Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Το Φως ως Φυσική Οντότητα στη Σκέψη των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Διδακτική Προσέγγιση


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
προσχολική εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες φυσικός κόσμος διδακτικές δραστηριότητες Νηπιαγωγείο
Κώστας Ραβάνης (Kostas Ravanis)
Χ. Βουτσινά (Ch. Voutsina)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Anderson, C. & Smith, E. (1982). Student conceptions of light, color and seeing. Paper presented at the annual convention of the National Association for Research in Science Teaching. Fontana, Wisconsin.
Βαϊτση, Μ., Παπαγεωργίου, Ε., Μπαγάκης, Γ., Ραβάνης, Κ. & Παπαμιχαήλ, Γ. (1993). Η διδακτική αποσταθεροποίηση των αυθόρμητων παραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα φαινόμενα της τήξης και της εξαέρωσης. Παιδαγωγική, Επιθεώρηση, 19, 308-338.
Braun, S. E. (1995). Σαπουνόφουσκες, ουράνια τόξα και σκουλήκια. ΤυπωΘήτω-Γ. Δαρδανάς, Αθήνα.
Chauvel, C. & Michel, V. (1990). Les sciences dès la maternelle. Retz, Paris.
Doise, W. (1985). Le développement social de Γ intelligence. Apercu historique. In W. Doise (ed.). Psychologie sociale du développement cognitif. P. Lang, Berne, 39-55.
Doise, W. & Mugny, G. (1987). H κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Πατάκης, Αθήνα.
Eaton, J., Anderson, C. & Smith, E. (1984). Student's misconceptions interfere with science learning: case studies of fifth-grade students. The Elementary Shool Journal, 84, 4, 4657.
Guesne, E. (1984). Children's ideas about light. In UNESCO. New Trends in Physics Teaching. UNESCO, Paris, IV, 179-192.
Guesne, E. (1985). Light. In R. Driver, E. Guesne, & A. Tiberghien (Eds). Children's Ideas in Science, Open University Press, Philadelphia, 10-32.
Halimi, L. (1982). Découvrons et expérimentons. Nathan, Paris.
Harlan, J. (1976). Science experiences for the early childhood years. Charles E. Merrill Publishing Co, Columbus Ohio.
Hildebrand, V. (1981). Introduction to Early Childhood Education. Macmillan Publishing Co, New York.
Κάκκοτας, Π., Βλάχος, Γ. & Καρανίκας, Γ. (1995). Διδακτικές στρατηγικές για εννοιολογική αλλαγή στις Φυσικές Επιστήμες. Στο Η. Ματσαγγούρας, (επιμ.). Η εξέλιξη, της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Gutenberg, Αθήνα, 491-532.
Κουλαϊδής, Β. (επιμ.). (1994). Αναπαραστάσεις τον φνσικον κόσμον. Gutenberg, Αθήνα.
Κουμαράς, Π., Καριώτογλου, Π., Αντωνιάδου, Ν. & Ψύλλος, Δ. (1992). Η εποικοδομητική στρατηγική στην πειραματική προσέγγιση της διδασκαλίας της Φυσικής. Επιθεώρηση Φνσικής, Η, 22,12-20.
Langouet, G. & Porlier, J. C. Mesure et statistique en milieu éducatif. 5ème éd., ESF, Paris.
Lurçat, L. (1985). Imprégnation et transmission à l'école maternelle. Revue Française de Pédagogie, 71, 39-46.
Martinand, J. L. (1986). Connaître et transformer la matière. P. Lang, Berne.
Mugny, G., Doise, W. & PerretClermont, A. N. (1975-76). Conflit de centrations et progrès cognitif. Bulletin de Psychologie. 29,199-204.
Παπαμιχαήλ, Γ. (1986). H ιδεολογία του παιδαγωγικού αυθορμητισμού στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Στο Ηλιου, Μ. (επ.). Προσχολική αγωγή και κατάρτιση νηπιαγωγών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αθήνα.
Paulu, Ν. and Martin, M. (1992). Helping your child learn science. U.S. Department of Education, Washington.
Perret-Clermont, A. N. (1986). La construction de V intelligence dans Γ interaction social. 3ème éd, P. Lang, P. Lang.
Piaget, J., Garda, R. (1971). Les explications causales. PUF, Paris.
Ραβάνης, Κ. (1991). Η συμβολή, της συγκρουσιακής δυναμικής στη διδακτική μεθοδολογία του μετασχηματισμού των αυθόρμητων παραστάσεων των μαθητών της Πέμπτης Δημοτικού για το φως. Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ravanis, Κ. (1995). Le concept de lumière. Représentations des enfants de cinq ans. Cinquième Congrès Européen sur la Qualité de l'Education des Jeunes Enfants. INRP-EECERA, Sorbonne, Paris.
Ravanis, K. (1996). Stratégies d' interventions didactiques pour Γ initiation des enfants de l'école maternelle en sciences physiques. Spirale, 17,161-176.
Reuchlin, M. (1976). Précis de statistique. PUF, Paris.
Stead, Β. & Osborne, R. (1980). Exploring student's concepts of light. Australian Science Teacher Journal, 26, 3, 84-90.
Tiberghien, Α., Delacote, G., Ghiglione, R. & Matalon, B. (1980). Conceptions de la lumière chez Γ enfant de 10-12 ans. .ßeütte Française de Pédagogie, 50, 24-41.
Ψύλλος, Δ., Κουμαράς, Π. & Καριώτογλου, Π. (1993). Εποικοδόμηση της γνώσης στην τάξη με συνέρευνα δασκάλου και μαθητή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 70, 34-42.
Watts, D. Μ. (1985). Student conceptions of light: a case study. Physics Education, 4, 4,183-187.