Επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζόμενους των παιδικών σταθμών του νομού Θεσσαλονίκης. Ο προβλεπτικός ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών


Δημοσιευμένα: Μαρ 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Προσχολική αγωγή Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Επαγγελματική εξουθένωση
Ηρακλής Νικολαος Γρηγορόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-5987-5483
Δανάη Καπαλτσίδου
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα είχε στόχο να μελετήσει την επαγγελματική εξουθένωση και την προβλεπτική επίδραση δημογραφικών παραγόντων στην επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς στο νομό Θεσσαλονίκης. Δείγμα 137 εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (MBI) της Maslach. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δεν εμφάνισαν υψηλές τιμές σε καμία από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ το φύλο, η εργασιακή σχέση και η οικογενειακή κατάσταση αποτέλεσαν τους κύριος προβλεπτικούς παράγοντες για τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αντωνίου, Α.Σ., & Ντάλλα, Μ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση από το επάγγελμα Ελλήνων δασκάλων (ειδικής και γενικής αγωγής) και
καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Συγκριτική μελέτη. Στο: Χ. Καρακιουλάφη & Μ. Σπυριδάκη (Επιμ. Εκδ.), Εργασία & Κοινωνία (365-399). Αθήνα: Διόνικος
Βασιλόπουλος, Σ., (2012). Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το κοινωνικό άγχος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Hellenic Journal of Psychology, 9, 18-44.
Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K., Wissing, K., Müller, U., Wirsching, M., & Schaarschmidt, U. (2006). Correlation between burnout syndrome and
psychological and psychosomatic symptoms among teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79(3), 199-204.
Beyazkurk, D. S., & Anilak, S. (2008). Career perspectives of male students in early childhood education. Educational Studies , 34 (4), pp. 309-317.
Børve, H. E. (2016). Men in kindergartens: work culture and gender. Early Child Development and Care , pp. 1-12.
Creswell, J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (μτφ. Ν. Κουβαράκου). Αθήνα:
Έλλην. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2008).
Freudenberger,H.J. (1975). The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychotherapy Theory, Reserarch and Practice 12, 73-82.
Innstrand, S. T., Langballe, E. M., Espnes, G. A., Falkum, E., & Aasland, O. G. (2008). Positive and negative work--family interaction and burnout: A longitudinal study of reciprocal relations. Work & Stress, 22(1), 1-15. doi.org/10.1080/02678370801975842
Κάμτσιος, Σ., & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jret.10277.
Kantas, A., & Vassilaki, E. (1997). Burnout in Greek teachers: Main findings and validity of the Maslach Burnout Inventory. Work and Stress, 11, 94-100.
Kokkinos, C. M. (2006). Factor structure and psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory‐Educators Survey among elementary and secondary school
teachers in Cyprus. Stress and Health, 22(1), 25-33.
Κολιάδης, Ε. – Μυλωνάς, Κ.Λ. – Κουμπιάς, Ε.Λ. – Τσιναρέλλης, Γ. – Βαλσάμη, Ν. – Βάρφη, Β. (2000). Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Γενικής & Ειδικής Αγωγής. Στο: Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος
Lau, P. S. Y., Yuen, M., & Chan, R. M. C. (2005). Do demographic characteristics make a difference in teacher burnout in Hong Kong secondary schools? Social Indicators Research, 71, 491–516.
Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
Maslach, C., Jackson, E., & Leiter, P. (1996). Maslach Burnout Inventory Mannual (3rd edition). Consulting Psychologist Press, Inc: Palo Alto, California
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
Μούζουρα, Ε. (2005). Πηγές και αντιμετώπιση επαγγελματικού-συναισθηματικού φόρτου εκπαιδευτικών: σύνδεση ατομικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης
(Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ.). Διαθέσιμο στο: http://invenio.lib.auth.gr/record/18322/ . Ανασύρθηκε στις 15/12/2018
Χρήστος Πατσάλης, Χ. & Παπουτσάκη, Κ.(2010). Η επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστημονικό βήμα του δασκάλου, 14, 249-262.
Peeters, J. (2007). Including men in early childhood education: insights from the European experience. Early childhood education. (10), 15-24. New Zealand
.
Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: A metaanalysis. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 168-185. (doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006).
Russell, D. W., Altmaier, E., & Van Velzen, D. (1987). Job-related stress, social support, and burnout among classroom teachers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 269-274.
Σαλμάν, Λ., & Πλατσίδου, Μ.(2011).Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση των δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, 60, σελ. 53-74
Σπυρομήτρος, Α., & Ιορδανίδης, Γ. (2017). Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση της περιφέρειας δυτικής Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10(1), 142-186. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jret.13781
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)