Σχεδιάζοντας τη μάθηση στα μουσεία: Μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης


Δημοσιευμένα: Okt. 7, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
μουσεία εκπαίδευση επιστήμη και τεχνολογία επαγγελματική ανάπτυξη αναστοχαστική πρακτική STEM
Maria Xanthoudaki
https://orcid.org/0000-0002-8374-6953
Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει τον ρόλο της εκπαιδευτικής έρευνας και της αναστοχαστικής πρακτικής στον σχεδιασμό μιας μεθοδολογίας μάθησης στο πλαίσιο της μουσειακής εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική έρευνα και η αναστοχαστική πρακτική εξετάζονται για τον ρόλο τους στην εμπειρία με επίκεντρο τον επισκέπτη και στην επαγγελματική ανάπτυξη των μουσειοπαιδαγωγών μέσα από την περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci. Η εργασία εξετάζει αρχικά τα ερευνητικά ερωτήματα μέσα από το έργο του Εκπαιδευτικού Τμήματος του Μουσείου προκειμένου να πλαισιώσει και να δικαιολογήσει ορισμένες επιλογές και κατευθύνσεις στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, αναλύεται ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, το "Future Inventors", ως πλαίσιο για τη συζήτηση της διαδικασίας σχετικά με τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την αναστοχαστική πρακτική, προκειμένου να αμφισβητηθούν παραδοσιακές επιστημολογικές θέσεις που αφορούν στη μαθησιακή εμπειρία των επισκεπτών και να τονιστεί η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των μουσειοπαιδαγωγών για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους στον τομέα και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να σταθούν ως ‘συνήγοροι’ των επισκεπτών εντός του μουσειακού ιδρύματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Archer, L., Dawson, E., DeWitt, J., Godec, S., King, H., Mau, A., & Seakins, A. (2015). Science Capital Made Clear, Kings College London. Retrieved 30/06/2023 from https://www.stem.org.uk/sites/default/files/pages/downloads/Science- Capital-Made-Clear.pdf.
Bellocchi, A., Quigley, C. F., & Otrel-Cass, K. (2017). Emotions, Aesthetics and Wellbeing in Science Education: Theoretical Foundations. In A. Bellocchi, A., C.F. Quigley & K. Otrel-Cass (Eds). Exploring Emotions, Aesthetics and Wellbeing in Science Education. Springer.
Bevan, B. (2016). STEM Learning Ecologies: Relevant, Responsive Connected. Retrieved 30/06/2023 from https://www.nsta.org/connected-science-learning/connected-science-learning-march-2016/stem-learning-ecologies.
Bevan, B., Gutwill, J.P., Petrich, M., Wilkinson, K. (2015). Learning Through STEM-Rich Tinkering: Findings from a Jointly Negotiated Research Project Taken Up in Practice. Science Education, 99 (1), 98-120.
Bevan, B. & Xanthoudaki, M. (2008). Professional Development for Museum Educators: Unpinning the Underpinnings. Journal of Museum Education, 33 (1), 107-120.
Bitgood, S. (2010). An Attention-Value Model of Museum Visitors. Jacksonville State University, Retrieved 30/06/2023 from https://www.informalscience.org/attention-value-model-museum-visitors.
Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action research. Lewes: Falmer.
Chemi, T., Grams Davy,S., Lund, B. (2017). Innovative Pedagogy: A Recognition of Emotions and Creativity in Education, Sense Publishers.
Claxton, G. (2015). Schooling for the Real World: Why Does it Not Happen, Learning Beyond the Classroom. The British Psychological Society, II (1), 85-97.
Dewey, J. (1934/1980). Art as Experience. New York, Putnam.
Eisner, E.W. (1985). The Art of Educational Evaluation: A Personal View. London, Falmer Press.
Eisner, E.W. (1998). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. Upper Saddle River, N.J., Merrill.
Ghezzi, A. (1966). Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”: Presentazione. documento interno.
Girod, M. (2007). A Conceptual Overview of the Role of Beauty and Aesthetics in Science Education. Studies in Science Education, 43, 38-61.
