Μπορεί το μοντέλο της αντίστροφης τάξης να εφαρμοστεί στο μάθημα των Μαθηματικών; Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Mar 30, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Αντίστροφη τάξη απόψεις εκπαιδευτικών Μαθηματικά εμπειρική έρευνα εκπαιδευτική πολιτική
Ιωάννης Ρίζος
https://orcid.org/0000-0002-4092-1715
Γαρυφαλλιά Νίνου
Νεφέλη Ασβεστοπούλου
Περίληψη

Η εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων και την καταγραφή των εμπειριών 38 Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες της Δη­μόσιας Εκ­παίδευσης, σχετικά με την αξιοποίηση του διδακτικού μοντέλου της αντί­στροφης τά­ξης στο μάθημα των Μαθηματικών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με διαδι­κτυακά ερω­τηματολόγια και ημιδομημένες συνεντεύξεις, και αναλύθηκαν στο πλαί­σιο της υπάρ­χουσας βιβλιογραφίας και των πρόσφατων σχετικών εμπειριών των συγ­γραφέων. Η έρευνα αποκαλύπτει σύγχυση των συμμετεχόντων γύρω από το τι είναι και πώς μπορεί να αντιστραφεί η τάξη, φωτίζει μέσα από το πρίσμα των δασκά­λων και των καθηγητών τα πλεονεκτήματα και τους ανασταλτικούς παράγοντες αξιοποίησης της μεθόδου, υποδεικνύει την ανάγκη για στήριξη των εκπαιδευτικών και, τελικά, μπορεί να φανεί χρήσιμη στους υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ιωάννης Ρίζος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών

