Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Αναθεωρώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο


Δημοσιευμένα: Dec 22, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία διαθεματικότητα προσχολική εκπαίδευση μαθησιακό στυλ
Αναστασία Μαβίδου
https://orcid.org/0000-0002-8042-8415
Περίληψη

Η θεμελιώδης αποδοχή ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό σημαίνει την ύπαρξη ποικίλων διαφορών σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των παιδιών. Δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη μάθηση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αξιοποίηση αυτής της ετερογένειας. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ) θεωρείται μία καινοτόμα διδακτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της μάθησης για το κάθε παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε παιδιού στην οικοδόμηση της διδασκαλίας. Παρόλο, που υπάρχουν αρκετές έρευνες που να συνηγορούν στη θετική επίδραση της ΔΔ στα παιδιά, υπάρχει σημαντικό έλλειμα στην εφαρμογή της στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης, όπου προωθείται η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Για το λόγο αυτό, η παρούσα δημοσίευση συζητά τα αδύναμα σημεία της ΔΔ, στα οποία έχει ασκηθεί έντονη κριτική (π.χ. μαθησιακό προφίλ/μαθησιακό στυλ,  ερμηνεία των ενδιαφερόντων), η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της ΔΔ, προκειμένου να αυξηθεί η εφαρμοσιμότητά της στην προσχολική εκπαίδευση. Οι προτάσεις του αναθεωρημένου πλαισίου αφορούν την ένταξη της διαθεματικότητας, την έμφαση στην αυθεντική αξιολόγηση, την τοποθέτηση του μαθησιακού στυλ σε δευτερεύοντα ρόλο, την ερμηνεία των ενδιαφερόντων σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα. Επίσης, συζητώνται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις, αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και εφαρμογή, ώστε να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του στην προσχολική τάξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ειδικό Θέμα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bannister, N.A. (2016). Breaking the spell of differentiated instruction through equity pedagogy and teacher community. Cultural Studies of Science Education, 11, 335-347. DOI 10.1007/s11422-016-9766-0
Baumgartner, T., Lipowski, M. B., & Rush, C. (2003). Increasing Reading Achievement of Primary and Middle School Students through Differentiate Instruction [Master’s Dissertation]. Chicago, IL: Saint Xavier University.
Beane, J. (1991). The Middle School: The Natural Home of Integrated Curriculum. Educational Leadership, 49, 9-13. https://eric.ed.gov/?id=EJ432772.
Birbili, M. (2018). Children's interests in the early years classroom: Views, practices and challenges. Learning, Culture and Social Interaction, in press, https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.006.
Brennan, S. A. (2008). Differentiated instruction and literacy skill development in the preschool classroom (Doctoral dissertation). Iowa State University.
Cassidy, S. (2004). Learning styles: an overview of theories, models, and measures. Educational Psychology, 24 (4), 419- 444.
Chesworth, L. (2016). A funds of knowledge approach to examining play interests: listening to children’s and parents’ perspectives. International Journal of Early Years Education, 24 (3), 294-308, DOI: 10.1080/09669760.2016.1188370.
Chesworth, L. (2018). Theorizing young children's interests: making connections and in-the-moment happenings. Learning, Culture and Social Interaction, in press. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.010.
Danzi, J., Reul, K., & Smith, R. (2008). Improving Student Motivation in Mixed Ability Classrooms Using Differentiated Instruction. (Master’s Dissertation). Chicago, IL: Saint Xavier University & Pearson Achievement Solutions, Inc.
Delisle, J. (2015). Differentiation Doesn’t Work. Commentary published on 06/01/2015 at: https://www.edweek.org/ew/articles/2015/01/07/differentiation-doesnt-work.html.
Dijkstra, Ε. Μ., Walraven, Α., Mooij, Τ., Kirschner, P. A. (2016). Factors affecting intervention fidelity of differentiated instruction in kindergarten. Research Papers in Education, 32 (2), 151-169. DOI: 10.1080/02671522.2016.1158856
Dunn, K., Dunn, R. (1987). Dispelling Outmoded beliefs about student learning. Educational Leadership, 44 (6), 55-62.
Faber, J. M., Glas, C. A. W., & Visscher, A. J. (2018). Differentiated Instruction in a Data-Based Decision-Making Context. School Effectiveness and School Improvement, 29, 46-63. https://doi.org/10.1080/09243453.2017.1366342.
Hall, T. (2002). Differentiated instruction: Effective classroom practices report. National Center on Accessing the General Curriculum.
Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom. Minneapolis: Free spirit publishing.
Hedges, H., Cooper, M. (2016). Inquiring minds: theorizing children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 48 (3), 303-322, DOI: 10.1080/00220272.2015.1109711.
