| More

Ηλεκτρονική επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Views: 200 Downloads: 143
Μαρία Κεσσοπούλου (https://orcid.org/0000-0003-1303-769X), Ασημίνα Τσιμπιδάκη (http://orcid.org/0000-0001-6430-2436)
Μαρία Κεσσοπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Περίληψη


Η πανδημία COVID-19 συνιστά μία πρωτόγνωρη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο με πολλαπλές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Μία επίδραση της πανδημίας αφορά και στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, η οποία μετατράπηκε σε ηλεκτρονική. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αποτυπώνεται από τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, εξέτασε: α) τα ηλεκτρονικά μέσα που υιοθετήθηκαν, β) τη θεματολογία της επικοινωνίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο, γ) την αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δ) τον ρόλο της αστικότητας της περιοχής του σχολείου, και ε) την ύπαρξη ή μη διαφορών με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και τον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι διευθυντές/ντριες (σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής). Η μελέτη συνιστά μία ποσοτική έρευνα. Το δείγμα ήταν 62 διευθυντές/ντριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (65,7% άντρες και 32,3% γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 53,2 έτη). Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε ποσοτικές μεθόδους. Η έρευνα ανέδειξε ότι η πανδημία COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, η οποία διακρίνεται για μία μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών μέσων και πρακτικών. Τα θέματα της επικοινωνίας έχουν αναδιαμορφωθεί και επηρεαστεί από την κατάσταση κρίσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία κυριάρχησε στη θεματολογία της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας. Η στάση της οικογένειας και των μαθητών/τριών απέναντι στην ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως αξιολογήθηκε από τους/τις διευθυντές/ντριες, ήταν κυρίως θετική. Η αστικότητα της περιοχής του σχολείου καθόρισαν τα μέσα και τις πρακτικές της επικοινωνίας. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των διευθυντών/ντριών με βάση το φύλο, την ηλικία και τον τύπο σχολείου που υπηρετούν (σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής). Η έρευνα προτείνει ότι η πανδημία COVID-19 επέφερε ποικίλες αλλαγές στην επικοινωνία σχολείων δευτεροβάθμιας και οικογένειας.

 


Λέξεις κλειδιά


σχολείο; οικογένεια; ηλεκτρονική επικοινωνία; διευθυντές/ντριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; COVID-19

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adams, G. R., & Ryan, B. A. (2005). The family-school relationships model: parental influences on school success. In M. Kane (Ed.), Contemporary Issues in Parenting (Nova Publi). New Jersey. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.616.5858&rep=rep1&type=pdfBernstein, A. (1998). Using electronic mail to improve school-based communications. T.H.E. Journal, 25(10), 58–60.

Bernstein, A. (1998). Using electronic mail to improve school-based communications. T.H.E. Journal, 25(10), 58–60. https://thejournal.com/Articles/1998/05/01/Using-Electronic-Mail-to-Improve-SchoolBased-Communications.aspx

Bordalba, M. M., & Bochaca, J. G. (2019). Digital media for family-school communication? Parents’ and teachers’ beliefs. Computers and Education, 132, 44–62. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.006

Chena, Z. X., & Chena, C. C. (2015). The intention of using smart device messages as parent-teacher communication from the View of Parents. Procedia Manufacturing, 3(Ahfe), 5617–5623. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.755

Colizzi, M., Sironi, E., Antonini, F., Ciceri, M. L., Bovo, C., & Zoccante, L. (2020). Psychosocial and behavioral impact of COVID-19 in autism spectrum disorder: an online parent survey. Brain Sciences, 10(6). https://doi.org/10.3390/brainsci10060341

Δημοσθενίδης, Δ., & Χατζής, Β. (2014). Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διοίκηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤ.Π.Ε. για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο.

Dubis, S., & Bernadowski, C. (2015). Communicating with parents of children with special needs in Saudi Arabia: parents’ and teachers’ perceptions of using email for regular and ongoing communication. British Journal of Special Education, 42(2), 166–182. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12061

Epstein, J. L. (2013). Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community partnerships. Teaching Education, 24(2), 115–118. https://doi.org/10.1080/10476210.2013.786887

Flessa, J. (2008). Parental involvement: What counts, who counts it, and does it help? Education Canada, 48(2), 18–21.

Zhang, C., Du, J., Sun, L., & Ding, Y. (2018). Extending face-to-face interactions: understanding and developing an online teacher and family community. Early Childhood Education Journal, 46(3), 331–341. https://doi.org/10.1007/s10643-017-0864-8

Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, J. M. T., Reed, R. P., DeJong, J. M., & Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195–209. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3603_5

Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., … Holotescu, C. (2020). Guidance on open educational practices during school closures: utilizing OER under COVID-19 pandemic in line with UNESCO OER Recommendation. In Access, Open Practices, Open Educational Oer, Utilizing Recommendation, Unesco O E R. Beijing: Smart Learning institute of Beijing. Retrieved from https://iite.unesco.org/publications/guidance-on-open-educational-practices-during-covid-19-pandemic/

Hutchison, K., Paatsch, L., & Cloonan, A. (2020). Reshaping home–school connections in the digital age: challenges for teachers and parents. E-Learning and Digital Media, 17(2), 167–182. https://doi.org/10.1177/2042753019899527

IASC, I.-A. S. C. (2020, March 17). Interim guidance on scaling-up COVID-19 outbreak in readiness and response operations in camps and camp-like settings (jointly developed by IFRC, IOM, UNHCR and WHO) | IASC. Retrieved from https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp

Juniu, S. (2009). Computer mediated parent-teacher communication. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas En Educación,” 9(3), 1–19.