Εντεταλμένος Διδάσκων

Γαρυφαλλιά Νίνου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών 

Τελειόφοιτη φοιτήτρια

Νεφέλη Ασβεστοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών

Τελειόφοιτη Φοιτήτρια

Αναφορές
Αναφορές
Ξενόγλωσσες
Androulakis, G. S., Georgiou, D. A., & Kaisari, M. (2022). Flipped Classroom and Peer Learning: A New Approach to the Educational Process at University. International Journal of Education, 14(3), 142-168. https://doi.org/10.5296/ije.v14i2.20090
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every Day. Washington, D. C.: International Society for Technology in Education.
Bishop, J., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. Paper presented at 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia.
Brewer, J., & Hunter, A. (1989). Multimethod research: A Synthesis of styles. Newbury Park, CA: Sage.
Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Edited and translated by N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. Warfield. Dordrecht: Kluwer.
Cosculluela, C. L. (2020). Flipped Classroom model before and during COVID-19: using technology to develop 21st century skills. Huesca, Spain: Interactive Technology and Smart Education.
de Araujo, Z., Birisci, S., & Otten, S. (2017). Mathematics teachers’ motivations for, conceptions of, and experiences with flipped instruction. Teaching and Teacher Education, 62, 60-70. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.11.006
Dimitrakopoulou, A., & Jimoyiannis, A. (2022). Teacher Readiness to Adopt the Flipped Learning Model: Exploring Greek Teachers’ Views and Perceptions. In A. Reis, J. Barroso, P. Martins, A. Jimoyiannis, R. Huang, & R. Henriques (Eds), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education, Springer, pp. 71-82. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22918-3_6
Estes. M. D., Ingram, R., & Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice, and technologies. International HETL Review, Volume 4, Article 7. International Higher Education Teaching & Learning Association.
European Union, School Education Gateway (2020). Blended learning in school edu-cation – guidelines for the start of the academic year 2020/21. Retrieved from: https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Blended%20learning%20in%20school%20education_European%20Commission_June%202020.pdf
Flipped Learning Network (2014). The four pillars of F-L-I-P™. www.flippedlearning.org/definition
Gough, E., DeJong, D., Grundmeyer, T., & Baron, M. (2017). K-12 Teacher Perceptions Regarding the Flipped Classroom Model for Teaching and Learning. Journal of Educational Technology Systems, 45(3), 390-423. https://doi.org/10.1177/0047239516658444
Jennings, G. R. (2005). Business, Social Science Methods Used in. In K. Kempf-Leonard (Ed.), Encyclopedia of Social Measurement (pp. 219-230). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00270-X
Karalis, T., & Raikou, N. (2020). Teaching at the Times of COVID-19: Inferences and Implications for Higher Education Pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 479-493.
Keengwe, J., Onchwari, G., & Agamba, J. (2014). Promoting effective e-learning practices through the constructivist pedagogy. Education and Information Technologies, 19, 887-898. https://doi.org/10.1007/s10639-013-9260-1
Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improve students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126-140. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.006
Lape, N., & Levy, R. (2014). Probing the Inverted Classroom: A Controlled Study of Teaching and Learning Outcomes in Und. Indianapolis; 121st ASEE Annual Conference & Exposition.
Lo, C. K., Cheung, K. L., Chan, H. R., & Chau, C. L. E. (2021). Developing flipped learning resources to support secondary school mathematics teaching during the COVID-19 pandemic. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1981397
Ní Fhloinn, E., & Fitzmaurice, O. (2021). Challenges and Opportunities: Experiences of Mathematics Lecturers Engaged in Emergency Remote Teaching during the COVID-19 Pandemic. Mathematics, 9(18), 2303. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/math9182303
O’Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85-95. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002
Oparaocha, G., Pokidko, D., Adagbon, R,. & Sutinen, E. (2014). Videography in the 21st century higher education: Insights and propositions from the entrepreneurship discipline. Creative Education, 5(13), 1213-1223. http://doi.org/10.4236/ce.2014.513137
Rizos, I., & Gkrekas, N. (2021). Students’ experiences of learning Sciences during the Covid-19 pandemic and their suggestions for the next day: A Greek University Department case study. Proceedings of the 2nd International Conference on Science and Technology Education. Porto: Faculty of Engineering of the University of Porto. https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.10412
Rizos, I., & Gkrekas, N. (2022). Teaching and learning Sciences within the Covid-19 pandemic era in a Greek University Department. U. Porto Journal of Engineering, 8(1), 73-83. https://doi.org/10.24840/2183-6493_008.001_0008
Rizos, I., Kolokotronis, G., & Papanikolaou, A. M. (2023). Investigating the effectiveness of Flipped Classroom model in a Mathematics Education course in Greece. Journal of Mathematics and Science Teacher, 3(1), em021. https://doi.org/10.29333/mathsciteacher/12608
Roehl, A., Reddy, S. L., & Shannon, G. J. (2013). The Flipped Classroom: An Opportunity To Engage Millennial Students Through Active Learning Strategies. Texas: Journal of Family and Consumer Sciences.
Schmidt, S. M. P., & Ralph, D. L. (2016). The Flipped Classroom: A Twist On Teaching. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 9(1), 1-6. https://doi.org/10.19030/cier.v9i1.9544
Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193. https://doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4
Unal, A., Unal, Z., & Bodur, Y. (2021). Using Flipped Classroom in Middle Schools: Teachers’ Perceptions. Journal of Research in Education, 30(2), 90-112.
Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397-404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
Wang, T. (2017). Overcoming barriers to ‘flip’: building teacher’s capacity for the adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(6). https://doi.org/10.1186/s41039-017-0047-7
Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending Classes Without Stopping Learning: China’s Education Emergency Management Policy in the COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13030055
Ελληνόγλωσσες
Bigge, M. L., & Shermis, S. S. (2014). Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς. Μετά-φραση Φ. Αρβανίτης. Αθήνα: Πατάκη.
Μπουμπόναρη, Θ., Κεδράκα, Κ., Γρηγορίου, M., Λαμπροπούλου, Μ., Σκάβδης, Γ., & Κωνσταντόπουλος, Χ. (2022). Αξιοποίηση του διδακτικού μοντέλου της ανε-στραμμένης τάξης στη διδασκαλία των βιοεπιστημών στην τριτοβάθμια εκπαί-δευση. Παιδαγωγικός Λόγος, 28(1), 79-99. https://doi.org/10.12681/plogos.31610
Ρακιτζή, Κ., Μπότσογλου, Κ., & Ρουσσάκης, Γ. (2020). Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: ο λόγος στους φοιτητές. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(1), 132-144. https://doi.org/10.12681/jode.22477
Ρίζος, Ι., Κολοκοτρώνης, Γ., & Παπανικολάου, Α. Μ. (2022). Εφαρμόζοντας το μο-ντέλο της αντίστροφης τάξης σε ένα μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών. Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 18(2), 83-101.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)