Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην Ελλάδα με έμφαση στη μουσική: μια μελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης.


Αλεξάνδρα Νούσια
https://orcid.org/0000-0003-4758-9636
Θεοχάρης Ράπτης
Περίληψη

Μέχρι τα τέλη του 19ου αι. η μέριμνα για το παιδί στην Ελλάδα είχε προνοιακό χαρακτήρα με κύριο μέλημα την απαραίτητη φροντίδα, τη βασική μόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών σε μια τέχνη με σκοπό την επιβίωση τους αργότερα ως ενήλικες. Αρχικά υπήρξε μέριμνα για τη βασική φροντίδα και προστασία του παιδιού στην Ελλάδα, λόγω των άσχημων κοινωνικών συνθηκών της εποχής και του μεγάλου αριθμού ορφανών που προέκυψαν από τις συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις. Επιχειρεί τότε η Πολιτεία να δημιουργήσει το θεσμό της παιδικής προστασίας καταφεύγοντας κυρίως στη βοήθεια εθνικών ευεργετών και ιδιωτικών φιλανθρωπικών εισφορών, αφού οι κρατικοί πόροι είναι ελάχιστοι. Η συνειδητοποίηση για την αγωγή και μόρφωση των νηπίων ξεκινά  από τις αρχές του 20ου αι. όταν και ιδρύονται σταδιακά όλο και περισσότερα κέντρα αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη μορφή που έχουν οι σύγχρονοι παιδικοί σταθμοί.

Η παρούσα βιβλιογραφική μελέτη, εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών στην Ελλάδα. Επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου αλλά και της σκοπιμότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών στη χώρα μας. Ειδικότερα, ερευνάται η ίδρυση των πρώτων Παιδικών Σταθμών και η εξέλιξή τους στην μορφή που έχουν σήμερα οι Δημοτικοί, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γνωστικό πεδίο της μουσικής αγωγής και την συχνότητα ενασχόλησης των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας με τη μουσική στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Dionyssiou, Z. (2017). Early Childhood Music Education in Greece: a historical outline and review of the present situation. Early Childhood Music Education in Greece. A historical outline and review of the present situation. Early Childhood Music Education in the Mediterranean,35-46
Ζερβα Μ., Σιδηροπουλου Τ., Ζερβας Κ., Σαλωνιδης Β.(2009). Η προέκταση του ρόλου του Βρεφονηπιακού σταθμού ως θεσμού του Κράτους Πρόνοιας: Το παράδειγμα της αγωγής υγείας. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη, 3-5 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Θεοδωρίδης, Ν. (2001). Οι απόψεις και οι προτιμήσεις των νηπιαγωγών για τη διδασκαλία της μουσικής και τη μουσικοπαιδαγωγική τους επιμόρφωση. Μουσικοπαιδαγωγικά, 9, 62-78
Jordan-Decarbo, J., Nelson, J. A. (2002). Music and Early Childhood Education. In Colwell, R., Richardson, C. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. Oxford University Press
Καλλιγά, Ε. (1990). Η πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα – Γιάννινα: Δωδώνη
Kelly, S. N. (1998). Preschool classroom teachers’ perceptions of useful music skills and understandings. Journal of Research in Music Education, 46, 374-383.
Κυριαζοπούλου – Βαληνάκη, Π. (1977). Νηπιαγωγική. Συστήματα και Μέθοδοι, Σύγχρονες Τάσεις και Κατευθύνσεις. Τόμος 1. Αθήνα: Αδελφοί Βλάσση.
Μαρμαρίδη, Αικ. (2017). Μουσική παιδαγωγική στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς Ηρακλείου Κρήτης. Σχολικό έτος 2016-2017. Πτυχιακή εργασία. ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής.
Ξηροτύρη, Η. (1975). Το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο και η Ιστορία του. Αθήνα: Πεχλιβανίδη
Παπαθανασίου, Α. (2000). Προγράμματα & Δραστηριότητες στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς. Αθήνα: Τυπωθητω
Χαρίτος, Χ. (1996). Το Ελληνικό νηπιαγωγείο και οι Ρίζες του. Συμβολή στην ιστορία της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Gutenberg
Νομοθεσία
(Νόμοι, Νομοθετικά Διατάγματα, Βασιλικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις)
Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 1935 (Φ.Ε.Κ. 527/ Α΄/2-5 /11-1935) «Περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών»
Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμ.1316/1942 (Φ.Ε.Κ. 115/ Α΄/18-4-11-5-1942) «Περί Εθνικών Αγροτικών Νηπιοτροφείων και Τροποποιήσεως Διατάξεων περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών και Αγροτικών Μεταβατικών Οικοκυρικών Σχολών»
Βασιλικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 324/1973 (Φ.Ε.Κ. 95/ Α΄/4-5-1973) «Περί Μετατροπής των Εθνικών Αγροτικών Νηπιοτροφείων εις Εθνικούς Παιδικούς Σταθμούς»
Νόμος υπ’ αριθμ. 1431/1984 (Φ.Ε.Κ. 46/ Α΄/12-16-4-1984) «Ρύθμιση Θεμάτων Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας –Παιδικής Προστασίας Και Άλλες Διατάξεις»
Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. Γ2α/οικ.4108/1988 (Φ.Ε.Κ. 84/ Β΄/2-8-1988)«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κρατικών Παιδικών Σταθμών και των Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών»
Νόμος υπ’ αριθμ. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/ Α΄/13-07-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 42 ««Περί μεταβίβασης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» Κ.Υ.Α. Π2β/2827 (Φ.Ε.Κ.637/ Β'/30-7-1997)
«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Νομικών Προσώπων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
Νόμος υπ’ αριθμ. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ9/ Α΄/30-1-2001)
«Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 26 «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»
ΚΥΑ 16065/ΦΕΚ 497/Β΄/22-4-2002 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
ΚΥΑ 41087/ΦΕΚ 4249/ Β΄/ 5/12/2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
Ιστοσελίδες
Μελέτη Κατανομής Επιχορήγησης Κρατικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών”. Ανακτήθηκε στις 27/10/2016,από :www.kedke.gr/uploads2004/meletikatanepix_paidikoistathmoi.doc
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)