| More

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και οι απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό

Views: 2391 Downloads: 1546
Ηρακλής Νικόλαος Γρηγορόπουλος (http://orcid.org/0000-0001-5987-5483), Αδαμαντίνη Προβατά (https://orcid.org/0000-0002-8501-3868)
Ηρακλής Νικόλαος Γρηγορόπουλος, Αδαμαντίνη Προβατά

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και τις απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 91 εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και το ερωτηματολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) των Segall & Campbell (2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας διέθεταν επαρκές επίπεδο γνώσεων, ωστόσο εμφανίζονταν ουδέτεροι απέναντι στη συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία τους με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και η επιπλέον επιμόρφωση τους στην ειδική αγωγή  δε συσχετίστηκαν με θετικότερες απόψεις απέναντι στη συμπερίληψη των συγκεκριμένων παιδιών. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον καταλληλότερο σχεδιασμό πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

 


Λέξεις κλειδιά


Αυτισμός; εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής; στάσεις; γνώσεις; αντιλήψεις; συμπερίληψη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124. doi: 10.1007/s10833-005-1298-4

Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000a). A survey into mainstream teachers’ attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. Educational Psychology, 20(2), 191-211, doi:10.1080/713663717

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/ inclusion: A review of literature. European Journal of Special Education, 17 (2), 129-147.

Avramidis, E., & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers’ attitudes towards inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(4), 367–389. doi:10.1080/08856250701649989

Αθανασόγλου, Ε. (2014). Στάσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής δημοτικής εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) – Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (Υ.Λ.Α.). Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Retrieved 18/3/2020 from: https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/16248/1/AthanasoglouEleniMsc2014.pdf

Black Donald, W., & Andreasen Nancy, C. (2015). Εισαγωγή στην ψυχιατρική. Αθήνα: Παρισιάνος.

Campbell, C. (2002). Developing Inclusive Schooling: Perspectives, policies and Practices. Institute of Education, University of London: London.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (μτφ.: Ν. Κουβαράκου). Αθήνα: Εκδόσεις Ίων/ Έλλην.

Delion, P. (2000). Τα βρέφη σε αυτιστικό κίνδυνο. Γρ. Αμπατζόγλου (επ.). Θεσσαλονίκη. University Studio Press,

Dimitrova-Radojichikj, D. B., Chichevska-Jovanova, N., & Rashikj-Canevska, O. (2016). Attitudes of the Macedonian preschool teachers toward students with disabilities. Alberta Journal of Educational Research, 62(2), 184–198. Retrieved 2/4/2020 from https://eric.ed.gov/?q=teachers%2cattitudes%2c+and+autism&id=EJ1122804

Dybvik, A. C. (2004). Autism and the Inclusion Mandate: what happens when children with severe disabilities like autism are taught in regular classrooms? Daniel knows. Education Next, 4(1), 43-51.

Fleva, E., & Khan, A. (2017). Knowledge about Autism, Teachers' Self-efficacy and Attitudes towards Inclusive Education for Students on the Spectrum: A Greek and Indian Perspective. Recent Advances in Psychology: An International Journal, 2, 15-28. Retrieved 2/5/2020 from: https://www.researchgate.net/profile/Eleni_Fleba/publication/313080219_Knowledge_about_Autism_Teachers%27_Selfefficacy_and_Attitudes_towards_Inclusive_Education_for_Students_on_the_Spectrum_A_Greek_and_Indian_perspective/links/588f92eb92851c9794c4969b/Knowledge-about-Autism-Teachers-Self-efficacyand-Attitudes-towards-Inclusive-Education-for-Students-on-the-Spectrum-A-Greek-and Indianperspective.

pdf

Engstrand, R. Z., & Roll‐Pettersson, L. (2014). Inclusion of preschool children with autism in Sweden: Attitudes and perceived efficacy of preschool teachers. Journal of Research in Special Educational Needs, 14(3), 170-179.

Eldar, E., Talmor, R., & Wolf‐Zukerman, T. (2010). Successes and difficulties in the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their coordinators. International Journal of Inclusive Education, 14(1), 97–114, DOI:10.1080/13603110802504150

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2012). Η αναγκαιότητα της ένταξης: προβληματισμοί και προοπτικές. Στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη (Επιμ.), Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις: θεωρία και πράξη. (σ.σ.31-51). Αθήνα: Πεδίο

Γιαννακούλια, Β., & Πανοπούλου-Μαράτου, Ο. (2012). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αυτισμό. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ), Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία. (Συλλογικός Τόμος Α’) (σ.σ.163-176). Αθήνα: Πεδίο

Giannopoulou, I., Pasalari, E., Korkoliakou, P., & Douzenis, A. (2018). Raising Autism Awareness among Greek Teachers. International Journal of Disability, Development and Education, DOI: 10.1080/1034912X.2018.1462474

Horrocks, J. L., White, G., & Roberts, L. (2008). Principals’ attitudes regarding inclusion of children with Autism in Pennsylvania public schools. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38 (8), 1462-1473, DOI: 10.1007/s10803-007-0522-x

Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Harlow, Essex: Pearson/Prentice Hall.

