Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές στην Ευρώπη


Δημοσιευμένα: Ιουλ 13, 2022
Αθανάσιος Χαντζάρας
Ιωάννης Υφαντόπουλος
Περίληψη

Αν και οι στρατηγικές περιορισμού της πανδημίας είναι γενικά αποτελεσματικές στην επιβράδυνση της μετάδοσης του COVID-19, συνεπάγονται επίσης σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η μελέτη αυτή χρησιμοποίησε μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και το Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) για να διερευνήσει την συσχέτιση μεταξύ του ΑΕΠ και του εύρους των πολιτικών πρόληψης και δημόσιας υγείας που υιοθετήθηκαν στις Ευρωπαϊκές χώρες. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27) αντιμετώπισαν μια μείωση στο ΑΕΠ λόγω της πανδημίας κατά 11.4%. Οι οικονομικές επιπτώσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν ακόμη πιο βαριές. Χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία OxCGRT για να κατατάξουμε τις ευρωπαϊκές χώρες ως προς την απόδοσή τους έναντι του COVID-19 με βάση τέσσερις συγκεντρωτικούς δείκτες που αναφέρονται: i) στην κυβερνητική ανταπόκριση, ii) στα μέτρα περιορισμού για την υγεία, iii) στον δείκτη αυστηρότητας και iv) στα μέτρα οικονομικής στήριξης. Διαπιστώνεται ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, κατατάσσονται στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης λόγω των αυστηρότερων στρατηγικών που εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο και τον περιορισμό της πανδημίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αθανάσιος Χαντζάρας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδάσκων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Ιωάννης Υφαντόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκός Συντονιστής, MBA στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας