| More
Vol 50, No 1 (2016)

Table of Contents

Front matter

 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF

Structural Geology

J.-P. Brun, C. Faccenna, F. Gueydan, D. Sokoutis, M. Philippon, K. Kydonakis, C. Gorini
PDF
5-14
E. Delogkos, T Manzocchi, C. Childs, C. Sachanidis, T. Barmpas, A. Chatzipetros, J. J. Walsh, S. Pavlides
PDF
15-23
G.A. Georgiadis, M.D. Tranos, A.A. Kilias, D.M. Mountrakis
PDF
24-33
E. Katrivanos, A. Kilias, D. Mountrakis
PDF
34-45
C. Komelidou, P. Kirmizakis, P. Soupios, A. Savaidis, P. Tsourlos
PDF
46-54
G.D. Koufos
PDF
55-64
H. Kranis
PDF
65-74
A. Kürçer, E. Özdemir, Ç. Uygun Güldoğan, T.Y. Duman
PDF
75-84
J. Mason, S. Schneiderwind, A. Pallikarakis, T. Wiatr, S. Mechernich, I. Papanikolaou, K. Reicherter
PDF
85-93
A. Noti, P. Tserolas, A. Maravelis, A. Zelilidis
PDF
94-103
A. Pallikarakis, I. Papanikolaou, M. Triantaphyllou, C. Grützner, G. Migiros, K. Reicherter, J. Mason, S. Schneiderwind
PDF
104-113
S. Papadopoulou, E. Aravadinou, C. Karavoulia, P. Xypolias
PDF
114-123
D. Sakellariou, G. Rousakis, G. Vougioukalakis, Ch. Ioakim, I. Panagiotopoulos, I. Morfis, E. Zimianitis, K. Athanasoulis, K. Tsampouraki-Kraounaki, D. Mpardis
PDF
124-133
D. Sakellariou, K. Tsampouraki-Kraounaki
PDF
134-143
R. Scherreiks, G. Meléndez, M. Bouldagher-Fadel, G. Fermeli, D. Bosence
PDF
144-152
E. Skourtsos, H. Kranis, A. Zambetakis-Lekkas, R. Gawthorpe, M. Leeder
PDF
153-163
S. Valkaniotis, S. Pavlides
PDF
164-172
H. Yalçın, A. Kürçer, M. Utkucu, L. Gülen
PDF
173-181
H. Yavasoglu, M.N. Alkan, K. Aladogan, I.M Ozulu, V. Ilci, M. Sahin, F.E. Tombus, I. Tiryakioglu, S.O. Kıvrak
PDF
182-188

Teaching Earth Sciences

A. Argyraki
PDF
191-200
A. Bakopoulou, A. Antonarakou, S. Lozios, A. Zambetakis - Lekkas
PDF
201-208
Th. Cheimonas, E. Manoutsoglou, M. Stavroulaki, N. Skoutelis
PDF
209-217
A. Iordanidis
PDF
218-228
N. Kazakis, G. Syrides, K. Voudouris
PDF
229-237
K. Makri, S. Pavlides
PDF
238-244
M. Psychogiou, P. Chrysostomidis
PDF
245-254
A. Rassios, G. Grieco, A. Batsi, R. Myhill, D. Ghikas
PDF
255-264
D. Vandarakis, K. Pavlopoulos, V. Kapsimalis
PDF
265-273
G. Vougioukalakis, R.S. Sparks, T. Druitt, D. Pyle, C. Papazachos, M. Fytikas
PDF
274-283
N. Zouros
PDF
284-292

Marine Geology and Oceanography

S. Doani, K. Albanakis, O. Koukousioura, K.K. Koliadimou
PDF
295-304
N. Efthimiou, E. Lykoudi
PDF
305-314
A. Gaitanopoulos, K. Albanakis, K. Vouvalidis
PDF
315-323
M. Geraga, Ch. Anagnostou, I. Iliopoulos, M. Kontali
PDF
324-333
A.P. Karageorgis, Chr. Ioakim, G. Rousakis, D. Sakellariou, G. Vougioukalakis, I.P. Panagiotopoulos, E. Zimianitis, E. Koutsopoulou, Th. Kanellopoulos, Ch. Papatrechas, P. Georgiou, N. Xirokostas, I. Stavrakaki, I. Vakalas, I. Morfis, P. Koutsovitis, P. Drakopoulou, Ch. Kyriakidou, I. Marantos
PDF
334-344
S. Karalis, A. Aytousmis, A. Iordanou, G. Karakostas, K. Charatsis, E. Karymbalis
PDF
345-353
K. Nikolaou, A. Alysandratou, K. Karanika, Y. Kaya, H. Inaner, K. Christanis, G. Iliopoulos, P. Avramidis
PDF
354-364
Ch. Pennos, S.E. Lauritzen, S. Pechlivanidou, Y. Sotiriadis
PDF
365-373
V. Savva, P. Tserolas, A. Maravelis, N. Bourli, A. Zelilidis
PDF
374-382
S. Sergiou, A. Beckers, M. Geraga, G. Papatheodorou, I. Iliopoulos, H. Papaefthymiou
PDF
383-391
I. Tsodoulos, K.C. Stamoulis, C. Papachristodoulou, PS. Pavlides, K.G. Ioannides
PDF
392-401
P. Tserolas, C. Mpotziolis, A. Maravelis, A. Zelilidis
PDF
402-412

Geomorphology

G. Alevizos, L. Stamatopoulos
PDF
415-423
G. Karadimou, K. Vouvalidis, G. Syrides, O. Koukousioura, E. Aidona
PDF
424-433
A. Karkani, N. Evelpidou, H. Maroukian, S. Kawasaki
PDF
434-440
S. Marku, V. Doda
PDF
441-447
I.P. Panagiotopoulos, V. Kapsimalis, Chr. Ioakim, A. Karageorgis, G. Rousakis, I. Morfis, G.A. Hatiris, C. Anagnostou, A. Koukoulis, Ch. Papatrechas, P.D. Koutsovitis, G. Economou, E. Tsapara, C. Kyriakidou
PDF
448-457
A. Petropoulos, I. Baziotis, Ch. Anagnostou, N. Evelpidou
PDF
458-467
S. Schneiderwind, M. Kázmér, S. Boulton, I. Papanikolaou, K. Reicherter
PDF
468-477
M.V. Triantaphyllou, K.P. Pavlopoulos, K. Kouli, O. Koukousioura, M.D. Dimiza, E. Aidona, G. Syrides, A. Pallikarakis, J.P. Goiran, E. Fouache
PDF
478-488

Geophysics and Seismology

Ath. Ganas, P. Briole, D. Melgar, G. Bozionelos, S. Valkaniotis, A. Avallone, G. Papathanassiou, E. Mendonidis, P. Elias
PDF
491-498
E. Lekkas, S. Mavroulis, V. Alexoudi
PDF
499-510
D. Minos-Minopoulos, D. Dominey-Howes, K. Pavlopoulos
PDF
511-520
G. Papathanassiou, A. Ganas, A. Moshou, S. Valkaniotis
PDF
521-539
S. Sboras, A. Chatzipetros, S. Pavlides, V. Karastathis, G. Papadopoulos
PDF
540-551
I. Tsodoulos, A. Chatzipetros, I. Koukouvelas, R. Caputo, S. Pavlides, K. Stamoulis, C. Gallousi, C. Papachristodoulou, K. Ioannides, A. Belesis, E. Kremastas, D. Kalyvas
PDF
552-562
V. Zygouri, I. Koukouvelas, A. Ganas
PDF
563-571