Jones, G., English, A., Guldberg, K., Jordan, R., Richardson, P., & Waltz, M. (2008). Educational Provision for Children and Young People with Autism Spectrum Disorders Living in England: a review of current practice, issues and challenges. Autism Education Trust.

Jordan, R. (2005). Diagnosis and the identification of special educational needs for children at the “able” end of the autism spectrum: reflections on social and cultural influences. News: Orange County & the Rest of the World, 2 (1), 13–16.

Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ., (2005). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων:

Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω

Κυπαρισσός, Ν., Μαντζίκος, Κ., Λάππα, Χ., Χαρούμενου, Ζ., & Λοντζετίδου, Ε. (2017). Γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα, 23, 24, 25 & 26 Νοεμβρίου

Λάζε, Σ. (2019). Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ένταξη των παιδιών με αυτισμό στην κανονική τάξη του γενικού σχολείου. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Retrieved 25/4/2020 from: https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream

Λάππα, Χ., & Μαντζίκος, Κ. (2018). Το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με αυτισμό στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των γνώσεων/αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 7(1), 44-63.

Lee, F., Yeung, A., Tracey, D., & Barker, K. (2015). Inclusion of Children With Special Needs in Early Childhood Education. Topics In Early Childhood Special Education, 35(2), 79-88. Doi:10.1177/0271121414566014.

Lerman, D. C., Vorndran, C. M., Addison, L., & Kuhn, S. C. (2004). Preparing teachers in evidence-based practices for young children with autism. School Psychology Review, 33(4), 510.

McConkey, R., & Bhurgri, S. (2003). Children with autism attending preschool facilities: The experiences and perceptions of staff. Early Child Development and Care, 173, 443–452, DOI: 10.1080/0300443032000086926.

McGillicuddy, S., & O'Donnell, G. M. (2014). Teaching students with autism spectrum disorder in mainstream post-primary schools in the Republic of Ireland. International Journal of Inclusive Education, 18(4), 323-344.

Norwich, B. (2000). Inclusion in education. From concepts, values and critique to practice. In H. Daniels (Ed.), Special education re-formed: Beyond rhetoric? (pp. 5-30). London: Farmer Press.

Παπαγεωργίου, Ι., 2015. Θεωρία δειγματοληψίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Retrieved 18/4/2020 from: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1296

Peeters, J. (2007). Including men in early childhood education: Insights from the European experience. NZ Research in Early Childhood Education, 10, 15–24.

Πολυχρονοπούλου, Σ., & Πολυζώη, Ε. (2000). Υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στους παιδικούς σταθμούς της Ελλάδα. Μέντορας, 2, 3-31.

Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., & McDuffie, K. A. (2007). Co-teaching in inclusive classrooms: A metasynthesis of qualitative research. Exceptional Children, 73(4), 392- 416.

Segall, M. J. (2008). Inclusion of students with autism spectrum disorder: Educator experience, knowledge, and attitudes (Masters dissertation, University of Georgia). Retrieved 22/4/2020 from: https://getd.libs.uga.edu/pdfs/segall_matthew_j_200805_ma.pdf

Segall, M. J., & Campbell, J. M. (2007). Autism Inclusion Questionnaire. Unpublished measure, University of Georgia, Athens, Georgia.

Slee, R. (2011). Ενταξιακή εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη νέα εποχή. Στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη, & Η. Σπανδάγου (Επιμ), Εκπαίδευση και τύφλωση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σ.σ. 40-56). Αθήνα: Πεδίο.

Σκιπιτάρη, Β. (2016). Συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό: εμπειρία, γνώσεις, στάσεις, και στρατηγικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Retrieved 28/4/2020 from:http://ikee.lib.auth.gr/record/287588?ln=el

Σούλης, Σ. Π. (2008). Ένα σχολείο για όλους. Από την έρευνα στην πράξη. Παιδαγωγική της ένταξης. (Τόμος Β΄). Αθήνα: Gutenberg

Tsakiridou, H., & Polyzopoulou, K. (2014). Greek teachers’ attitudes toward the inclusion of students with special educational needs. American Journal of Educational Research, 2(4), 208-218.

Thorpe, K., Sullivan, V., Jansen, E., McDonald, P., Sumsion, J., & Irvine, S. (2018). A man in the centre: inclusion and contribution of male educators in early childhood education and care teaching teams. Early Child Development and Care, 1–14.

Trevarthen, C., Aitken, K., Papoudi, D., & Robarts, J. (1998). Children with autism: diagnosis and interventions to meet their needs. London: Jessica Kingsley.

Yianni-Coudurier, C., Darrou, C., Lenoir, P., Verrecchia, B., Assouline, B., Ledesert, B., et al.(2008). What clinical characteristics of children with autism influence their inclusion in regular classrooms? Journal of Intellectual Disability Research, 52 (10), 855-863, DOI:10.1111/j.1365-2788.2008.01100.x

Ψαρρού, Μ., & Ζαφειρόπουλος, Κ. (2001). Επιστημονική έρευνα: Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Τυπωθήτω.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2021 Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.