Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία Έρευνα Δράσης για την αναπλήρωση των μαθημάτων για τους μαθητές που απουσιάζουν περιστασιακά από το σχολείο


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση πλατφόρμα edmodo έρευνα δράσης καινοτόμες δράσεις κατ’ οίκον εργασίεs School distance learning action research innovative actions homework assignments Edmodo platform.
Κυβέλη Παπανικολάου
https://orcid.org/0000-0003-4503-2981
Ευαγγελία Μανούσου
Περίληψη

Στην σημερινή εποχή που έχει χαρακτηριστεί εποχή της «Κοινωνίας της γνώσης», όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προβληματιστούν αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κι αν αυτές οι γνώσεις είναι επαρκείς για τον αυριανό πολίτη. Η συσσώρευση της γνώσης είναι πια παρελθόν, ο μελλοντικός πολίτης πρέπει να έχει κριτική σκέψη, επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες για να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά και προς όφελος του οποιαδήποτε γνώση προσλαμβάνει, μέσα από τη συνεχή επαφή και συνεργασία σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα (Smith & Lovat 2003). Πρέπει να γίνει αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος εστιάζοντας στο να μάθουν οι μαθητές «πώς να μαθαίνουν». Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτές που θα μπορέσουν να αποτελέσουν το μέσο με το οποίο οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στην αναζήτηση και ανακάλυψη της γνώσης.

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της ένταξης της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  για την αναπλήρωση μαθημάτων από τους μαθητές που απουσιάζουν περιστασιακά από το σχολείο. Για την εφαρμογή αυτή αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα edmodο. Μέσα από την πλατφόρμα δίνονται στους μαθητές που απουσιάζουν περιστασιακά, τα μαθήματα που διδάχθηκαν στην τάξη, καθώς και συμπληρωματικό υλικό  για να μπορούν να μελετήσουν μόνοι τους στο σπίτι. Επίσης, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάποια απορία του για το μάθημα που έχει να μελετήσει. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόστηκε έρευνα δράσης διάρκειας οχτώ μηνών η οποία εντάχθηκε στις καινοτόμες δράσεις του Σχολείου.

Έγινε βιβλιογραφική μελέτη σε διεθνείς εφαρμογές της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξετάστηκαν οι λόγοι που κρίνεται αναγκαία η είσοδος της Πλατφόρμας edmodo στη σχολική μας μονάδα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη για τις καινοτόμες δράσεις που μπορεί να εισάγει μία σχολική μονάδα καθώς και για τις κατ’ οίκον εργασίες αφού αυτές ήταν και ο αρχικός λόγος εισόδου της πλατφόρμας edmodo. Παράλληλα μελετήθηκαν η επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο λόγω του ότι αποτέλεσαν βασικά στοιχεία στην εφαρμογή της έρευνάς μας.

