Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ


Δημοσιευμένα: Ιουλ 1, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
κινητικές δεξιότητες βασικές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων TGMD-2 κινητική ανάπτυξη αναπτυξιακό πρόγραμμα φυσικής αγωγής κοινωνικές δεξιότητες προσχολική πρώτη σχολική ηλικία
Αθηνά Ρούπα (Athina Roupa)
Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou)
Περίληψη
Οι βασικές κινητικές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων, διαμορφώνουν την κινητική βάση για συμμετοχή και επιτυχία σε κάθε είδος φυσική και αθλητική δραστηριότητα (Δέρρη, 2007; Gallahue, 2002). Η κατάκτηση τους ενθαρρύνει το άτομο να συμμετέχει σε πλήθος αθλητικές δραστηριότητες με επιτυχία διασφαλίζοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ένα Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ικανοποιεί τις ανάγκες του για κίνηση, στους διάφορους τομείς ανάπτυξης, όπου ένα πλούσιο σε ερεθίσματα παιδαγωγικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, καθοδηγεί, παρατηρεί και αλληλεπιδρά (Graham et al., 1987, 1993; Σακελλαρίου, 2002). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων χειρισμού σε παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ τάξης δημοτικού σχολείου. Διερευνάται το εάν τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν τις βασικές δεξιότητες της ρίψης, υποδοχής, λακτίσματος, ντρίμπλας, οριζόντιου χτυπήματος και κυλίσματος καλύτερα, όταν η διδασκαλία των δεξιοτήτων γίνεται με την εφαρμογή ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής. Μέθοδος. Συνολικά 175 παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ δημοτικού (93 αγόρια και 82 κορίτσια) ηλικίας 5,43±0,63 ετών συμμετείχαν σε αναπτυξιακό πρόγραμμα εκμάθησης κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού αντικειμένων, διάρκειας 14 εβδομάδων για το δημοτικό και 20 εβδομάδων για το νηπιαγωγείο. Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε έξι θεμελιώδεις δεξιότητες με τη χρήση του Τεστ Ανάπτυξης της Αδρής Κινητικότητας (TGMD, Ulrich, 2000). Αποτελέσματα. Η εφαρμογή του Αναπτυξιακού Προγράμματος εκμάθησης κινητικών δεξιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα να βελτιώσει σημαντικά (p:0,000) τις 5 από τις 6 κινητικές δεξιότητες. Συμπεράσματα. Φαίνεται ότι οι κινητικές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων διδάσκονται πιο αποτελεσματικά με τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βενετσάνου, Φ. (2011). Γυμναστική & άσκηση στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου "Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη", (σελ. 45). Αθήνα: ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Berk, L. (2005). Child Development (7 εκδ.). Boston: Ally & Bacons.
Buschner, G. A. (1994). Teaching children movement concerts and skills, Becoming a master teacher. USA: Human Kinetics.
Δέρρη, Β. (2007). Η φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου Αιώνα Σκοποί- Στόχοι -Επιδιώξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη.
Διγγελίδης, Ν., & Παπαϊωάννου, Α. (2004). Αναπτυξιακές διαφορές ως προς την προσπάθεια, τη διασκέδαση, τους στόχους επίτευξης, την αντίληψη κλίμακος παρακίνησης και την αντίληψη εαυτού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Μια διαχρονική μελέτη τριών ετών. Αθλητική Ψυχολογία, 15, σελ. 3-16.
Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E. & Kioumourtzoglou, E. (2001). Effect of a music and movement programme on development of locomotor skills by children 4 to 6 years of age. European Journal of Physical Education(6), pp. 16-25.
Derri, V., Zissi, V. & Pachta, M. (2001). Development of manipulative skills by children in primary grades. Journal of Human Movement Studies, 40, pp. 377-390.
Dewey, J. (1934). Arts as experience. New York: The Berkley Publishing Group.
Gallahue, D. L. (2002). Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα Σημερινά Παιδιά (1 εκδ.). (Χ. Ευαγγελινού, & Α. Παππά, Μετ./Επιμ.) Θεσσαλονίκη: University studio press A.E.
Gallahue, D. L. & Ozmun, J. C. (1995). Undertanding Motor Development. Dubuque IA: Brown & Benchmark.
Gallahue, D. L. & Ozmun, J. C. (1998). Understanding Motor Development (3 ed.). Dubuque: Brown and Benchmark.
Goodway, J. D., Crowe, H. & Ward, P. (2003). Effects of Motor Skill instruction on Fundamental Motor Skill Development. Adapted Physical Activity Quarterly, 20, pp. 298-314.
Graham, G. (1987). Motor Skill acquisition. An essential goal of physical education programs. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 58, pp. 44-48.
