Άνδρες παιδαγωγοί σε παιδικούς σταθμούς: Αντιλήψεις για το ρόλο και την απουσία τους. Μια ποιοτική προσέγγιση.


Δημοσιευμένα: Μαρ 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Άνδρες παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας Δομές προσχολικής αγωγής Κοινωνική ταυτότητα φύλου Κοινωνικά στερεότυπα Ποιοτική μελέτη
Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-5987-5483
Περίληψη

Η μελέτη διερεύνησε τις αντιλήψεις και εμπειρίες δώδεκα παιδαγωγών προσχολικής αγωγής σε παιδικούς σταθμούς του νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ρόλο και την απουσία παιδαγωγών ανδρικού φύλου από τους παιδικούς σταθμούς. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Αναδείχτηκαν τρεις κύριες θεματικές που αφορούν το ρόλο και την παρουσία ανδρών παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς: α) παράταιρη η παρουσία των ανδρών, β) πατρικά πρότυπα στον παιδικό σταθμό και γ) γυναικεία υπόθεση η φροντίδα των μικρών παιδιών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα κοινωνικά πρότυπα, οι κοινωνικές προσδοκίες και η έλλειψη υποστήριξης αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την αύξηση της ανδρικής παρουσίας στον τομέα αυτό. Είναι έντονη η ανάγκη εισαγωγής προγραμμάτων που αποσκοπούν αρχικά στη διατήρηση των ανδρών παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς και σε δεύτερο χρόνο εφαρμόσιμες καλές πρακτικές για την αύξηση τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Anliak, Sakire, & Derya Beyazkurk (2008). Career Perspectives of Male Students in Early Childhood Education. Educational Studies, 34 (4), 309–317.
Akman, B., Taskin, N., Ozden, Z., Okyay, O., & Cortu, F. (2014). Parents' views on the appointment of male teachers in Turkish pre-schools. Education as Change, 18 (1), 21-32.
Allan, J. (1993). Male elementary teachers: experiences and perspectives. In Williams, C. (ed.) Doing “women's work”: Men in non-traditional occupations. (pp. 113–127). Newbury Park, CA: Sage.
Bagilhole, B., & Cross, S.(2006). It never struck me as Female: Investigating Men's Entry into Female-dominated Occupations. Journal of Gender Studies,15(1), 35-38.
Βάμβουκας, Μ. (2007). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Banister, P. (2011). Qualitative methods in psychology: A research guide. Maidenhead: Mc Graw-Hill Education (UK).
Bennett, J. (2008). Early Childhood Services in the OECD countries: Review of the literature and Current Policy in the Early Childhood Field. OECD
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Beyazkurk, D. S., & Anilak, S. (2008). Career perspectives of male students in early childhood education. Educational Studies, 34 (4), 309-317.
Børve, H. E. (2016). Men in kindergartens: work culture and gender. Early Child Development and Care, March, 1-12.
Bryman, A (2008). Social Reasearch Methods. New York: Oxford University Press.
Bullough, R. V. (2015). Differences? Similarities? Male teacher, female teacher: An instrumental case study of teaching in a Head Start classroom. Teaching and Teacher Education, 47, 13-21.
Cameron, C., Moss, P., & Owen, C. (1999). Men in the Nursery: Gender and Caring Work. London: Paul Chapman Publishing.
Cameron, C. (2001). Promise or Problem? A Review of the Literature on Males Working in Childhood Services. Gender, Work and Organization, 8 (4), 430-453.
Cardona, M. J. (2012). Φύλο και πολιτισμική πολυμορφία: μια τεράστια πρόκληση για τα νηπιαγωγεία. Παιδιά στην Ευρώπη. Retrieved June 8, 2017 from https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD264/Παιδιά στην Ευρώπη τεύχη 22-24/Cie 23 GR_cover_3° bozza.pdf
Cohen, L, Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (6th ed). London: Routledge Publishers.
Collier, R. (1995) Masculinity, Law and the Family. London: Routledge Publishers.
Cunningham, B., & Watson, L. W. (2002). Recruiting male teachers. Young children., 10-15.
Cushman, P. (2008). So What Exactly Do You Want? What Principals Mean When They Say ‘Male Role Model’. Gender and Education, 20 (2), 123–136.
Dalli, C. (2006). Re-visioning love and care in early childhood: Constructing the future of our profession. New Zealand Journal of Infant and Toddler Education, 8(1), 5-11.
Elliott, R., Fischer, C. T., & Rennie, D. L. (1999). Evolving guidelines for publication of qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal of Clinical Psychology, 38, 215-229.
Elicker, J. (2002). More Men in Early Childhood Education? Why? YC Young Children, 57 (6), 50-54.
Franzosi, R. (2004). Content Analysis. In Μ. Hardy & Α. Bryman (eds.), The Handbook of Data Analysis (pp. 547-565). London: Sage.
Harris, Κ. & Barnes, S. (2009). Male teacher, female teacher: exploring children’s perspectives of teachers’ roles in kindergartens. Early child development and care, (2), 167-181.