Για να είναι τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης έγκυρα και αξιόπιστα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης όπου τρεις διαφορετικές πηγές δίνουν αποτελέσματα. Οι πηγές ήταν το ημερολόγιο-παρατήρηση, ο κριτικός φίλος και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που δέχθηκαν εθελοντικά να λάβουν μέρος στην όλη δράση, οι μαθητές των τμημάτων τους και οι γονείς των μαθητών αυτών. Υπήρξε προαιρετική συμμετοχή από όλα τα μέρη.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είδαν με θετικό μάτι την όλη δράση της εισόδου συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μία σχολική μονάδα. Η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και την καινοτομία και προωθούν την κριτική σκέψη των μαθητών.  Η χρήση της πλατφόρμας από όλη τη σχολική μονάδα τα τελευταία δύο χρόνια κι όχι από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς δημιούργησε τις βάσεις για τη σύνδεση του συμβατικού εκπαιδευτικού συστήματος με το ανοικτό και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σύστημα. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κυβέλη Παπανικολάου, ΕΑΠ
Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70) Α/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
Αναφορές
Αναστασιάδης, Π., & Σπαντιδάκης, Ι. (2013, Νοέμβριος). Διαδικτυακά Περιβάλλοντα για τους μαθητές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Διασπορά: Βασικές αρχές σχεδιασμού. Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/603/592
Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2009). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11(2), 71-80.
Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Βασάλα, Π., (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ebook.
Βέργου, Μ., Κουτσούμπα, M., & Μουζάκης, X. (2016). Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 24-39. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10860
Γαρίου, Α., Μανούσου, Ε., Αρλαπάνος, Γ. & Σπανακά Α. (2015, Νοέμβριος). Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Έρευνα δράσης. Ανακοίνωση στο 8ο
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/35/27
Γκιμίσης, Β., & Αποστολάκης, Ε., (2011). Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Βόρεια Αμερική Το παράδειγμα των ΗΠΑ και του Καναδά. Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 4 -6 Nοεμβρίου 2011, (σ.σ. 231-241) Λουτράκι. Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/733/745
Γούτας, Θ. (2012). Edmodo: Ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης. Ανακτήθηκε από http://users.sch.gr/goutas/index.php/edmodo.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Creswell, J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση (μετ. Ν. Κουβαράκου). Αθήνα: Ίων. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2008).
Δουκάκης, Σ., & Μιχαλοπούλου, Γ. (2016). Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 143-165. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10867
Ευμορφοπούλου, E., & Λιοναράκης, A. (2015). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μεικτά και πολυμορφικά μοντέλα. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Ε. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Α. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.). 8ο Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση « Καινοτομία και Έρευνα», 7-8
Nοεμβρίου 2015 (τόμ.2, μέρος Α΄, σσ. 168-182). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε από
European Commission (1995). Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ - ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Brussels: European Commission. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-
eee-904c-98fa541108d8/language-el
Ζήσκος, Β., & Παπαδάκης, Σ. (2015). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και εξ αποστάσεως υποστήριξη με τη χρήση του LAMS. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Ε. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Α. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.). 8ο Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση « Καινοτομία και Έρευνα», 7-8 Nοεμβρίου 2015 (τόμ.1, μέρος Α΄, σσ. 101-111) Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/302588087_Diaphoropoiemene_Didaskalia_kai_ex_ap
ostaseos_yposterixe_me_te_chrese_tou_LAMS_Differentiated_Instruction_and_eLearning_with_LAMS
Georgakainas, B., & Zaharias, P. (2016). Social Media in Greek K-12 education: A research model that explores teachers’ behavioral intention. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Special Edition one “school distance education", 12(2), 90-102. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10864
Hasan, A. (1996). Lifelong Learning
Καραγιάννη, Δ., & Αναστασιάδης Π. (2009, Νοέμβριος). Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικού Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της εξαε με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από
Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Β. (2003). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας.
Κατσίκη – Γκίβαλου, Α. (2008). Φιλαναγνωσία και Σχολείο. Αθήνα: Πατάκη.
Κοφτερός, Α., Τριανταφυλλίδης, Α., Σκέλλας Α., & Κρασσά, Α. (2009, Νοέμβριος). Γεφυρώνοντας τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα σε δύο απομακρυσμένα σχολεία με παράλληλη επέκταση της συνεργασίας μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών εκτός σχολικού χρόνου μέσω πλατφόρμας μάθησης – μια μελέτη περίπτωσης. Ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.526.
Κοφτερός, Α., & Χατζηλάκος, Θ. (2013, Νοέμβριος). ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας Σχολείου Οικογένειας και Παρέμβαση με Μαθητές στο Γλωσσικό Μάθημα. Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/567/547
Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ., & Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ), Πρακτικά Εισηγήσεων του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για