Κεσσοπούλου, Μ. (2021). Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας μέσω νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι λόγω COVID-19 (Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία). Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Koch, C. S. (2011). The function of electronic communication devices in assisting parental involvement in middle schools. BiblioBazaar.

Kraft, M. A. (2017). Engaging parents through better communication systems. Educational Leadership, 75(1), 58–62.

Kuusimäki, A. M., Uusitalo-Malmivaara, L., & Tirri, K. (2019). The role of digital school-home communication in teacher well-being. Frontiers in Psychology, 10 (November), 1–8.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02257

Laho, N. (2019). Enhancing school-home communication through learning management system adoption: parent and teacher perceptions and practices. School Community Journal, 29(1), 117–142.

Levinthal de Oliveira Lima, C., & Kuusisto, E. (2020). Parental engagement in children’s learning: a holistic approach to teacher-parents’ partnerships. Pedagogy in Basic and Higher Education - Current Developments and Challenges, 1–17. https://doi.org/10.5772/intechopen.89841

Lewin, C., & Luckin, R. (2010). Technology to support parental engagement in elementary education: Lessons learned from the UK. Computers and Education, 54(3), 749–758. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.010

Μπρίνια, Β. (2008). Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης. Αθήνα: Σταμούλη Α. Ε.

Olmstead, C. (2013). Using technology to increase parent involvement in schools. TechTrends, 57(6), 28–37.

Palts, K., & Kalmus, V. (2015). Digital channels in teacher-parent communication: the case of Estonia. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 11(3), 65–81.

Project Tomorrow. (2011). Connecting in the 21st century: parents and administrators speak up about effective school to home communications. Selected National Findings of the Speak Up 2010 Survey.

Rogers, R. R. H., & Wright, V. H. (2008). Assessing technology’s role in communication between parents and middle schools. Journal for the Integration of Technology in Education, 7, 36–58.

Roman, T. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2016). Comparison of parent and teacher perceptions of essential website features and elementary teacher website use: implications for teacher communication practice. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 32(1), 13–25. https://doi.org/10.1080/21532974.2015.1092897

research on electronic parental involvement. International Journal of Pedagogies and Learning, 11(2), 163–186. https://doi.org/10.1080/22040552.2016.1227255

Selwyn, N., Banaji, S., Hadjithoma-Garstka, C., & Clark, W. (2011). Providing a platform for parents? Exploring the nature of parental engagement with school learning platforms. Journal of Computer Assisted Learning, 27(4), 314–323. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00428.x

Snell, E. K., Hindman, A. H., & Wasik, B. A. (2020). Exploring the use of texting to support family-school engagement in early childhood settings: teacher and family perspectives. Early Child Development and Care, 190(4), 447–460. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1479401

Τσιμπιδάκη, Α. (2013). Παιδί με ειδικές ανάγκες, οικογένεια και σχολείο: Προς μία σχέση συνεργασίας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Thompson, B. C., Mazer, J. P., & Flood Grady, E. (2015). The changing nature of parent-teacher communication: mode selection in the smartphone era. Communication Education, 64(2), 187–207. https://doi.org/10.1080/03634523.2015.1014382

Υ.ΠΑΙ.Θ. (2020α). Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxolika-nea-eid-ekp/46448-23-09-20-eks-apostaseos-ypostiriksi-mathiton-trion-me-anapiria-i-kai-eidikes-ekpaideftikes-anagkes-2

Υ.ΠΑΙ.Θ. (2020β). Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. https://www.minedu.gov.gr/ΥΠΑΙΘ_Οδηγίες.pdf

Υ.ΠΑΙ.Θ. (2020γ). Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. https://register.sch.gr/students/docs20/397

ΦΕΚ 1859/15-5-2020 (2020). Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 57233/Υ1. Ανάρτηση από: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdf ViewerForm.html? args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WtYosSaVLShp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAd k8Lv_ e6czm

Vigo-Arrazola, B., & Dieste-Gracia, B. (2019). Building virtual interaction spaces between family and school. Ethnography and Education, 14(2), 206–222. https://doi.org/10.1080/17457823.2018.1431950

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5). https://doi.org/10.3390/ijerph17051729

Wasserman, E., & Zwebner, Y. (2017). Communication between teachers and parents using the WhatsApp application. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(12), 1–12. https://doi.org/10.26803/ijlter.16.12.1


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2021 Μαρία Κεσσοπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.