Hedlin, M., & Aberg, M. (2013). The call for more male preschool teachers: echoed and questioned by Swedish student teachers. Early Child Development and Care, 183(1), 149-162.
Ίσαρη, Φ., & Πούρκος, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Εφαρμογές στη Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά.
Jensen, J. J. (1996) Men as Workers in Childcare Services. Brussels: European Commission Network on Childcare.
Jοnes, J. (2009). Men in early childhood education. Teachers’ work. (6), 28-34. New Zealand.
Κανταρτζή, Ε., & Ανθόπουλος, Α. (2006). Η συμμετοχή των δυο φύλων στη στελέχωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11, 5-19.
Munk, K. P., Larsen, P. LI., Leander, E-M. B., & Sørensen, K. (2013). Fear of child sex abuse: Consequences for childcare personnel in Denmark. Nordic Psychology (Online), 65(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/19012276.2013.796081
Lammi-Taskula, J. (1998). Men in Female Dominated Occupations in Finland. In C. Owen, C. Cameron & P. Moss (eds) Men as Workers in Services for Young Children: Issues of a Mixed Gender Workforce, (pp 43 – 49). Bedford Way Papers, Institute of Education, University of London.
Martin, D., & Luth, F. (2000). Where are the men? The scarcity of males in early childhood classrooms. Journal of Early Childhood Teacher Education, 2000, 321-330.
Martino, W., & Frank, B. (2006). The tyranny of surveillance: male teachers and the policing of masculinities in single-sex schools. Gender and Education, 18(1), 17-33.
ΜcBride, B.A., & Lin, H. (1996). Parental involvement in prekindergarten at-risk programs: Multiple perspectives. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(4), 349–372.
Mishler, E. G. (1996). Συνέντευξη έρευνας. (Ν. Ρώντα, Μεταφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Nilsen, T., & Manum, L. (1998). Masculine care: the nursery school as a man's workplace. In Owen, C., Cameron, C. & Moss, P. (eds) Men as Workers in Services for Young Children: Issues of a Mixed Gender Workforce. London: Institute of Education, University of London.
Nordberg, M. (2002). Constructing masculinity in women's worlds: Men working as pre-school teachers and hairdressers. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 10 (1), 26-37.
O'Hagan, K., & Dillenburger, K. (1995). The Abuse of Women within Welfare Work. Buckingham: Open University Press.
Owen, P.M., & Gillentine, J. (2011). Please touch the children: appropriate touch in the primary classroom, Early Childhood Development and Care, 181 (1), 857-868.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
Parkin, J. (1997) Men who know their place. Times Educational Supplement, 31 January, Early Years Extra.
Peeters, J. (2007). Including men in early childhood education: insights from the European experience. Early childhood education. (10), 15-24. New Zealand.
Potter, J., & Wetherell, M. (2007). Λόγος και κοινωνική ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rentzou, K. (2011). Greek parents’ perceptions of male early childhood educators. Early Years, 31(2), 35–147.
Rentzou, K., & Ziganitidou, K. (2009). Greek male early childhood educators: Self and societal perceptions towards their chosen profession. Early Years, 29(3), 271–279.
Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and selecting samples. In J. Ritchie & J. Lewis (eds.), Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers (pp. 77-108). London: Sage
Rodriguez, E. (1997). What does gender have to do with it? Male teachers in early childhood education. ERIC Document No 415979.
Sakellariou, M., & Rentzou, K. (2007). Male early childhood educators: The element missing from preschool settings – A pilot study. The International Journal of Learning, 14(1), 41–50
Sargent, P. (2004). Between a rock and a hard place: Men caught in the gender bind of Early Childhood education. The Journal of Men’s Studies, 12(3), 173–192.
Smedley, S. (2007). Learning to be a primary school teacher: reading one man’s story. Gender and education, 19 (3), 369-385.
Szwed, C. (2010). Gender balance in primary initial teacher education: some current perspectives. Journal of education for teaching, 36, 303-317.
Simpson, R. (2004). Masculinity at work: the experiences of men in female dominated occupations. Work, employment and society, 18, 349-368.
Vandenbroeck, M., & Peeters, J. (2008). Gender and professionalism: a critical analysis of overt and covert curricula, Early Child Development and Care, 178(7-8), 703-715.
Walshe, D. (2012). Men in Childcare in Ireland. ChildLinks - Men in Early Childhood Care and Education (1), 2-6.
Warin, J., & Gannerud, E. (2014). Gender, teaching and care: a comparative global conversation. Gender and education, 26, 193-199.
Willett, J. (2008). ‘A Father’s Touch’: Negotiating Masculinity and Sexual Subjectivity in Child Care. Sexuality & Culture, 12(4), 275–290.
Williams, C. (1995). Still a Man's World: Men Who Do Women's Work. Berkeley, CA: University of California Press.
Willliams, F. (1998). Troubled discourses in social policy discourses: fatherhood. In J. Popay, J. Hearn and J. Edwards (eds) Men, Gender Divisions and Welfare. London: Routledge.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)