την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. (σελ. 66-77). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαιδεύσης.
Λιοναράκης, Α. (2001). Για ποια εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιλάμε; Κεντρική Εισήγηση. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (σελ.185-195). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο: Α. Λιοναράκης, Ι. Γκιόσος, Μ. Κουτσούμπα, Π. Βασάλα, Χ. Παναγιωτακόπουλος & Μ. Ξένος (Επιμ), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές
(σελ.13-38). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
Λύχνου, Ε. (2017). Η χρήση του edmodo στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Λυκείου. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 13(1), 76-87. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.13973
Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ., & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 26-37. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.13975
Μανούσου, Ε., (2008). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας ολιγοθεσίων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας (Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πάτρα.
Μανούσου, Ε., Κοντογεωργάκου, Β., Γεωργιάδη, Ε. & Κόκκαλη, Ά., (2017). Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 5-25. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.13912
Μαντουβάλου, Σ., & Παπαδανιήλ, Α. (2011, Νοέμβριος). Διαδραστικό Περιβάλλον Μάθησης «Ένα Γράμμα Μια Ιστορία» Μια Καινοτόμος Μορφή Εκπαίδευσης. Ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Λουτράκι. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.746
Ματσαγγούρας, Η. (1994). Στρατηγικές διδασκαλίας: από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη. Αθήνα: Γρηγόρης
Μαυρογιώργος, Γ. (2001). Από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης στην ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση του ΕΑΠ: μια δύσκολη μετάβαση. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.). Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (τόμ. Α΄σελ. 9-18) - Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ανακτήθηκε από https://www.eap.gr/images/stories/pdf/imerida_3_mavrogiorgos_F12054.pdf
Μονέφτση, Ά., Μαυροειδής, Η., & Γεωργιάδης, M. (2013, Νοέμβριος). Η ενσωμάτωση μεθόδων συνεργατικής εξ αποστάσεως μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης μιας συνεργασίας eTwinning. Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’
Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/543/522
Meighan, R. (2002) Statement On Circular 10, Home-Education Guidance. Freedom in Education Website. No longer available
Ξανθούλη, M., Γουλή, E., & Σμυρναίου, Z. (2013). Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή: Μία Μελέτη Περίπτωσης. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ.). Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση « Μεθοδολογίες μάθησης», 8-10 Nοεμβρίου 2013 (τόμ.1, μέρος A΄ σσ. 256-268). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε από http://armakolas.weebly.com/uploads/9/3/5/4/9354000/271-812-1-pb.pdf
Παπαδοπούλου, Μ., & Ιωαννίδου, Μ. (2015). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση –Εκπαίδευση για την Αειφορία στο Νηπιαγωγείο με τη χρήση των Τ.Π.Ε.: μια εφαρμογή στην πράξη. Στο Θ. Μαρδίρης και Μ. Γρηγορίου (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος : Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. & Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO. Ανακτήθηκε από http://www.kpe.gr/7_congress/papers/sat_eighth/papadopoulou_ioannidou.pdf
Παπαφιλίππου, Ν., Τσιάτσος, Θ., Μανούσου, Ε., & Λιοναράκης, Α. (2016). Διερεύνηση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας μαθηματικών με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 12(2), 73-89. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10863
Σκουλαρίδου, Ε., & Μαυροειδής, Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 56-72. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10862
Smith, .D & Lovat,T. (2003). Curriculum: Action on Reflection (4th edition).Sydney NSW: Social Science Press
Τζοβλά, Ε. (2017). Εξ αποστάσεως επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και χρήση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 65-75. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.13971
Τριανταφυλλίδου, K., & Κοφτερός, A. (2013). Ενσωμάτωση μοναδικής μαθήτριας απομονωμένου σχολείου σε τμήμα κανονικού σχολείου με χρήση εργαλείων web 2.0 & χαμηλού κόστους εξοπλισμό. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ.). 7 Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση « Μεθοδολογίες μάθησης», 8-10 Nοεμβρίου 2013 (τόμ.7, μέρος Β΄, σσ. 43-49) Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.633
Thongmak, M. (2013). Social Network System in Classroom: Antecedents of Edmodo. Journal of eLearning and Higher Education. Volume 2013 (2013), Article ID 657749 doi: 10.5171/2013.657749.
ΥΠ.Π.Ε.Θ., Απόφαση Αριθ. 21072α/Γ2 (ΦΕΚ 303/τ. Β΄/ 13-03-2003) «Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση»
Φιλιππούσης, Γ. (2013). Οι μαθητές δημιουργοί. Εξερεύνηση και παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καινοτόμους τρόπους, μορφές και εργαλεία. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση « Μεθοδολογίες μάθησης», 8-10
Nοεμβρίου 2013 (τόμ.5, μέρος Β΄, σσ. 98-107). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.558
Φιλιππούσης, Γ. (2015, Νοέμβριος). Ποιος φοβάται το διαδίκτυο; Μια πλουραλιστική προσέγγιση της μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Ανακτήθηκε από
Χατζάκης, Δ. (2016). Αντίστροφη Τάξη και Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.Μια μελέτη περίπτωσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πάτρα. Ανακτήθηκε από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/10394?offset=3170
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)