| More

Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο

Views: 1690 Downloads: 4377
Δημήτριος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος (http://orcid.org/0000-0002-1508-8872)
Δημήτριος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος

Περίληψη


Ο σκοπός της παρούσας έρευνας πεδίου ήταν η διερεύνηση των προσδοκιών των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με έξι (6) εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της λειτουργίας του Γυμνασίου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ενός αυτοσχέδιου γραπτού ερωτηματολογίου στάσεων με επτά (7) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 286 μαθητές δεκατριών (13) δημόσιων Δημοτικών Σχολείων του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, το Μάιο του 2015. Η επεξεργασία του πραγματολογικού υλικού των γραπτών απαντήσεων των μαθητών έγινε με τη μέθοδο της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα αγόρια και τα περισσότερα κορίτσια του δείγματος: α) είχαν θετικές προσδοκίες ως προς τη σύναψη σχέσεων με συνομηλίκους και τη μη εμπλοκή τους σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο, β) είχαν αρνητικές προσδοκίες ως προς τη μάθηση νέων γνωστικών αντικειμένων, την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στα γραπτά διαγωνίσματα και στις προαγωγικές εξετάσεις και την ύπαρξη θεσμικών κυρώσεων στο Γυμνάσιο και γ) δεν είχαν ούτε θετικές ούτε αρνητικές προσδοκίες ως προς τη σύναψη σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας χρειάζεται να σχεδιαστούν στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις διετούς διάρκειας, υπό την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η εκπόνηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετάβασης από τους αρμόδιους φορείς (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Πανεπιστήμια), β) η αρχική και ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων και γ) η διεπιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων από ειδικούς της ψυχο-κοινωνικής υγείας στα θέματα της μετάβασης. Το πιο σημαντικό όμως είναι να θεσπιστεί μία νέα κοινωνικο-εκπαιδευτική πολιτική από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που να προάγει τη συνοχή και συνέχεια της αγωγής και μάθησης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται  να συγκροτηθεί ένα ενιαίο και κοινό πλαίσιο λειτουργίας των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο σκοπών, περιεχομένου και μεθοδολογίας. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα έχουν αποκτήσει βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και θετικές προσδοκίες για να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου υπό τις πιο ήπιες και ομαλές ψυχοκοινωνικές συνθήκες.

 


Λέξεις κλειδιά


Προσδοκίες μαθητών ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου, μετάβαση στο Γυμνάσιο, ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές παράμετροι λειτουργίας του Γυμνασίου, μέθοδος θεμελιωμένης θεωρίας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abbot, R., O’ Donnell, J., Hawkins, K., & Kosterman, R. (1998). Changing teaching practices to promote achievement and bonding to school. American Journal of Orthopsychiatry, 68 (4), 542-552.

Akos, P., & Galassi, J. (2004). Middle school and high school transitions as viewed by students, parents, and teachers. Professional School Counseling, 7, 212-220.

Annells, M. (1996). Grounded theory method: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry, and postmodernism. Qualitative Health Research, 6, 379-393. doi: 10.1177/104973239600600306

Benner, A., & Graham, S. (2009). The transition to high school as a developmental process among multi-ethnic urban youth. Child Development, 80, 356-376. doi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01265.x.

Bloyce, J., & Frederickson, N. (2012). Intervening to improve the transfer to Secondary School. Educational Psychology in Practice, 28 (1), 1-18.

Bru, E., Stornes, T., Munthe, E., & Thuen, E. (2010). Students' perceptions of teacher support across the transition from Primary to Secondary school. Scandinavian Journal of Educational Research, 54 (6), 519-533.

Cantin, S. & Boivin, M. (2004). Change and stability in children's social network and self-perceptions during transition from elementary to junior high school. International Journal of Behavioral Development, 28 (6), 561–570. doi: 10.1080/01650250444000289

Chen, W., & Gregory, A. (2009). Parental involvement as a protective factor during the transition to high school. The Journal of Educational Research, 1003, 53-62. doi: 10.1080/00220670903231250

Corbin, J. & Strauss, A. (1996). Analytic ordering for theoretical purposes. Qualitative Inquiry, 2 (2), 139-150. doi: 10.1177/107780049600200201

Coffey, A. (2013). Relationships: the key to successful transition from primary to secondary school? Improving Schools, 16 (3), 261-271. doi: 10.1177/1365480213505181

Cueto, S., Guerrero, G., Sugimaru, C., & Zevallos, A. (2010) Sense of belonging and transition to high schools in Peru. International Journal of Educational Development, 30, 277-287. doi:10.1016/j.ijedudev.2009.02.002

Erdley, C. (2007). Peer experiences as predictors of adjustment across the Middle School. Education and treatment of children, 30 (2), 73-88.

Felner, R., Ginter, M., & Primavera, J. (1982). Primary prevention during school transitions: Social support and environmental structure. American Journal of Community Psychology, 10(3), 277-290. doi: 10.1007/BF00896495

Glaser, B. (2007). Constructivist grounded theory? Grounded Theory Reader, 19, 93-105.

