| More

Άνδρες παιδαγωγοί σε παιδικούς σταθμούς: Αντιλήψεις για το ρόλο και την απουσία τους. Μια ποιοτική προσέγγιση.

Views: 361 Downloads: 653
Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος (http://orcid.org/0000-0001-5987-5483)
Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος

Περίληψη


Η μελέτη διερεύνησε τις αντιλήψεις και εμπειρίες δώδεκα παιδαγωγών προσχολικής αγωγής σε παιδικούς σταθμούς του νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ρόλο και την απουσία παιδαγωγών ανδρικού φύλου από τους παιδικούς σταθμούς. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Αναδείχτηκαν τρεις κύριες θεματικές που αφορούν το ρόλο και την παρουσία ανδρών παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς: α) παράταιρη η παρουσία των ανδρών, β) πατρικά πρότυπα στον παιδικό σταθμό και γ) γυναικεία υπόθεση η φροντίδα των μικρών παιδιών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα κοινωνικά πρότυπα, οι κοινωνικές προσδοκίες και η έλλειψη υποστήριξης αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την αύξηση της ανδρικής παρουσίας στον τομέα αυτό. Είναι έντονη η ανάγκη εισαγωγής προγραμμάτων που αποσκοπούν αρχικά στη διατήρηση των ανδρών παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς και σε δεύτερο χρόνο εφαρμόσιμες καλές πρακτικές για την αύξηση τους.


Λέξεις κλειδιά


Άνδρες παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας; Δομές προσχολικής αγωγής; Κοινωνική ταυτότητα φύλου; Κοινωνικά στερεότυπα; Ποιοτική μελέτη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anliak, Sakire, & Derya Beyazkurk (2008). Career Perspectives of Male Students in Early Childhood Education. Educational Studies, 34 (4), 309–317.

Akman, B., Taskin, N., Ozden, Z., Okyay, O., & Cortu, F. (2014). Parents' views on the appointment of male teachers in Turkish pre-schools. Education as Change, 18 (1), 21-32.

Allan, J. (1993). Male elementary teachers: experiences and perspectives. In Williams, C. (ed.) Doing “women's work”: Men in non-traditional occupations. (pp. 113–127). Newbury Park, CA: Sage.

Bagilhole, B., & Cross, S.(2006). It never struck me as Female: Investigating Men's Entry into Female-dominated Occupations. Journal of Gender Studies,15(1), 35-38.

Βάμβουκας, Μ. (2007). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Banister, P. (2011). Qualitative methods in psychology: A research guide. Maidenhead: Mc Graw-Hill Education (UK).

Bennett, J. (2008). Early Childhood Services in the OECD countries: Review of the literature and Current Policy in the Early Childhood Field. OECD

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.

Beyazkurk, D. S., & Anilak, S. (2008). Career perspectives of male students in early childhood education. Educational Studies, 34 (4), 309-317.

Børve, H. E. (2016). Men in kindergartens: work culture and gender. Early Child Development and Care, March, 1-12.

Bryman, A (2008). Social Reasearch Methods. New York: Oxford University Press.

Bullough, R. V. (2015). Differences? Similarities? Male teacher, female teacher: An instrumental case study of teaching in a Head Start classroom. Teaching and Teacher Education, 47, 13-21.

Cameron, C., Moss, P., & Owen, C. (1999). Men in the Nursery: Gender and Caring Work. London: Paul Chapman Publishing.

Cameron, C. (2001). Promise or Problem? A Review of the Literature on Males Working in Childhood Services. Gender, Work and Organization, 8 (4), 430-453.

Cardona, M. J. (2012). Φύλο και πολιτισμική πολυμορφία: μια τεράστια πρόκληση για τα νηπιαγωγεία. Παιδιά στην Ευρώπη. Retrieved June 8, 2017 from https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD264/Παιδιά στην Ευρώπη τεύχη 22-24/Cie 23 GR_cover_3° bozza.pdf

Cohen, L, Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (6th ed). London: Routledge Publishers.

Collier, R. (1995) Masculinity, Law and the Family. London: Routledge Publishers.

Cunningham, B., & Watson, L. W. (2002). Recruiting male teachers. Young children., 10-15.

Cushman, P. (2008). So What Exactly Do You Want? What Principals Mean When They Say ‘Male Role Model’. Gender and Education, 20 (2), 123–136.

Dalli, C. (2006). Re-visioning love and care in early childhood: Constructing the future of our profession. New Zealand Journal of Infant and Toddler Education, 8(1), 5-11.

Elliott, R., Fischer, C. T., & Rennie, D. L. (1999). Evolving guidelines for publication of qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal of Clinical Psychology, 38, 215-229.

Elicker, J. (2002). More Men in Early Childhood Education? Why? YC Young Children, 57 (6), 50-54.

Franzosi, R. (2004). Content Analysis. In Μ. Hardy & Α. Bryman (eds.), The Handbook of Data Analysis (pp. 547-565). London: Sage.

Harris, Κ. & Barnes, S. (2009). Male teacher, female teacher: exploring children’s perspectives of teachers’ roles in kindergartens. Early child development and care, (2), 167-181.