Hedges, Η., Cullen, J., Jordan, B. (2011). Early years curriculum: funds of knowledge as a conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43 (2), 185-205. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2010.511275.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΙΕΠ (2014). Οδηγός της νηπιαγωγού για το πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
John, Y. (2015). A “new” thematic, integrated curriculum for primary schools of Trinidad and Tobago: a paradigm shift. International Journal of higher education, 4 (3), 172- 187. doi:10.5430/ijhe.v4n3p172
Κακανά, Δ.-Μ. (2008β). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
Kirscher, P.A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. Computers & Education, 106, 166-171. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.006
Koeze, P. A. (2007). Differentiated Instruction: The Effect on Student Achievement in an Elementary School [Doctoral Dissertation]. Eastern Michigan University.
Kruckeberg, R. (2006). A Deweyan perspective on science education: constructivism, experience and why we learn science, Science Education, 15, 1-30.
Landrum, T. J., McDuffie, K.A. (2010). Learning styles in the age of Differentiated instruction. Exceptionality: A special education Journal, 18 (1), 6-17. https://doi.org/10.1080/09362830903462441.
Little, C.A., McCoach, D.B., & Reis, S.M. (2014). Effects of Differentiated reading instruction on student achievement in middle school. Journal of Advanced academics, 25 (4), 384 – 402. https://doi.org/10.1177/1932202X14549250.
Martin, M.R., Pickett, M.T. (2013). The effects of Differentiated instruction on motivation and engagement in fifth-grade gifted math and music students [Master Thesis]. Saint Xavier University, Chicago, Illinois.
Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2006). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη.
Mavidou, A., Kakana, D. (2019). Differentiated instruction in practice: curriculum adjustments in kindergarten, Creative Education, 10, 535-554. https://doi.org/10.4236/ce.2019.103039
Middendorf, C. (2008). Differentiating Instruction in Kindergarten. USA: Scholastic Inc.
Odgers, S., Symons, A., & Mitchell, I. (2000). Differentiating the curriculum through the use of problem solving. Research in Science Education, 30, 289–300. https://doi.org/10.1007/BF02461635.
Παντελιάδου, Σ., Φιλιππάτου, Δ. (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.
Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., Bjork, R. (2008). Learning styles: concepts and evidence. Psychological Science in the public interest, 9 (3), 105-119.
Roy, A., Guay, F., & Valois, P. (2013). Teaching to Address Diverse Learning Needs: Development and Validation if a Differentiated Instruction Scale. International Journal of Inclusive Education, 17, 1186-1204. https://doi.org/10.1080/13603116.2012.743604.
Σφυρόερα, Μ. (2004). Κλειδιά και αντικλείδια: Διαφοροποιημένη παιδαγωγική. Διαθέσιμο στο: https://www.kleidiakaiantikleidia.net/book26/book26.pdf
Σφυρόερα, Μ. (2007). Κλειδιά και αντικλείδια: Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Διαθέσιμο στο: https://www.openbook.gr/diathematiki-proseggisi-tis-gnwsis/.
Scott, B. (2012). The Effectiveness of Differentiated Instruction in the Elementary Mathematics Classroom [PhD Thesis]. Indiana: Ball State University.
Scott, C. (2010). The enduring appeal of “learning styles”. Australian Journal of Education, 54 (1), 5–17. doi:10.1177/000494411005400102
Smit, R., & Humpert, W. (2012). Differentiated Instruction in Small Schools. Teaching and Teacher Education, 28, 1152-1162. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.07.003.
Taylor, S. (2017). Contested Knowledge: A Critical Review of the Concept of Differentiation in Teaching and Learning. Warwick Journal of Education: Transforming Teaching, 1, 55-68.
Tieso, C. (2005). The Effects of Grouping Practices and Curricular Adjustments on Achievement. Journal for the Education of the Gifted, 29, 60-89. https://doi.org/10.1177/016235320502900104
Tomlinson, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. New Jersey: Pearson Education.
Tomlinson, C.A. (2004) (Μτφρ. Θεοφιλίδης, Χ., Μαρτίδου- Φορσιέ, Δ.) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη.
Tomlinson, C. A. (2009). Learning profiles and achievement. School Administrator, 66 (2), 28–34.
Tomlinson, C.A., Brighton, C., Hertbert, H., Callahan, C.M., Moon, T.R., Brimijoin, K., Conover, L.A., Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the education of the gifted, 27(2/3), 119-145. https://doi.org/10.1177/016235320302700203.
Tulbure, C. (2011). Differentiating instruction upon learning styles in higher education: a controversial issue. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 4 (53), 79-84.
Vygotsky, L.S. (1978) (Επιμ.) Βοσνιάδου, Σ. (2000). Νους στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.
Wu, S.-C., & Chang, Y.-L. (2015). Advancing Kindergarten Teachers’ Knowledge and Capabilities of Differentiated Instruction Associated with Implementation of Thematic Integrated Curriculum. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 177, 246-250.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)