Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πρωτομαθηματικών Εννοιών


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματικές δραστηριότητες πρωτομαθηματικές έννοιες προσανατολισμού πρωτομαθηματικές έννοιες μέτρησης διδακτικές καταστάσεις
Μ. Τζεκάκη (M. Tzekaki)
Σ. Καλαϊτζίδου (S. Kalaitzidou)
Περίληψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε μέρος από ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης μαθηματικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούμε στο Παιδικό Κέντρο του Π.Τ.Ν. του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την ερευνητική εφαρμογή δραστηριοτήτων ειδικών για κάθε μαθηματική έννοια και με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης πρωτομαθηματικών εννοιών για την προσχολική ηλικία. Έτσι, μέσα σε ένα πλαίσιο οικοδόμησης της γνώσης, που προϋποθέτει την ατομική δραστηριοποίηση και συμμετοχή των παιδιών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικά μελετημένα παιχνίδια με σενάρια και ιστορίες, αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου για τα παιδιά και πλαισιώνεται από το κατάλληλα διαμορφωμένο παιδαγωγικό υλικό.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Brousseau, G. (1986). Θεμέλια και μέθοδοι της Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, 1991.
Chevallard, Υ. (1986). Transposition didactique, Grenoble, Ed. Pensée Sauvage.
Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Α., Τζεκάκη, Μ. (1994). Χωρομαθηματικές έννοιες, παιδί και αγωγή στο Νηπιαγωγείο, Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής, Αγωγής, Ιωάννινα, Μάιος (υπό δημοσίευση).
Dubois, C, Fénichel, M., Pauvert, M. (1993). Se former pour enseigner les Mathématiques, 2. Maternelle, grandeur et mesure, Paris, Armand Colin.
Π.Τ.Ν. (1993). Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Πρόγραμμα Εργασίας για τις Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών/ τριών, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων.
Resnick, L.B. (1989). Αναπτύσσοντας τη μαθηματική γνώση, στο Βοσνιάδου Σ. (επιμ.), Η Ψυχολογία των Μαθηματικών, Αθήνα: Gutenberg, 1995.
Sauvy, J. et S. (1972). L'enfant à la découverte de l'espace, De la marelle aux labyrinthes, Belgique, Casterman.
Τζεκάκη, M. (1993). Ανάπτυξη Μαθηματικών Διαδικασιών και Εννοιών, Εηετηρίδα ΠΤ.Ν. ΑΠ.Θ. (υπό δημοσίευση).
Τζεκάκη, Μ. (1994). Διδακτική Πρακτική στη προσέγγιση των Πρωτομαθηματικών Εννοιών, Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννινα, Μάιος (υπό δημοσίευση).
Tzekaki, Μ. (1994). Control Processes during the geometric construction on computer invironemnt, in Proceedings of 18th PME, University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
Τζεκάκη, Μ. (und έκδοση). Μαθηματικές Δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία, Αθήνα: Gutenberg.
Vergnaud, G. (1981). L'enfant, la mathématique et la réalité, Bern, Peter Lang.
Vergnaud, G. (1994). Le rôle de l'esneignant à la lumière des concepts de scheme et de champ conceptuel, dans Vingt ans de Didactique des Mathématiques en France, Eds: M. Artigue, R. Gras, C. Laborde, P. Tanignot, Grenoble. Le Pensée Sauvage, pp. 177-194.
Vygotsky, L. (1934). Σκέψη και γλώσσα, Αθήνα, Γνώση, 1988.
Zimmerman, G. (1985). Activités Mathématiques, Paris, F.Nathan, Pédagogie Préscolaire.
ΥΠΕΠΘ (1990). Βιβλίο Δραστηριοτήτων ·> νια το Νηπιαγωγείο, Βιβλίο Νηπιαγωγού, Αθήνα. ΟΕΔΒ.