open, digital, online, education, distance education

Το σχέδιο εργασίας (project) ως εργαλείο μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο


Δημοσιευμένα: Nov 4, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση σχέδιο εργασίας (project) ; εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση; γονείς και εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση ;
Σεβαστή Κριζίνη
Βασιλική Ιωακειμίδου
Παναγιώτα Ξανθοπούλου
Περίληψη

Το άρθρο αποτυπώνει μια έρευνα δράσης με σκοπό τη διερεύνηση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης ενός σχεδίου δράσης (project) στο νηπιαγωγείο σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στην έρευνα δράσης συμμετείχαν 21 μαθητές/τριες ενός δημόσιου νηπιαγωγείου στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι ένα σχέδιο δράσης (project) μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες του τις φάσεις και σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πλαίσιο, με τον κατάλληλο σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της εφαρμογής του. Χρειάζεται τεχνολογικός εξοπλισμός, υποστήριξη από τους γονείς, επομένως ενημέρωση και σωστή διαχείριση του άγχους τους, συχνή επικοινωνία γονέων και μαθητών/τριών με τον/την εκπαιδευτικό, ένα ποιοτικό ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, θετική στάση του εκπαιδευτικού προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και δραστηριότητες που προωθούν την αυτονομία των μαθητών, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, τους κινητοποιούν και τους προκαλούν το ενδιαφέρον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Apriyanti, C. (2020). Distance Learning and Obstacles During COVID-19 Outbreak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 7(2), σσ. 68-83. Ανάκτηση 4 Νοεμβρίου, 2020, από http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/9075
Barak, M. (2012). From ‘doing’ to ‘doing with learning’: reflection on an effort to promote self-regulated learning in technological projects in high school. European Journal of Engineering Education, 31(1), σσ. 105-116. Ανάκτηση 15 Ιανουαρίου, 2021, από https://www.academia.edu/19647505/From_doing_to_doing_with_learning_reflection_on_an_effort_to_promote_self_regulated_learning_in_technological_projects_in_high_school
Barbour, M. (2009). Today’s Student and Virtual Schooling: The Reality, the Challenges, the Promise…. Journal of Distance Learning, 13(1), σσ. 5-25. Ανάκτηση 28 Δεκεμβρίου, 2020, από https://core.ac.uk/download/pdf/231047598.pdf
Bhise, C. (2020). Water Literacy in Preschool Education: A Resource Unit. Research Journey: International Multidisciplinary E- Research Journal, σσ. 109-112. Ανάκτηση 7 Ιανουαρίου, 2021, από https://www.researchgate.net/profile/Santosh_Mane4/publication/339627184_Research_Journey_Special_Issue_236_C_International_Conference_Proceeding/links/5e5d1893299bf1bdb84b43b1/Research-Journey-Special-Issue-236-C-International-Conference-Proceeding.pdf
Carr, W., & Kemmis, S. (1997). Για μια κρτική εκπαιδευτική θεωρία. Αθήνα: Κώδικας.
Cavanaugh, C., Jo Gillan, K., Kromrey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004). The Effects of Distance Education on K–12 Student Outcomes: A Meta-Analysis. Learning Point Associates,, σσ. 1-39. Ανάκτηση 22 Δεκεμβρίου, 2020, από https://eric.ed.gov/?id=ED489533
Creswell, J. (2015). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Ποσοτικής και Ποιοτικής έρευνας. (Ν. Κουβαράκου, Μεταφρ.) Ίων.
Downes, N. (2013). The Challenges and Opportunities Experienced by Parent supervisors in primary schools distance education. Australian and International Journal of Rural Education, 23(2), σσ. 31-41. Ανάκτηση 4 Ιανουαρίου, 2021, από https://eric.ed.gov/?id=EJ1061557
Helm, J., & Katz, L. (2011). Η Μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, Μικροί Ερευνητές. (Κ. Χρυσαφίδης, & Ε. Κουτσουβάνου, Επιμ.) Μεταίχμιο.
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. Retrieved on 29 November, 2021 from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
Karacalli, S., & Korur, F. (2014). The Effects of Project-Based Learning on Students’ Academic Achievement, Attitude, and Retention of Knowledge: The Subject of “Electricity in Our Lives”. School Science and Mathematics, 114(5), σσ. 224-235. Ανάκτηση 13 Ιανουαρίου, 2021, από https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ssm.12071
Katz, L., & Chard, S. (2011). Η Μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. (Μ. Κόνσολας, Επιμ., & Ρ. Λαμπρέλλη, Μεταφρ.) Διάδραση.
Kimsesiz, F., Dolgunsoz, E., & Konca, Y. (2017). The Effect of Project Based Learning in Teaching EFL Vocabulary to Young Learners of English: The Case of Pre-school Children. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), σσ. 426-439. Ανάκτηση 13 Ιανουαρίου, 2021, από https://eric.ed.gov/?id=ED581572
Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning : a review of the literature. SAGE Journals, 19(3), σσ. 267-277. Ανάκτηση 10 Ιανουαρίου, 2021, από https://dro.dur.ac.uk/19191/
