Έρευνα και τεχνολογία στην Ε.Ε. προς το 2020. Αναβάθμιση ή στασιμότητα; Ποιες οι συνέπειες για τον ελληνικό χώρο;


Δημοσιευμένα: Οκτ 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσια πολιτική έρευνα τεχνολογία καινοτομία Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ελλάδα
Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
Περίληψη
Στο άρθρο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της πολιτικής της Ε.Ε. στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τα επόμενα χρόνια στη βάση της απόφασης για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κοινοτικό προϋπολογισμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σκοπός είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν οι εξελίξεις συνιστούν αναβάθμιση της σχετικής κοινοτικής δράσης σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν (δεκαετία ‘00), καθώς και η διερεύνηση των πιθανών συνεπειών για τον ελληνικό ερευνητικό χώρο και την εγχώρια πολιτική.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bandelow, N. (2000), “Changing Patterns of European Governance”, German Policy Studies, 1/1, 2--7.
Brecard, D., and Fougeyrollas A., and Le Mouel P., and Lemiale L., and Zagame P. (2003), “Macro-economic Consequences of European Research Policy: Prospects of the Nemesis model in the Year 2030”, Research Policy, vol. 35, 910--924.
Chrysomallidis, C. (2010), The Application of the Knowledge-Based Model of Growth in Greece. The Case of Ineffi cient National Research Policy. Saarbruecken: LAP LAMBERT Academic Publishing. Council of the European Union (2012), Multiannual Financial Framework (2014-2020) - Negotiating Box. 10753/12, Brussels: the Presidency.
European Commission (1985), Towards a European Technology Community. COM (85)350 fi nal. Brussels: E.C.
European Commission (2000), Towards a European Research Area. COM(2000)6. Brussels: EC.
European Commission (2008), FP6 Final Review: Subscription, Implementation, Participation, Brussels: European Commission, Research Directorate-General, Directorate A – Inter Institutional and Legal Matters – Framework Programme.
European Commission (2010), Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. COM(2010) 2020 fi nal, Brussels: EC.European Commission (2011α), A Budget for Europe 2020. COM(2011) 500 final Part I, Brussels: EC.
European Commission (2011β), A Budget for Europe 2020: the current system of funding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options on the main horizontal and sectoral issues. SEC(2011) 868 final, Brussels: EC.
European Commission (2011γ), Annual Growth Survey. Advancing the EU’s Comprehensive Response to the Crisis. COM(2011) 11 fi nal, Brussels: EC.
European Commission (2011δ), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Partnering in Research and Innovation. COM(2011) 572 fi nal, Brussels: EC.
European Commission (2011ε), Horizon 2020: Commission Proposes €80 billion Investment in Research and Innovation, To Boost Growth and Jobs. MEMO/11/848, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/848&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (ανάκτηση 1/12/2011)
European Commission (2011στ), Horizon 2020: Greece. Country Profile and Featured Projects, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-profi les/greece/country _profi le_and_featured_projects.pdf#view=fi t&pagemode=none (ανάκτηση 28/11/2011)
European Commission (2011ζ), Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. COM(2011) 808 fi nal, Brussels: EC.
European Commission (2011η), Impact Assessment Accompanying the Communication from the Commission ‘Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation’. Commission Staff Working Paper, SEC(2011) 1427 fi nal, Brussels: EC.
European Council (2010), Conclusions of the European Council 17 June 2010.
EUCO 13/10, Brussels: General Secretariat of the Council. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1993), Λευκό Βιβλίο. Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι Προκλήσεις και η Αντιμετώπισή τους για τη Μετάβαση στον 21ο Αιώνα. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), Η Επιστήμη και η Τεχνολογία, Κλειδιά του Μέλλοντος της Ευρώπης – Κατευθυντήριες Γραμμές της Πολιτικής της Ένωσης υπέρ της Έρευνας. COM (2004)353. Βρυξέλλες: Ε.Ε.
Μαραβέγιας, Ν., και Χρυσομαλλίδης Χ. (2011), “Ένα βήμα πέρα από τον εξευρωπαϊσμό: η περίπτωση της πολιτικής έρευνας στην Ελλάδα”, σε Ν.Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 327-345.
Μητσός, A. (2007), “Η Ερευνητική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σε Ν.Μαραβέγιας, και Μ. Τσινισιζέλης (επιμ.), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές. 50 Χρόνια. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 699--754.
Tilford, S., and P. Whyte (2010), “The Lisbon Scorecard X: The road to 2020”,Centre for European Reform.
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (2010), “Δελτίο Τύπου για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, 26 Μαΐου, Βρυξέλλες”, Γραφείο Υπουργού, 26/5/2010, Υπουργείο Παιδείας, ΔιάΒίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)