2016). Simulation and serious games for education. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0861-0

Charlesworth, P., Drummer, T., Hungwe, K., & Sorby, S. (2005, June). Developing 3D spatial visualization skills for non engineering students. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 10.428.1-10.428.11. American Society for Engineering Education.

Chung, L. Y., & Chang, R. C. (2017). The effect of gender on motivation and student achievement in digital game-based learning: A case study of a contented-based classroom. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6), 2309-2327. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01227a

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Routledge

Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. Computers & Education, 59(2), 661-686. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.004

Corder, G. W., & Foreman, D. I. (2009). Nonparametric statistics for non-statisticians: Α step-by-step approach. John Wiley & Sons.

Csikszentmihalyi, M., (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass. Retrieved from http://psy2.ucsd.edu/~nchristenfeld/Happiness_Readings_files/Class%207%20-%20Csikszentmihalyi%201975.pdf

Dawson, C. (2019). Tackling Limited Spatial Ability: Lowering One Barrier into STEM?. European Journal of Science and Mathematics Education, 7(1), 14-31. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1203669.pdf

de Freitas, S. (2018). Are games effective learning tools? A review of educational games. Journal of Educational Technology & Society, 21(2), 74-84. Retrieved from https://psycnet.apa.org/record/2018-18436-006

Deliyannis, I., & Kaimara, P. (2019). Developing Smart Learning Environments Using Gamification Techniques and Video Game Technologies. Didactics of Smart Pedagogy, 285-307. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01551-0_15

DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (Vol. 26). Sage publications.

Dindar, M. (2018). An empirical study on gender, video game play, academic success and complex problem solving skills. Computers & Education, 125, 39-52. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.018

Erfani, M., El-Nasr, M. S., Milam, D., Aghabeigi, B., Lameman, B. A., Riecke, B. E., Maygoli, H., & Mah, S. (2010). The effect of age, gender, and previous gaming experience on game play performance. In P. Forbrig, F. Paternó, A. Mark Pejtersen (Eds.), Human-Computer Interaction. HCIS 2010. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 332. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15231-3_33

Fokides, E., Kaimara, P., Deliyannis, I., & Atsikpasi, P. (2019). Development of a scale for measuring the learning experience in serious games. Preliminary results. Proceedings of 1st International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges, Department of Audiovisual Arts, Ionian University, Corfu June 1-2, 2018 (in press).

Fokides, E., Atsikpasi, P., Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2019a). Factors influencing the subjective learning effectiveness of serious games. Journal of Information Technology Education: Research, 18, 437-466. https://doi.org/10.28945/4441

Fokides, E., Atsikpasi, P., Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2019b). Let players evaluate serious games. Design and validation of the Serious Games Evaluation Scale. International Computer Games Association Journal, 31(3), 1-22. https://doi.org/10.3233/ICG-190111

Fokides, E. (2017). Pre-service teachers' intention to use MUVES as practitioners. A structural equation modeling approach. Journal of Information Technology Education, 16, 47-68. https://doi.org/10.28945/3645

Franzwa, C., Tang, Y., Johnson, A., & Bielefeldt, T. (2014). Balancing fun and learning in a serious game design. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), 4(4), 37-57.

https://doi.org/10.4018/ijgbl.2014100103

Garmen, P., Rodríguez, C., García-Redondo, P., & San-Pedro-Veledo, J. C. (2019). Multiple intelligences and video games: Assessment and intervention with TOI software. Comunicar: Media Education Research Journal, 27(58), 95-104. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00489.x

Gecu, Z., & Cagiltay, K. (2015). Mental Rotation Ability and Computer Game Experience. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), 5(4), 15-26. https://doi.org/10.4018/ijgbl.2015100102

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers in Entertainment, 1(1), 20-20. https://doi.org/10.1145/950566.950595

Hassenzahl, M. (2008). User experience (UX): towards an experiential perspective on product quality. In Proceedings of the 20th international Conference of the Association Francophone D'interaction Homme-Machine, 11-15. ACM. https://doi.org/10.1145/1512714.1512717

Hainey, T., Connolly, T. M., Boyle, E. A., Wilson, A., & Razak, A. (2016). A systematic literature review of games-based learning empirical evidence in primary education. Computers & Education, 102, 202-223. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.09.001

Hu, F., & Liu, Y. (2010, October). Impact of experience and gender differences on users' perceptions on mobile game. Proceedings of the Multimedia Technology (ICMT), 2010 International Conference, 1-2. IEEE. https://doi.org/10.1109/icmult.2010.5629762

Kaimara, P., Deliyannis, I., Papadopoulou, A., Oikonomou, A., & Fokides, E. (2018). Smart Education: Τα ψηφιακά παιχνίδια ως κίνητρο για μάθηση [Smart Education: Digital games as motivation for learning]. Proceedings of the 2nd International Experiential Conference on Applied Teaching, 385-391. Drama, Greece: Educational Circle.

Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2019). Why should I play this game? The role of motivation in Smart Pedagogy. In L. Daniela (Ed.), Didactics of Smart Pedagogy (pp. 113-137). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01551-0_6

Kaimara, P., Fokides, E., Plerou, A., Atsikpasi, P., & Deliyannis, I. (2020). Serious games effect analysis on player’s characteristics. International Journal of Smart Education and Urban Society, 11(1), 75-91. https://doi.org/10.4018/IJSEUS.2020010106

Keller, J. M. (2010). Five fundamental requirements for motivation and volition in technology-assisted distributed learning environments. Revista Inter Ação, 35(2), 305-322. https://doi.org/10.5216/ia.v35i2.12668

Kirkley, S. E., Tomblin, S., & Kirkley, J. (2005). Instructional design authoring support for the development of serious games and mixed reality training. Proceedings of the Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/abeb/00c31a0cbc8920c37493f7922b95f333bc4c.pdf

Koeffel, C., Hochleitner, W., Leitner, J., Haller, M., Geven, A., & Tscheligi, M. (2010). Using heuristics to evaluate the overall user experience of video games and advanced interaction games. In R. Bernhaupt (Ed.), Evaluating user experience in games: Concepts and Methods (pp. 233-256). London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-963-3_13

Lallemand, C. (2015). Towards consolidated methods for the design and evaluation of user experience (Doctoral dissertation). University of Luxembourg, Luxembourg. Retrieved from http://orbilu.uni.lu/handle/10993/21463

Lallemand, C., Gronier, G., & Koenig, V. (2015). User experience: A concept without consensus? Exploring practitioners' perspectives through an international survey. Computers in Human Behavior, 43, 35-48. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.048

Law, E. L. C., & Sun, X. (2012). Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. International Journal of Human-Computer Studies, 70(7), 478-497. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2012.01.007

Law, E. L. C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P., & Kort, J. (2009, April). Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 719-728). ACM. https://doi.org/10.1145/1518701.1518813

Levine, S. C., Foley, A., Lourenco, S., Ehrlich, S., & Ratliff, K. (2016). Sex differences in spatial cognition: Advancing the conversation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 7(2), 127-155. https://doi.org/10.1002/wcs.1380

Mayer, R. E. (2016). What should be the role of computer games in education? Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 20-26. https://doi.org/10.1177/2372732215621311

Mayer, R. E. (2019). Computer games in education. Annual review of Psychology, 70, 531-549. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102744

Mayer, I., Bekebrede, G., Harteveld, C., Warmelink, H., Zhou, Q., van Ruijven, T., Lo, J., Kortmann, R., & Wenzler, I. (2014). The research and evaluation of serious games: Toward a comprehensive methodology. British Journal of Educational Technology, 45(3), 502-527. https://doi.org/10.1111/bjet.12067

McMahan, A. (2003). Immersion, engagement, and presence: A method for analyzing 3-D video games. In M. J. P. Wolf & P. Bernard (Eds.), The video game theory reader (pp. 67–86). New York, NY: Routledge. Retrieved from https://alisonmcmahan.com/sites/default/files/pdfs/papers/ch3-McMahanrev.pdf

Moreau, D., Mansy-Dannay, A., Clerc, J., & Guerrien, A. (2010). Academic program and mental rotation performance: Evidence for a developmental effect on individual differences in early adulthood. Education Sciences & Psychology, 17(2), 21-28.

Nacke, L. E., Drachen, A., & Göbel, S. (2010). Methods for evaluating gameplay experience in a serious gaming context. International Journal of Computer Science in Sport, 9(2), 1-12. Retrieved from http://iacss.org/fileadmin/user_upload/IJCSS_FullPaper/Vol9_Ed2/IJCSS-Volume9_Edition2_4_nacke.pdf

O'Brien, S. (2016, June). Why User Experience Design is Critical to Driving and Maintaining User Engagement and Motivation for Online and Mobile Educational Tools. Proceedings of the Future of Education Conference (p. 328). Padova, Italy: Libreriauniversitaria.iit Edizioni Retrieved from https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0006/FP/2819-ENT1831-FP-FOE6.pdf

Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science education. Computers & Education, 52(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.06.004

Peters, M., Lehmann, W., Takahira, S., Takeuchi, Y., & Jordan, K. (2006). Mental rotation test performance in four cross-cultural samples (n= 3367): overall sex differences and the role of academic program in performance. Cortex, 42(7), 1005-1014. https://doi.org/10.1016/s0010-9452(08)70206-5

Phan, M. H., Keebler J. R., & Chaparro, B. S. (2016). The Development and Validation of the Game User Experience Satisfaction Scale (GUESS). Human factors, 58(8), 1217-1247. https://doi.org/10.1177/0018720816669646

Plass, J. L., Homer, B. D., MacNamara, A., Ober, T., Rose, M. C., Pawar, S., ... & Olsen, A. (2019). Emotional design for digital games for learning: The effect of expression, color, shape, and dimensionality on the affective quality of game characters. Learning and Instruction. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.01.005

Raptis, G. E., Fidas, C. A., & Avouris, N. M. (2016, October). Do field dependence-independence differences of game players affect performance and behaviour in cultural heritage games? Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (pp. 38-43). ACM. https://doi.org/10.1145/2967934.2968107

Sánchez, J. G., Zea, N. P., & Gutiérrez, F. L. (2009, August). Playability: How to identify the player experience in a video game. Proceedings of the IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 356-359. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03655-2_39

Siegel, S., & Castellan Jr, N. J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.

Sims, R. (2000). An interactive conundrum: Constructs of interactivity and learning theory. Australasian Journal of Educational Technology, 16(1). https://doi.org/10.14742/ajet.1821

Spence, I., & Feng, J. (2010). Video games and spatial cognition. Review of General Psychology, 14(2), 92-104. https://doi.org/10.1037/a0019491

Spieler, B., & Slany, W. (2018). Game development-based learning experience: Gender differences in game design. arXiv preprint arXiv:1805.04457

Statista: The Statistics Portal (2018). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/232383/gender-split-of-us-computer-and-video-gamers

Tiede, J., & Grafe, S. (2018, September). Piloting Two Educational Games in Five European Countries: Teachers' Perceptions of Student Motivation and Classroom Engagement. In 2018 10th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games) (pp. 1-8). IEEE. https://doi.org/10.1109/vs-games.2018.8493438

Tobias, S., Fletcher, J. D., & Wind, A. P. (2014). Game-based learning. Ιn M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (pp. 485-503). New York, NY: Springer.

Yurt, E., & Tünkler, V. (2016). A Study on the Spatial Abilities of Prospective Social Studies Teachers: A Mixed Method Research. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(3), 965-986. https://doi.org/10.12738/estp.2016.3.0324

Van Eck, R. N., Shute, V. J., & Rieber, L. P. (2017). Leveling up: Game design research and practice for instructional designers. In R. Reiser & J. Dempsey (Eds.), Trends and issues in instructional design and technology (pp. 227-285). Upper Saddle River: Pearson Education. Retrieved from http://myweb.fsu.edu/vshute/pdf/levelingup.pdf

Veltri, N. F., Krasnova, H., Baumann, A., and Kalayamthanam, N. (2014). Gender differences in online gaming: a literature review. Proceedings of the 20th Americas Conference on Information Systems. Boston, MA: AMCIS. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.667.4530&rep=rep1&type=pdf

Wang, Y., Rajan, P., Sankar, C. S., & Raju, P. K. (2016). Let them play: the impact of mechanics and dynamics of a serious game on student perceptions of learning engagement. IEEE Transactions on Learning Technologies, 10(4), 514-525. https://doi.org/10.1109/tlt.2016.2639019

Wasserman, J. A., & Rittenour, C. E. (2019). Who wants to play? Cueing perceived sex-based stereotypes of games. Computers in Human Behavior, 91, 252-262. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.003

Westera, W. (2019). Why and How Serious Games can Become Far More Effective: Accommodating Productive Learning Experiences, Learner Motivation and the Monitoring of Learning Gains. Educational Technology & Society, 22(1), 59–69. Retrieved from https://www.j-ets.net/ets/journals/22_1/5.pdf

Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329-339. https://doi.org/10.1037//0022-0663.81.3.329

Zhonggen, Y. (2019). A Meta-Analysis of Use of Serious Games in Education over a Decade. International Journal of Computer Games Technology, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/4797032


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Polyxeni Kaimara, Emmanuel Fokides, Andreas Oikonomou, Penelope Atsikpasi, & Ioannis Deliyannis

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.