Ανάπτυξη και ψυχομετρική επικύρωση κλίμακας αυτοαναφοράς στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για δίγλωσσους μαθητές


Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
γνωστικές διεργασίες κλίμακα αυτοαναφοράς Ανάγνωση Κατανόηση Στρατηγικές ψυχομετρικός έλεγχος
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης
https://orcid.org/0000-0002-8703-9607
Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη και την ψυχομετρική επικύρωση μιας κλίμακας αυτοαναφοράς για την εκτίμηση της χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης από δίγλωσσους μαθητές ηλικίας 9 έως 12 ετών. Ο ψυχομετρικός έλεγχος του εργαλείου που κατασκευάστηκε περιλάμβανε εξέταση της εγκυρότητας της εννοιολογικής του κατασκευής και αξιοπιστίας σε δείγμα 247 δίγλωσσων μαθητών δημοτικού σχολείου με τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Από τους παραπάνω ελέγχους προέκυψε μια αξιόπιστη και αξιολογήσιμη δομή δεκαεννιά ερωτήσεων και τεσσάρων παραγόντων, η οποία περιλαμβάνει ως συστατικά στοιχεία το κριτήριο των γνωστικών στρατηγικών, των μεταγνωστικών, των κοινωνικών και των συναισθηματικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Τέλος, παρέχονται οδηγίες για τη βαθμολόγηση του εργαλείου και προτείνονται τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Aebersold, J. A. (2001). What is reading?. In From Reader to Reading Teacher: Issues and strategies for second language classrooms (pp. 5-20). New York, NY: Cambridge University Press.
Alkhaleefah, T. A. (2016). Taxonomies in L1 and L2 reading strategies: A critical review of issues surrounding strategy-use definitions and classifications in previous think-aloud research. The Reading Matrix: An International Online Journal, 16(2), 162-226.
Anderson, N. J. (1991). Individual differences in strategy use in second language reading and testing. The Modern Language Journal, 75(4), 460-472.
Berk, L. (2015). Infants, children, and adolescents. United States: Pearson Education.
Bollen, K. A., & Stine, R. A. (1992). Bootstrapping goodness-of-fit measures in structural equation models. Sociological Methods & Research, 21(2), 205-229.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage focus editions, 154, 136-136.
Brumfit, C., Naiman, N., Fröhlich, M., Stern, H. H., & Todesco, A. (1995). The good language learner. Clevedon: Multilingual Matters.
Byrne, B. M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. London: Routledge.
Chamot, A. U., & O’ Malley, J. M. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, A. D. (2011). Strategies in Learning and Using a Second Language. London: Longman.
Cohen, A. D., & Macaro, E. (2007). Language learner strategies: Thirty years of research and practice. Oxford: Oxford University Press.
Cohen, A. D., & Weaver, S. J. (2006). Styles and strategies-based instruction: A teachers’ guide. Minneapolis, MN: Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.
Cohen, A. D., Oxford, R. L., & Chi, J. C. (2002). Language Strategy Use Survey. Minneapolis, MN: Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.
Davis, J. N., & Bistodeau, L. (1993). How do L1 and L2 reading differ? Evidence from think aloud protocols. The Modern Language Journal, 77(4), 459-472.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Farrell, A. M. (2010). Insufficient discriminant validity: A comment on Bove, Pervan, Beatty, and Shiu (2009). Journal of Business Research, 63(3), 324-327.
Gao, X. (2004). A critical review of questionnaire use in learner strategy research. Prospect: an Australian journal of TESOL, 19(3), 3-14.
Gavriilidou, Z., & Psaltou Joycey, A. (2010). Language learning strategies: an overview. Journal of Applied Linguistics, 25, 11-25.
Geladari, A. Griva, E., & Mastrothanasis, K. (2010). A record of bilingual elementary students’ reading strategies in Greek as a second language. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3764-3769.
Geladari, A., & Mastrothanasis, K. (2010). A record of poor bilingual readers’ approaches to narrative texts and strategy use in L2. The International Journal of Learning, 17(7), 151-164.
Griffiths, C. (2008). Lessons from good language learners. Cambridge: Cambridge University Press.
Griva, E., Alevriadou, A. & Geladari, A. (2009). A Qualitative Study of Poor and Good Bilingual Readers’ Strategy Use in EFL Reading. The International Journal of Learning, 16(1), 51-72.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). UK: Sage Publications.
Hardin, V. B. (2001). Transfer and variation in cognitive reading strategies of Latino fourth-grade students in a late-exit bilingual program. Bilingual Research Journal, 25(4), 539-561.
Hoyle, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of structural equation modeling. New York: Guilford press.
Hsiao, T. Y., & Oxford, R. L. (2002). Comparing theories of language learning strategies: A confirmatory factor analysis. The Modern Language Journal, 86(3), 368-383.
Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
Kim, H., & Millsap, R. (2014). Using the bollen-stine bootstrapping method for evaluating approximate fit indices. Multivariate behavioral research, 49(6), 581-596.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford publications.
Koda, K. (2005). Insights into Second Language Reading. Cambridge: Cambridge University Press.
Lau, K. (2006). Reading strategy use between Chinese good and poor readers: a think-aloud study. Journal of Research in Reading, 29(4), 383-399.
Lee‐Thompson, L. C. (2008). An investigation of reading strategies applied by American learners of Chinese as a foreign language. Foreign language annals, 41(4), 702-721.
Liljequist, L., & Renk, K. (2007). The relationship among teachers’ perceptions of student behaviour, teachers’ characteristics, and ratings of students’ emotional and behavioral problems. Educational Psychology, 27, 557 - 571.
Lin, L. & Yu, W. (2015). A Think-aloud study of strategy use by EFL college readers Chinese and English texts. Journal of Research in Reading, 38(3), 286-306.
MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4(1), 84-99.
Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P. (2016). Investigating the immediate and delayed effects of multiple-reading strategy instruction in primary EFL classrooms. System, 56, 54-65.
Marcoulides, G. A., & Schumacker, R. E. (2013). Advanced structural equation modeling: Issues and techniques. Hove: Psychology Press.
Martínez, J. F., Stecher, B., & Hilda, B. (2009). Classroom Assessment Practices, Teacher Judgments, and Student Achievement in Mathematics: Evidence from the ECLS'. Educational Assessment, 14(2), 78 - 102.
Mastrothanasis, K., Koulianou, M., Katsifi, S., & Zouganeli, A. (2018). The use of Metacognitive knowledge and regulation strategies of students with and without special learning difficulties. International Journal of Special Education, 33(1), 191-207.
McDonough, S. H. (1999). Learner strategies. Language Teaching, 32(1), 1-18.
Meyers, J., Lytle, S., Palladino, D., Devenpeck, G., & Green, M. (1990). Think-aloud protocol analysis: An investigation of reading comprehension strategies in fourth-and fifth-grade students. Journal of Psychoeducational Assessment, 8(2), 112-127.
Mihara K. (2011). Effects of pre-reading strategies on EFL/ESL reading comprehension. TESL Canada Journal, 28(2), 51-73.
Mokhtari, K., & Reichard, C. A. (2002). Assessing students' metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249-259.
Mokhtari, K., & Sheorey, R. (2002). Measuring ESL students' awareness of reading strategies. Journal of Developmental Education, 25(3), 2-11.
Μαστροθανάσης, Κ., Ρούσσος, Π., & Κουλιανού, Μ. (2018). Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος της Κλίμακας Αξιολόγησης και Καταγραφής Στρατηγικών Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 23(1), 122-137.
Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House publishers.
Oxford, R., & Burry-Stock, J. A. (1995). Assessing the use of language learning strategies worldwide with the ESL/EFL version of the Strategy Inventory for Language Learning (SILL). System, 23(1), 1-23.
Pereira-Laird, J. A., & Deane, F. P. (1997). Development and validation of a self-report measure of reading strategy use. Reading Psychology: An International Quarterly, 18(3), 185-235.
Petrogiannis, K., & Gavriilidou, Z. (2015). Strategy Inventory for Language Learning: findings of a validation study in Greece. In Μ. Carmo (Ed.), Education Applications & Developments (pp. 223-236). Madrid: inScience Press.
Pritchard, R., & O'Hara, S. (2008). Reading in Spanish and English: A comparative study of processing strategies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(8), 630-638.
Rubin, J. (1975). What the “Good Language Learner” can teach us. TESOL. Quarterly, 9(1), 41-51.
Sarig, G. (1984). High-level reading in the first and in the foreign languages: Some comparative process data. In J. Devine, P. L. Carrell, & D. E. Eskey (Eds.), Research in Reading in English as a Second Language (pp. 105-120). Washington, D.C.: Teachers of English to Speakers of Other Languages.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation modeling. New York: Routledge.
Smith, P., & King, J. R. (2013). An examination of veridicality in verbal protocols of language learners. Theory and Practice in Language Studies, 3(5), 709-720.
Verhoeven, L., & van Leeuwe, J. (2012). The simple view of second language reading throughout the primary grades. Reading and Writing, 25, 1805–1818.
Weinstein, C. E., Palmer, D. P., & Schulte, A. C. (2002). Learning and study strategies inventory, (LASSI). Clearwater, FL: H & H Publishing Company.
Wharton, G. (2000). Language Learning Strategy Use of Bilingual Foreign Language Learners in Singapore. Language Learning, 50, 203-243.
Yang, Y. (2006). Reading strategies or comprehension monitoring strategies? Reading Psychology, 27, 313-343.