Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Serotypes of E. Coli from piglets with diarrhoea


Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κ. ΣΑΡΡΗΣ
Ε. ΣΙΜΟΣ
Ι. ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ
Κ. ΤΣΑΛΤΑΣ
Abstract

An attempt was made to serotype 102 E.coli strains isolated from diarrhoic pigs aged from 2 days to 8 weeks in a commercial pig farm in Central Greece. A total of 8 serologic groups from 36 strains were found in the following order: 0149 (17 strains), 0141 (6), 08 (4), 0115 (4), 010 (1), 085 (1), 0139 (1), and 045 (1). Six out of 15 strains tested were found capable of producing heat stable (ST) enterotoxin. From the typed groups 86.1% of the strains were hemolytic. The group 010 was found for the first time in Greece

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Buxton Α., Fraser G. (1977): Animal Microbiology, Vol. 1 and 2. Blackwell Sc. Pubi. London.
Dunne H.W. (1975): Colibacillosis and Edema Diseases. Diseases of Swine. Ed. by H.W. Dunne, A.D. Leman: 650-686. The Iowa S. Un. Press. Ammes.
Elliw R.P., Kienholz J.C. (1976): Detection of Enteropathogenic E.coli: Comparison of Porcine Ligation, Suckling Mouce Inoculation, and Yl Adrenal Cell Assays. 4th I.P.V.S. Congress Proc. Lowa.
Klimuszko D., Szynkiewicz Z.M., Binek M. (1980): Transmission of E.coli Hly Plasmid in vivo. 6th I.P.V.S. Congress, Proc. Copenhagen.
Κυριακής Σπ. (1981): Συμβολή στην Μελέτη του Διαρροϊκού Συνδρόμου των Χοιριδίων μετά τον Απογαλακτισμό. Δ/βή 'Υφηγεσίας. Κτην. Σχολή Α.Π.Θ.
Moon H.W. (1974): Pathogenesis of Enteric Diseases Caused by E.coli. Ad. V.S.C.M.: 179-211. Academic Press. New York.
Neter E. (1965): Am. J. Dig. Dis. 10:33-886. 'Αναφέρεται από Moon (1974).
Ξένος Γ., Πασχαλέρη-Παπαδοπούλου Ε., Σαρατσιώτης Α. (1972): 'Ορολογική Ταυτοποίησις Στελεχών E.coli Άπομονωθέντων έκ Παθογόνων Καταστάσεων Χοιριδίων. 5ο Έθ. Σ.Μ. Πρακ. Αθήνα.
Παπαδόπουλος Όρ. (1972): Νόσοι έξ Έσχεριχιών είς τα Ζώα. 5ο Ε.Σ.Μ. Πρακ. 'Αθήνα.
Sojka W.J. (1965): Escherichia coli in Animals. C.A.B. Farnham R. England.
Sojka W.J. (1973): Enteropathogenic E.coli in Man and Farm Animals. D.I.F.Sc.T.J. 6: 52-63
Sojka W.J. (1979): Προσωπική 'Επιστολή προς τό Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν. (9.1.1979-κ.Ε. Σίμο). 'Αθήνα (επιστολή άπό C.Vet. Lab. Weybridge Surrey).
Sojka W.J. (1980): Προσωπική 'Επικοινωνία (Σπ. Κυριακής) 6th I.P.V.S. Congress June 30 - July 3. Copenhagen.
Στοφόρος Ε., Κυριακής Σπ., Άνδρεώτης Ι., Τσάλτας Κ., Σίμος Ε., Στοϊτσίου Κ. (1978): Μελέτη επί της Δραστηριότητας της δια του Ποσίμου Ύδατος Χορηγούμενης Άπραμυκίνης είς Άπογαλακτισθέντα Χοιρίδια Πάσχοντα έκ Κολοβακτηριδιάσεως. Δ.Ε.Κ.Ε. 29: 105-119.
Στοφόρος Εύθ. (1973): Συμβολή είς τήν Μελέτην της Σημασίας των Άνοσοσφαιρινών δια τήν θεραπείαν τών Νόσων τών Νεογνών Χοιριδίων. Δ/βή Ύφ/σίας. Α.Γ.Σ. 'Αθήνα.
Whipp S.C. (1976): Studies on E.coli Heat-Stable Enterotoxin. 4th I.P.V.S. Congress. Proc. Iowa.
Χριστοδούλου Θ. (1975): Γενική Μικροβιολογία. Είδική Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Θεσσαλονίκη.
Most read articles by the same author(s)