Nsiah, G. (2013). Best Practices in Distance Education: A Review. Scientific Research, 4(12). Ανάκτηση 29 Οκτωβρίου, 2020, από https://www.researchgate.net/publication/276494885_Best_Practices_in_Distance_Education_A_Review
Picciano, A., & Seaman, J. (2009). Κ-12 Online Learning: A Survey of U.S. School District Administrators. Babson Survey Research Group. Ανάκτηση 28 Δεκεμβρίου, 2020, από https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1719
Racheva, V. (2020). Model of blending virtual and traditional classrooms in schools (from preschool to highschool). 26th International Scientific Conference the teacher of the future, (σσ. 327-333). Montenegro. Ανάκτηση 23 Δεκεμβρίου, 2020, από https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3901
Rahman, S., Yasin, R., & Yassin, S. (2012). Project-Based Approach at Preschool Setting. World Applied Sciences Journal, 16(1), σσ. 106-112.
Sahin, I., & Shelley, M. (2020). Educational Practices during the COVID-19 Viral Outbreak: International Perspectives. ISTES Organization. Ανάκτηση 4 Ιανουαρίου, 2021, από https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED608253.pdf
Unicef. (2020). Early childhood education. Ανάκτηση από https://www.unicef.org/education/early-childhood-education
Sari, D., & Maningtyas, R. (2020). Parents’ Involvement in Distance Learning During the Covid-19 Pandemic. Proceedings of the 2nd Early Childhood and Primary Childhood Education, 487, σσ. 94-97. Ανάκτηση February 5, 2021, από https://www.atlantis-press.com/proceedings/ecpe-20/125946138
Zhao, N., Zhou, X., Liu, B., & Liu, W. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyang No. 1 Middle School Teaching Practice as an Example. Sci Insigt Edu Front, 5(2), σσ. 531-539. Ανάκτηση 4 Ιανουαρίου, 2021, από https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED603973.pdf
Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), σσ. 20-48. Ανάκτηση 9 Φεβρουαρίου, 2021, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/25506/2106
Βασάλα, Π. (2005). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμoγές. Πάτρα: ΕΑΠ.
Βέργου, Μ., Κουτσούμπα, Μ., & Μουζάκης, Χ. (2016). Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), σσ. 24-39. Ανάκτηση 4 Νοεμβρίου, 2020, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10860
Ευμορφοπούλου, Ε., & Λιοναράκης, Α. (2015). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μεικτά και πολυμορφικά μοντέλα. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), Πρακτικά 8ου Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία & Έρευνα» 7-8 Νοεμβρίου, 8, σσ. 168-182. Ανάκτηση 14 Δεκεμβρίου, 2020, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/37
Καβαλλάρη, Ι. (2020). Η εφαρμογή της μεθόδου Project στις σχολικές δραστηριότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Carpe Librum. Ανάκτηση 4 Ιανουαρίου, 2021, από https://issuu.com/carpe_librum/docs/methodos_project_ebook
Καρβούνης, Λ., & Αναστασιάδης, Π. (2019). The Importance of "Teaching Presence" and the New Role of the Teacher in Contemporary Learning Environments Focusing on Pedagogical Exploitation of Interactive Videoconferencing. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), σσ. 202-211. Ανάκτηση 22 Δεκεμβρίου, 2020, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18961/18146
Kefis, V., & Xanthopoulou, P. (2019). E-learning in primary education-The participation of two selected Greek schools in the eTwinning program. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 9(3).
Μάγος, Κ. (2007). Για τη μέθοδο project. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανάκτηση 3 Ιανουαρίου, 2021, από http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2878/892.pdf
Μανούσου, Ε. (2008). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας (Διδακτορική Διατριβή). Πάτρα: ΕΑΠ.
Μίμινου, Α., & Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Μεθοδολογίες Μάθησης», 2, σσ. 79-90. Αθήνα. Ανάκτηση 30 Οκτωβρίου, 2020, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/580
Ντολιοπούλου, Έ., & Σουσλόγου, Κ. (2007). Απόψεις νηπιαγωγών για την εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, σσ. 123-149. Ανάκτηση 9 Ιανουαρίου, 2021, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18227/0
Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Τζήλου, Γ., & Παπαδημητρίου, Σ. (2019). Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15 (1), σσ. 136-159. Ανάκτηση 3 Φεβρουαρίου, 2021, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19823
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική - Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.
Xanthopoulou, P., & Svarna, S. (2022). Open, distance education and self-directed learning of teachers during Covid19 pandemic crisis. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές 26-28 Νοεμβρίου, 11(6Α), 151-161.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)