| More

Γλωσσικά στερεότυπα σε κείμενα μαζικής κουλτούρας για παιδιά: Μια διαχρονική ανάλυση των γλωσσικών κωδίκων σε ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney

Views: 593 Downloads: 456
Αναστασία Στάμου, Βικτωρία Τσώτσου
Αναστασία Στάμου, Βικτωρία Τσώτσου

Περίληψη


Oι ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney έχουν μεγάλη απήχηση στα παιδιά. Ωστόσο, παρά τον ‘ελαφρό’ και ψυχαγωγικό τους χαρακτήρα, επιτελούν σημαίνοντα ιδεολογικό ρόλο, καθώς μεταφέρουν κοινωνικά και γλωσσικά μηνύματα στα παιδιά, μέσω των οποίων εκείνα αποκτούν συγκεκριμένες εικόνες για τη γλώσσα και τον κόσμο. Στην παρούσα έρευνα, εξετάζουμε τις γλωσσικές επιλογές που υιοθετούνται για την αναπαράσταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων σε μεταγλωττισμένες στα ελληνικά ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney, από μια διαχρονική προοπτική. H ανάλυση του γλωσσικού ρεπερτορίου έξι ταινιών κινουμένων σχεδίων της Disney έδειξε πως, σε όλες ανεξαιρέτως τις ταινίες, η ομιλία των χαρακτήρων κατασκευάζεται μέσα από την άντληση συγκεκριμένων γλωσσικών κωδίκων. Έτσι, για παράδειγμα, η χρήση της καθομιλουμένης εξασφαλίζει την αμεσότητα, την απλότητα και την ‘αυθεντικότητα’ των χαρακτήρων για τα μικρά παιδιά. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι κάποιοι γλωσσικοί κώδικες συνδέονται με συγκεκριμένους χαρακτήρες, αναπαράγοντας γλωσσικά και κοινωνικά στερεότυπα. Για παράδειγμα, η γλώσσα της πιάτσας συνδέεται με λαϊκούς (στις παλαιότερες ταινίες) ή αστείους χαρακτήρες (στις νεότερες ταινίες). Τέλος, στις νεότερες ταινίες απεικονίζεται μεγαλύτερη ποικιλία γλωσσικών κωδίκων, οι οποίοι ανήκουν ως επί το πλείστον σε μη πρότυπα γλωσσικά ύφη, κάτι που χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ της μετανεωτερικότητας.

Λέξεις κλειδιά


ανάλυση ρεπερτορίου; γλωσσική διαφοροποίηση; γλωσσικά/ κοινωνικά στερεότυπα; ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ανδρουτσόπουλος, Γ. (1997). Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 562-576

Αρχάκης, Α., & Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας (3η έκδοση). Αθήνα: Νήσος

Aiken, J. (1972). ‘Bred an bawn in a briar-patch’: Dialect and colloquial language in children’s books. Children’s Literature in Education, 3, 7-23

Aina, O. E. & Cameron, P. A. (2011). Why does gender matter? Counteracting stereotypes with young children. Dimensions of Early Childhood, 39(3), 11-19

Androutsopoulos, J. (2010). The study of language and space in media discourse. In P. Auer and J. E. Schimdt (Eds.), Language and space: An international handbook of linguistic variation (pp. 740-758). Berlin, New York: De Gruyter

Androutsopoulos, J. (2012). Repertoires, characters and scenes: Sociolinguistic difference in Turkish-German comedy. Multilingua, 31, 301-326

Christou S. & Stamou A.G. (2013). Αναπαραστάσεις της στρατιωτικής κοινωνιολέκτου στον ελληνικό κινηματογράφο. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 1(2): 15-24

Coupland, N. (2009). The mediated performance of vernaculars. Journal of English Linguistics, 37(3), 284-300

Coupland, N. (2014). Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media. In J. Androutsopoulos (Ed.), Mediatization and sociolinguistic change (pp. 67-96). Berlin: Mouton de Gruyter

Giroux, H. A. (1994). Animating youth: The disneyfication of children’s culture. Socialist Review, 24(3), 65-79

http

Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. London: Arnold

Holmes, J. & Meyerhoff, M. (Eds.) (2003). The handbook of language and gender. Maiden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing Ltd

Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. (2001). Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

Λαμπροπούλου, Σ. (2014). Κοινωνικό φύλο: Μέθοδοι και προσεγγίσεις. Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού και Β. Τσάκωνα (Επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές (σσ. 399-440). Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος

Lippi-Green, R. (1997). English with an accent. Language, ideology, and discrimination in the United States. London and New York: Routledge

Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. (2010). Η ‘γυναικεία γλώσσα’ και η γλώσσα των γυναικών. Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη και Ε. Παπαταξιάρχης (Επιμ.) Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (σελ. 119-146). Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Maltz, D. N. & Borker, R. A. (1983). A cultural approach to male-female miscommunication. In J. J. Gumperz (Ed.), Language and social identity (pp. 196-216). Cambridge: Cambridge University Press

Maroniti, K., Stamou, A.G., Dinas, K. & Griva, E. (2012). Tracing (dis)continuities between children’s literacy practices at home and in the kindergarten: A case study. Proceedings of the 1st International Conference «Education Across Borders», 5-7 October 2012 (pp. 496-503). Florina: University of Western Macedonia, Faculty of Education

Maroniti, K., Stamou, A. G., Dinas, K. D. & Griva, E. (2013). Το κοινωνιογλωσσικό ύφος των κινουμένων σχεδίων: Η περίπτωση της τηλεταινίας Χριστούγεννα α λα Μαδαγασκάρη. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 1(2), 25-33

http

Στάμου, Α. Γ. (2012). Αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Γλωσσολογία/ Glossologia, 20, 19-38

Στάμου, Α. Γ., Αρχάκης, Α. & Πολίτης, Π. (2016). Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Χαρτογραφώντας το πεδίο. Στο Α. Γ. Στάμου, Π. Πολίτης και Α. Αρχάκης (Επιμ.). Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα (σσ.13-55). Καβάλα: Εκδόσεις Σαΐτα

Soares, T. O. (2017). Animated films and linguistic stereotypes: A critical discourse analysis of accent use in Disney animated films (Master’s Thesis). Bridgewater State University, Bridgewater

Sønnesyn, J. (2011). The use of accents in Disney’s animated feature films 19952009: A sociolinguistic study of the good, the bad and the foreign (Master’s Thesis). University of Bergen, Bergen

Stamou, A. G. (2014). A literature review on the mediation of sociolinguistic style in television and cinematic fiction: Sustaining the ideology of authenticity. Language and Literature, 23(2), 118-140

Stamou, A. G., Maroniti, K. & Griva, E. (2015). Young children talk about their popular cartoon and TV heroes’ speech styles: Media reception and language attitudes. Language Awareness, 24(3), 216-232

Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (2006). Η λαϊκή γλώσσα των ειδήσεων. Μια στάση απατηλής οικειότητας. Αθήνα: Εμπειρία Εκδοτική

Tannen, D. (1990). You just don’t understand. New York: Ballantine Books

Tanner, L. R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S. & Lund, L. K. (2003). Images of couples and families in Disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31, 355-373.

Tsotsou, V. & Stamou, A. G. (2018). Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου στον παιδικό κινηματογράφο χθες και σήμερα: Μία συγκριτική ανάλυση σκηνών από μία παλαιότερη και μία νεότερη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 6(1), 76-93


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Βικτωρία Τσώτσου & Αναστασία Στάμου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.