Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

«Με ληρολογήματα και χαϊκού στης φαντασίας τα στενά και στις γωνιές του παιδικού νου»: περιγραφή και ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης ενός προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για το Νηπιαγωγείο


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής μοντελοποίηση σχέδιο αξιολόγησης
Σουλτάνα Μάνεση (Soultana Manesi)
Περίληψη
Το άρθρο που ακολουθεί επιδιώκει να περιγράψει ένα σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για το Νηπιαγωγείο. Εκκινώντας από την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αξιολόγηση» και τη συνοπτική αναφορά στις βασικές μορφές και τους τύπους αξιολόγησης, επιχειρείται αρχικά ο προσδιορισμός των κεντρικών στόχων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής, ενώ στη συνέχεια διατυπώνεται μία πρόταση Δομημένης Ιεραρχικής Ανάλυσης του προγράμματος. Ακολούθως, αναπτύσσεται ένα ενδεικτικό σχέδιο αξιολόγησης, που ξεκινά από τη διατύπωση γενικών αλλά και ειδικότερων ερωτημάτων αξιολόγησης, ενώ ακολούθως, προτείνονται τεχνικές τόσο για τη συλλογή όσο και για την ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης. Τέλος, γίνεται αναφορά στους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης του προγράμματος.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αθανασούλα‐Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά: η παιδαγωγική της διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα: Έλλην.
Αρτζανίδου, Έ. & Κουράκη, Χ. (2013). Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Οκτώβριος 2013, Αθήνα.
Creswell, J. & Plano Clark, V. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research, 2nd ed. London: SAGE Publications Limited.
Γκλιάου‐Χριστοδούλου, Ν. (2007). Φιλαναγνωσία, παιδικά έντυπα και δημιουργικότητα των παιδιών, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12, 170‐181.
Fitzpatrick, J. L., Sanders J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines (3rd ed.). New York: Pearson Education.
Gray, D. (2004). Doing Research in the Real World, 2nd ed. London: SAGE Publications Ltd. Καραγιάννης, Σ. (2010). Η Δημιουργική Γραφή ως Καινοτόμος Δράση στο Σχολείο: όψεις μιας Παιδαγωγικής Εμπειρίας.
Καρακίτσιος, Α. (2012α). Εισαγωγή στη Φιλαναγνωσία, Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των πράξεων «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης Φιλαναγνωσίας των Μαθητών».
Καρακίτσιος, Α. (2012β). Δημιουργική Γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας ή επιστροφή της Ρητορικής;, Κείμενα, τ.15.
Κενδέου, Π. (2014). Συλλογή πληροφοριών αξιολόγησης: πηγές δεδομένων και μέθοδοι, ανάλυση και ερμηνεία. Στο Π. Πασιαρδής, (Επιμ.). Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση (σσ.189‐212), τόμος Ι, Αθήνα: Ίων.
Ματσαγγούρας, Η. (2001). Θεωρία της Διδασκαλίας: η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο‐κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg.
Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1994). Qualitative Analysis: an expanded sourcebook, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Πασιαρδής, Π. (1994). Μοντελοποίηση προγραμμάτων (Program Modeling): η περίπτωση του προγράμματος για τη λειτουργική εκμάθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Αξιολόγηση Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση». 4ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου.
Robson, C., (2002). Real World Research: A Resource For Social Scientists And Practitioner‐ Researchers, 2nd ed. Oxford: Blackwell.
Στυλιανίδης, Μ. (2002). Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής: μια πρόταση για μοντελοποίηση και αξιοποίησή τους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 44‐64.
Στυλιανίδης, Μ. & Πασιαρδής, Π.(2014). Μοντελοποίηση προγραμμάτων/Τεχνική Δομημένη Ιεραρχική Ανάλυση, στο Πασιαρδής, Π. (επιμ.), Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Ι, Αθήνα: Ίων, 1‐26, 99‐128.
Τσιλιμένη, Τ. (2013). Οι απόψεις και οι τακτικές των νηπιαγωγών για τις φιλαναγνωστικές δράσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδρομές, 110, 8‐19.
Χριστοφίδου, Ε. (2014). Εισαγωγικές Έννοιες – Ορισμοί – Διαφορές Έρευνας και Αξιολόγησης, στο Πασιαρδής, Π. (επιμ.), Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Ι, Αθήνα: Ίων,
‐26.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)