Graham, G. (1991). Results of motor skill testing. Joural of Teaching in physical Education, 10(4), pp. 353-374.
Graham, G. (1992). Teaching children physical education:Becoming a master teacher. Champaing, IL, p. 88.
Graham, G. (2008). Teaching Children Physical Education – Becoming a Mater Teacher (3 ed.). Human Kinetics.
Graham, G., Hot/Hale, S. & Parker, M. (1993). Children Moving A Reflective Approach to Teaching Physical Education (3rd ed.). California: Mayfield Pudlishing Company.
Harre, D. (1989). Προπονητική, Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης. Αθήνα: Παρισιανός.
Θεοδωράκου, Κ. (2010). Γυμναστική. Αθήνα: Τελέθριον.
Johnson, R. (1997). Questioning techiques to use in teaching. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 68(8), pp. 45-49.
Kουταντώνη, Α., Νέστωρ, Γ., Τσιάτσου, Α., Καταρτζή, Ν. & Τζέτζης, Γ. (2012). Διαφορές στα ασκησιογενή συναισθήματα αγοριών και κοριτσιών δημοτικού σχολείου μετά τη συμμετοχή τους σε ένα μάθημα Φυσικής Αγωγής. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (σελ. 3-4). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Logsdon, B. J., Alleman, L. M., Straits, S. A., Belka, D. E. & Dawn, C. (1994). Physical Education Uinit Plans for Grades 1-2. Human Kinetics.
Μάγγου, Χ.-Ε. (2008). Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος μουσικοκινητικής στην κινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θεσσλονίκη: Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μπουρνέλλη, Ν. (2006). Κινητική Δημιουργικότητα. Αθήνα.
Μπουρνέλλη, Π., Κουτσούκη, Δ., Ζωγράφου, Μ., Μαριδάκη, Μ., Χατζόπουλος, Δ. & Αγαλιανού, Ο. (2006). Φυσική Αγωγή Α'& Β' Δημοτικού Βιβλίο Εκπαιδευτικού. (Υ. Ε. Ινστιτούτο, Ed.) Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων.
Manners, H. K. & Carroll, M. E. (1995). A framework for Physikal Education in the EarlyYears.
Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO). (2003). Πρόγαμμα Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πεδίο και διάταξη του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής. (Ε. Κ. -Γείτονα, Trans.) Γενεύη, Ελβετία.
Παπατσιακμάκη, Γ. Θ. (2010). Άσκηση και σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Retrieved from http://www.disabled.gr.
Πολυμενοπούλου, Κ., Καραδήμου, Κ. & Πολλάτου, Ε. (2008). Ρυθμικές ασκήσεις στη Φυσική Αγωγή. Αθήνα: Πατάκη.
Pangrazi, R. P. (1999). Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγήςστην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. (Ε. Κιουμουρτζόγλου, Ed.) Θεσσαλονίκη: UNIVERSITY STUDIO PRESS Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδοκών.
Patterson, C. (2008). Child Development. Mc Graw Hill.
Pratt, D. (1997). Musical Development of the Young Child: Pitch, Melody and Rhythm. Ανάκτηση από www.music4kidsonline.com/weyc/musdev.html.
Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
Rink, J. E. (2002). Teaching physical education for learning. NY:McGraw-Hill.
Roberton, M. A. (1984). Developing Children-Their Changing Movement. Philadelphia: Lea & Febiger.
Σακελλαρίου, Μ. Ι. (2002). Εισαγωγή στη διδακτική της κοινωνικής και παιδαγωγικής εργασίας του νηπιαγωγείου. Αθήνα: Ατραπός.
Schreiner, P., Becker-Richter, M., Schreiner, O. & Becker, S. (2010). easy Sports-Graphics BALLS 1.0 The Graphics Software for Teachers. Ανάκτηση από http://www.easy-sports-software.com/especially-for-teachers,en,2,16,content1.
Stinson, W. J. (1990). Moving and learning for the young child. VA: American Allianse for Health, Physical Education, Recreation,and Dance.
Ulrich, D. A. (2000). Test of Gross Motor Development (TGMD). 2. Austin, Texas: PRO-ED.
Χατζηπαντελή, Α., Γεωργιάδου, Ό. & Πολλάτου, Ε. (2007). Διαθεματικότητα: Από τη θεωρία σην πράξη Περιγραφή δραστηριότητας: Ο κύκλος του νερού στη φύση. 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Ενωσης για τη Μουσική Εκπαιδευση μουσική Παιδεία και αναζήτηση Πολιτισμικής Ταυτότητας. θεσσαλονίκη.
Ζαχοπούλου, Ε. (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου Αιώνα Σκοποί-στόχοι-Επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
Zimmer, R. ( 2007). Εγχειρίδιο κινητικής αγωγής Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Αθλότυπο.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)