Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
παιδικό σχέδιο μικρά παιδιά πολυτροπικότητα προφορικός λόγος σωματική έκφραση
Ευαγγελία Ηρακλειώτη
Φωτεινή Παπαζαχαρίου
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της πολυτροπικής έκφρασης των παιδιών μια τάξης με μικρά παιδιά (2,5 ετών). Παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά τις αυθόρμητες σχεδιαστικές προσπάθειες των παιδιών οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν αρχικά να κατανοήσουν πως χρησιμοποιούν το σχέδιο για να εκφράσουν τη σκέψη τους, αλλά και πως τα μικρά παιδιά επικοινωνούν το περιεχόμενο των σχεδίων τους προς τρίτους. Παρέχοντας στα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες να εκφράζονται μέσα από σχέδια και κατασκευές διαμορφώθηκε μια νέα κουλτούρα επικοινωνίας στην τάξη, ενώ φάνηκε ότι η πολυτροπική τους έκφραση βελτιώθηκε σημαντικά περιλαμβάνοντας ton προφορικό λόγο, τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, σχέδια και κατασκευές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ευαγγελία Ηρακλειώτη, Παιδικό Κέντρο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νηπιαγωγός, Δρ.
Φωτεινή Παπαζαχαρίου, Παιδικό Κέντρο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νηπιαγωγός
Αναφορές
Hall, E. (2009). Mixed messages: The role and value of drawing in early education. International Journal of Early Years Education, 17(3), 179-190.
Herakleioti, E., & Pantidos, P. (2016). The contribution of the human body in young children’s explanations about shadow formation. Research in Science Education, 46(1), 21-42.
Jolley, R. P. (2018). Παιδί και εικόνα: Σχεδίαση και κατανόηση (Φ. Μπονώτη, Επιμ. ελληνικής έκδοσης). Αθήνα: Τόπος.
Kendrick, M., & McKay, R. (2004). Drawings as an alternative way of understanding young children’s constructions of literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 4(1), 109-128.
Lopes, J. B., Silva, A. A., Cravino, J. P., Santos, C. A., Cunha, A., Pinto, A., & Branco, M. J. (2014). Constructing and using multimodal narratives to research in science education: contributions based on practical classroom. Research in Science Education, 44(3), 415-438.
Matthews, J. (2003). Drawing and painting: Children and visual representation (2nd ed.). London, UK: Paul Chapman Publishing.
Narey, Μ. (Εd.) (2017). Educating the young child. Μultimodal perspectives of language, literacy, and learning in early childhood: The creative and critical ‘art’ of making meaning. Cham: Springer.
Papandreou, M. (2014). Communicating and thinking through drawing activity in early childhood. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 85-100.
Papandreou, M., & Terzi, M. (2011). Exploring children’s ideas about natural phenomena in kindergarten classes: designing and evaluating" eliciting activities". Review of Science, Mathematics and ICT Education, 5(2), 27-47.
Pozzer-Ardenghi, L., & Roth, W. M. (2005). Photographs in lectures: Gestures as meaning-making resources. Linguistics and Education, 15(3), 275-293.
Robbins, J. (2009). Analysing young children’s thinking about natural phenomena: A sociocultural/cultural historical perspective. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 3(1), 75-97.
Χαχλιουτάκη, Μ., Παντίδος, Π., & Ηρακλειώτη, Ε. (2018). Προφορικός λόγος, σχέδιο και χειρονομίες: αναλύοντας τις απαντήσεις των παιδιών για τη δημιουργία των σεισμών. Στο Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση: προκλήσεις και προοπτικές (σσ. 117-134). Αθήνα: Gutenberg.
Wilson, A. D., & Golonka, S. (2013). Embodied cognition is not what you think it is. Frontiers in psychology, 4, 58.
Wright, S. S. K. (2007). Young children’s meaning-making through drawing and ‘telling’: Analogies to filmic textual features. Australasian Journal of Early Childhood, 32(4), 37-48.