Hedlin, M., & Aberg, M. (2013). The call for more male preschool teachers: echoed and questioned by Swedish student teachers. Early Child Development and Care, 183(1), 149-162.

Ίσαρη, Φ., & Πούρκος, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Εφαρμογές στη Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά.

Jensen, J. J. (1996) Men as Workers in Childcare Services. Brussels: European Commission Network on Childcare.

Jοnes, J. (2009). Men in early childhood education. Teachers’ work. (6), 28-34. New Zealand.

Κανταρτζή, Ε., & Ανθόπουλος, Α. (2006). Η συμμετοχή των δυο φύλων στη στελέχωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11, 5-19.

Munk, K. P., Larsen, P. LI., Leander, E-M. B., & Sørensen, K. (2013). Fear of child sex abuse: Consequences for childcare personnel in Denmark. Nordic Psychology (Online), 65(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/19012276.2013.796081

Lammi-Taskula, J. (1998). Men in Female Dominated Occupations in Finland. In C. Owen, C. Cameron & P. Moss (eds) Men as Workers in Services for Young Children: Issues of a Mixed Gender Workforce, (pp 43 – 49). Bedford Way Papers, Institute of Education, University of London.

Martin, D., & Luth, F. (2000). Where are the men? The scarcity of males in early childhood classrooms. Journal of Early Childhood Teacher Education, 2000, 321-330.

Martino, W., & Frank, B. (2006). The tyranny of surveillance: male teachers and the policing of masculinities in single-sex schools. Gender and Education, 18(1), 17-33.

ΜcBride, B.A., & Lin, H. (1996). Parental involvement in prekindergarten at-risk programs: Multiple perspectives. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(4), 349–372.

Mishler, E. G. (1996). Συνέντευξη έρευνας. (Ν. Ρώντα, Μεταφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Nilsen, T., & Manum, L. (1998). Masculine care: the nursery school as a man's workplace. In Owen, C., Cameron, C. & Moss, P. (eds) Men as Workers in Services for Young Children: Issues of a Mixed Gender Workforce. London: Institute of Education, University of London.

Nordberg, M. (2002). Constructing masculinity in women's worlds: Men working as pre-school teachers and hairdressers. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 10 (1), 26-37.

O'Hagan, K., & Dillenburger, K. (1995). The Abuse of Women within Welfare Work. Buckingham: Open University Press.

Owen, P.M., & Gillentine, J. (2011). Please touch the children: appropriate touch in the primary classroom, Early Childhood Development and Care, 181 (1), 857-868.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Parkin, J. (1997) Men who know their place. Times Educational Supplement, 31 January, Early Years Extra.

Peeters, J. (2007). Including men in early childhood education: insights from the European experience. Early childhood education. (10), 15-24. New Zealand.

Potter, J., & Wetherell, M. (2007). Λόγος και κοινωνική ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Rentzou, K. (2011). Greek parents’ perceptions of male early childhood educators. Early Years, 31(2), 35–147.

Rentzou, K., & Ziganitidou, K. (2009). Greek male early childhood educators: Self and societal perceptions towards their chosen profession. Early Years, 29(3), 271–279.

Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and selecting samples. In J. Ritchie & J. Lewis (eds.), Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers (pp. 77-108). London: Sage

Rodriguez, E. (1997). What does gender have to do with it? Male teachers in early childhood education. ERIC Document No 415979.

Sakellariou, M., & Rentzou, K. (2007). Male early childhood educators: The element missing from preschool settings – A pilot study. The International Journal of Learning, 14(1), 41–50

Sargent, P. (2004). Between a rock and a hard place: Men caught in the gender bind of Early Childhood education. The Journal of Men’s Studies, 12(3), 173–192.

Smedley, S. (2007). Learning to be a primary school teacher: reading one man’s story. Gender and education, 19 (3), 369-385.

Szwed, C. (2010). Gender balance in primary initial teacher education: some current perspectives. Journal of education for teaching, 36, 303-317.

Simpson, R. (2004). Masculinity at work: the experiences of men in female dominated occupations. Work, employment and society, 18, 349-368.

Vandenbroeck, M., & Peeters, J. (2008). Gender and professionalism: a critical analysis of overt and covert curricula, Early Child Development and Care, 178(7-8), 703-715.

Walshe, D. (2012). Men in Childcare in Ireland. ChildLinks - Men in Early Childhood Care and Education (1), 2-6.

Warin, J., & Gannerud, E. (2014). Gender, teaching and care: a comparative global conversation. Gender and education, 26, 193-199.

Willett, J. (2008). ‘A Father’s Touch’: Negotiating Masculinity and Sexual Subjectivity in Child Care. Sexuality & Culture, 12(4), 275–290.

Williams, C. (1995). Still a Man's World: Men Who Do Women's Work. Berkeley, CA: University of California Press.

Willliams, F. (1998). Troubled discourses in social policy discourses: fatherhood. In J. Popay, J. Hearn and J. Edwards (eds) Men, Gender Divisions and Welfare. London: Routledge.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.