Girod, M. & Wong, D. (2002). An Aesthetic (Deweyan) Perspective on Science Learning: Case studie sof Three Fourth Graders. The Elementary School Journal, 102(3), 199-224.
Harris, E., Xanthoudaki, M. & Winterbottom, M. (2020). Tinkering as an inclusive approach for building STEM identity and supporting students facing disadvantage or with low science capital: Considerations from a reflective practice experience with teachers. In the context of the Erasmus+-funded project Tinkering EU: Building Science Capital for ALL.
Harris, E., Xanthoudaki, M., Winterbottom, M. (2018). Tinkering and Science Capital: Ideas and Perspectives. Retrieved 30/06/2023 from http://www.museoscienza.it/tinkering-eu2/download/TinkeringAndScienceCapital_LR.pdf.
Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and Gallery Education, London, Routledge.
Irvine, W.B. (2015). Aha!: The Moments of Insight that Shape Our World), Oxford, Oxford University Press.
Knobler, N. (1967). The Visual Dialogue: An Introduction to the Appreciation of Art. New York, Holt, Rinehart and Winston.
McCallie, E., Bell, L., Lohwater, T., Falk, J. H., Lehr, J. L., Lewenstein, B. V., Needham, C., & Wiehe, B. (2009). Many Experts, Many Audiences: Public Engagement with Science and Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report. Washington, D.C., Center for Advancement of Informal Science Education.
Miotto, E. (2002). La Proposta Educativa del MNST. documento interno.
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica (1958). Cinque anni del Museo 1953-1958. Alfieri e Lacroix editori a Milano (edizione del 1988).
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica (1992). Delibera di fondi Regione Lombardia per l’allestimento di uno spazio interattivo. Documento interno Prot 593 del 24 novembre.
National Science Foundation (2000). Inquiry: Thoughts, Viewss and Strategies for the K-5 Classroom. FOUNDATIONS: A monograph professionals in science, mathematics and technology education, Vol.2.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computer and Powerful Ideas. New York, Basic Books.
Petrich, M., Wilkinson, K., Bevan, B. (2013). It Looks Like Fun but Are They Learning? in M. Honey, D.E. Kanter (Eds), Design Make Play: Growing the Next Generation of STEM Innovators. New York, Routledge.
Resnick, M. & Rosenbaum, E. (2013). Design for Tinkerability. in Honey, D.E. Kanter (Eds) Design Make Play: Growing the Next Generation of STEM Innovators. London, Routledge.
Rinaldi, C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning. London, Routledge.
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.
Smith, M. K. (2017). What is action research and how do we do it? The encyclopedia of pedagogy and informal education. Retrieved 30/06/2023 from https://infed.org/mobi/action-research/.
Tickle, L., Sekules, V., Xanthoudaki, M. (1999). Seeking Art Expertise: Experiences of Primary School Teachers. Journal of In-Service Education, 25 (3), pp. 571-581.
Vecchi, V. (2010). Art and Creativity in Reggio Emilia, Routledge.
Vossoughi, B. & Bevan, B., (2014). Making and Tinkering: Review of the Literature. Paper Commissioned by the Board on Science Education, National Academy of Sciences, Retrieved 30/06/2023 from http://sites.nationalacademies.org/DBASSE/BOSE/CurrentProjects/DBASSE_086842.
Weil, S. (1999). From Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing Transformation of the American Museum. Daedalus, Vol. 128, No. 3, America's Museums, pp. 229-258.
Xanthoudaki, M. (1997). Museum and Gallery Educational Programmes in England and Greece: Their Content, Structure and their Contribution to Art Education in Primary Schools. PhD thesis, University of Sussex Institute of Education UK.
Xanthoudaki, M., Villa, M., Stavola, F., Cerutti, P. & Buratti, S. (2020). Recuperare la Dimensione Estetica dell’Educazione alle STEM. IUL Research, Vol 1 (2).
Xanthoudaki, M., Cerutti, P., Calcagnini, S. (2007). Museums for Science Education: Can We Make the Difference? The Case of the EST Project. Journal of Science Communication, 01 June.