Gillison, F., Standage, M., & Skevington, S. (2008) Changes in quality of life and psychological need satisfaction following the transition to secondary school. British Journal of Educational Psychology, 78, 149-162. doi: 10.1348/000709907X209863

Hamm, J., Farmer, T., Dadisman, K., Gravelle, M. & Murray, A. (2011). Teachers’ attunement to students peer group affiliations as a source of improved student experiences of the school social-affective context following the Middle School transition. Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 267-277. doi: 10.1016/j.appdev.2010.06.003

Hallberg, L. (2006). The ‘‘core category’’ of grounded theory: Making constant comparisons. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1, 141-148. doi: 10.1080/17482620600858399

Hanewald, R. (2013). Transition between Primary and Secondary School: Why it is important and how it can be supported. Australian Journal of Teacher Education, 38 (1), 62-74. 10. doi: 14221/ajte.2013v38n1.7

Hertzog, C., Morgan, P., Diamond, P., & Walker, M. (1996). Transition to high school: A look at student perceptions. Becoming, 7 (2), 6-8.

Ganeson, K. & Ehrich, L. (2009). Transition into High School: A phenomenological study. Educational Psychology and Theory, 41 (1), 60-78.

Gist, M. (1997). Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resource management. Academy of Management Review, 12 (3), 472-485.

Isakson, K., & Jarvis, P. (1999). The adjustment of adolescents during the transition into High School: A short-term longitudinal study. Journal of Youth and Adolescence, 28 (1), 1-26.

Langenkamp, A. (2010). Academic vulnerability and resilience during the transition to High School: The role of social relationships and district context. Sociology of Education, 83 (1), 1-19. doi: 10.1177/0038040709356563

Lazarus, R., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, 141-146. doi: 10.1002/per

Lazarus, R. (1991). Cognition and motivation in emotion. American Psychology, 46, 352-367. doi: org/10.1037/0003-066X.46.4.352

McKenzie, E., McMaugh, A., & O’Sullivan, K. A. (2012). Perceptions of primary to secondary school transitions: Challenge or threat? Issues in Educational Research, 2 (3), 298-324.

McIntosh, K., Flannery, K., Sugai, G., Braun, D. & Cochrane, K. (2008). Relationships between academics and problem behavior in the transition from Middle School to High School, Journal of Positive Behavior Interventions, 10 (4), 243-255. doi: 10.1177/1098300708318961

Mizelle, N., & Irvin, J. (2000).Transition from Middle School to High School. What research says? Middle School Journal, 31 (5), 57-61. doi: 10.1080/00940771.2000.11494654

Μπενέκου, Π. (2008). Προβλήματα των μαθητών κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διδακτορική διατριβή. Ανακτήθηκε 11/03/2016 από: http://thesis.ekt.gr/20331.

Mullins, R., & Irvin, J. (2000). Transition into Middle school. What research says? Middle School Journal, 31, 57-60. doi: 10.1080/00940771.2000.11494629

Papaioannou, A. & Siskos, B. (2008). The shock from entry into junior high school: achievement goals and self-concept in the early days of junior high school. Psychological Reports, 103, 745-763. doi: 10.2466/pr0.103.3.745-763

Pellegrini, A. & Jeffrey, D. (2002). A longitudinal study of bullying, dominance, and victimization during the transition from primary school through secondary school. British Journal of Developmental Psychology, 20 (2), 259–280. doi: 10.1348/026151002166442

Προεδρικό Διάταγμα 104/1979. Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως. Ανακτήθηκε 28/03/2016 από: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/pdf/pd_104_1979.pdf.

Rice, F., Frederickson, N., & Seymour, J. (2011). Assessing pupil concerns about transition to secondary school. British Journal of Educational Psychology, 8 (1), 244 -263. doi: 10.1348/000709910X519333

Schilling, K., & Schilling, K. (1999). Increasing expectations for student effort. About Campus, 4 (2), 4-10.

Sirsch, U. (2003). The impending transition from primary to secondary school: Challenge or threat? International Journal of Behavioral Development, 27 (5), 385-395. doi: 10.1080/01650250344000082

Σίσκος, Β. & Παπαϊωάννου, Α. (2007). Μεταβολές στην αυτοεκτίμηση των μαθητών, λόγω της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Μέντορας, 10, 155-170.

Tilleczek, K. (2008). Building bridges: Transitions from Elementary to Secondary School. Education Canada, 48 (1) 68-71.

Topping, K. (2011). Primary-secondary transition: Differences between teachers’ and children’s perceptions. Improving Schools, 14 (3), 268-285. doi: 10.1177/1365480211419587

Weller, S. (2007). ‘Sticking with your mates?: Children’s friendship trajectories during the transition from Primary to Secondary School. Children & Society, 21, 339-351. doi: 10.1111/j.1099-0860.2006.00056.x

Van Ophuysen, S. (2009) Moving to Secondary School: Οn the role of affective expectations in tracking school system. European Educational Research Journal, 8 (3), 434-446. doi: 10.2304/eerj.2009.8.3.434

Westa, P., Sweetinga, H., & Young, R. (2010). Transition matters: pupils’ experiences of the primary–secondary school transition in the West of Scotland and consequences for well‐being and attainment. Research Papers in Education, 25 (1), 21-50. doi: 10.1080/02671520802308677

Zeedyk, M., Gallacher, J., Henderson, M., Hope, G., Husband, B., & Lindsay, K. (2003). Negotiating the transition from Primary to Secondary School: Perceptions of pupils, parents and teachers. School Psychology International, 24 (1), 67-79. doi: 10.1177/0143034303024001010


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Δημήτριος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.