Αντιλήψεις των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων για το στυλ ηγεσίας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Μαρ 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Ηγεσία Στυλ ηγεσίας Προσχολική εκπαίδευση
Ισαΐα Ιώβ Λαζαρίδου (Lazaridou Isaia)
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των προϊσταμένων της προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά α) με τη σημαντικότητα της συμβολής των υφιστάμενων μοντέλων/μορφών ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου β) με το βαθμό και τους λόγους εφαρμογής των συγκεκριμένων μοντέλων, αλλά και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης κατανόησης της γυναικείας ηγεσίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Η έρευνα διενεργήθηκε από το Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2015 με τη χρήση του γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, ως βασικού ερευνητικού εργαλείου και συμπληρώθηκε από 197 προϊσταμένες νηπιαγωγείων από εννέα νομούς της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων αντιλαμβάνονται ότι τα μοντέλα της μετασχηματιστικής και της χαρισματικής ηγεσίας συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική εκπαίδευση, και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων υιοθετεί ένα μεικτό μοντέλο ηγεσίας της συμμετοχικής / συναλλακτικής ηγεσίας με έντονα όμως τα στοιχεία της μετασχηματιστικής / χαρισματικής ηγεσίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. London: Collier Macmillan.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Carless, S. A. (1998). Sex Roles: A Journal of Research. Gender Differences in Transformational leadership: an examination of superior, leader and subordinate perspective. http://www.findarticles.com. Accessed 12 February 2002.
Coleman, M. (2000). The female secondary headteachers in England and Wales: leadership and management styles. Educational Research, 42(1), 13-27.
Collard, J. L. (2001). Leadership and gender: an Australian perspective. Educational Management and Administration, 29(3), 343-355.
Dobbins, G. H., & Platz, S. J. (1986). Sex differences in leadership: How real are they? The Academy of Management Review, 11(1), 118-127.
Ebbeck, M. A., & Waniganayake, M. (2003). Early childhood professionals: Leading today and tomorrow. Sydney, NSW: MacLennan and Petty Pty.
Hall, V. (1996). Dancing on the ceiling: A study of women managers in education. London: Paul Chapman.
Hayden, J. (1996). Management of early childhood services: An Australian Perspective. Sydney: Social Science Press.
Henderson-Kelly, L., & Pamphilon, B. (2000). Women’s models of leadership in the child care sector. Australian Journal of Early Childhood, 25(1), 8-12.
Hoy, W. K., & Miskel, G. C. (2005). Educational Administration: Theory Research and Practice. (7th edition) New York: Mc Graw-Hill.
Hujola, E. J., & Puroila, A. (1998). Towards understanding leadership in early childhood context. ACTA: Universitatis Oulensis. Oulu Finland: Oulu University Press.
Κουτούζης, Μ. (2012). Διοίκηση-Ηγεσία-Αποτελεσματικότητα: Αναζητώντας πεδίο εφαρμογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Π. Παπαδιαμαντάκη & Δ. Καρακατσάνη (επιμ.) Σύγχρονα προβλήματα εκπαιδευτικής πολιτικής: Αναζητώντας το νέο σχολείο. Αθήνα: Επίκεντρο, 211-226.
Kruger, M. L. (2008). School leadership, sex and gender: welcome to difference. International Journal Leadership in Education, 11(2), 155-167.
Μαραγκουδάκη, Ε. (2007). Θέσεις διοικητικής και παιδαγωγικής ευθύνης στη γενική εκπαίδευση: οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και η γυάλινη οροφή. Στο Ε. Μαραγκουδάκη (επιμ) Εισαγωγή θεμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. (σ.σ. 63-86). Ιωάννινα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Mertz, N. T., & McNeely, S. R. (1998). Women on the job: A study of female high school principals. Educational Administration Quarterly, 34(2), 196-222.
Μπουραντάς, Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της συνεχούς επιτυχίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Μυλωνά, Ζ. (2005). Διευθυντής και Αποτελεσματική Σχολική μονάδα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
Nias, J., Southworth, G., & Yeomans, R. (1989). Staff relationships in the primary school: A study of organizational cultures. London: Cassell.
Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η Διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις. Κυριακίδη.
Reay, D., & Ball, S. J. (2000). Essentials of female management: Women’s ways of working in the education market place? Educational Management and Administration, 28(2), 145-159.
Robbins, S. P., & de Cenzo, D. A. (1998). Fundamentals of Management Essential Concepts and Application. New Jersey: Prentice-Hall.
Rodd, J. (1994). Leadership in early childhood: The pathway to professionalism. Buckingham: Open University Press.
Rosener, J. B. (1990). Ways Women Lead. Harvard Business Review. November-December 1990, 120-125.
Sachs, J., & Blackmore, J. (1998). You never show you can’t cope: Women in school leadership roles managing their emotions. Gender and Education, 10(3), 265-279.
Shakeshaft, C. (1995). Gender leadership style in educational organizations. In B. Limerick, B., & Lingard, B. (Eds.). Gender and changing Educational Management. Rydalmere, NSW: Hodder Education.
Smit P.P.J., & Cronje G.T. de J. (1992) Management principles. Cape Town: Juta & Co.
Smulyan, L. (2000). Balancing acts: Women principals at work. NewYork: State University of New York Press.
Τάκη, Β. (2009). Έμφυλη απουσία: Γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης- Ένα εναλλακτικό μοντέλο. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Επίκεντρο.
Thompson, M. D. (2000). Gender, leadership orientation, and effectiveness: Testing the theoretical models of Bolman & Deal and Quinn. Sex Roles, 42, (11/12), 969-992.
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2008). Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού στο Οδηγός επιμόρφωσης: διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, (213-230). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.
Wallace, M., & Hall, V. (1994). Inside the SMT: Teamwork in secondary school management. London: Paul Chapman.