Διδάσκοντας Μαθηματικά σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο πλαίσιο της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Mar 30, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Μαθηματικά Σύνδρομο Άσπεργκερ Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ευκλείδης του Byrne Χειραπτικό Υλικό Οι Κόσμοι του Karl R. Popper
Ιωάννης Ρίζος
https://orcid.org/0000-0002-4092-1715
Ευάγγελος Φούκας
Περίληψη

Η επιλογή των κατάλληλων διδακτικών εργαλείων και ο τρόπος χρήσης τους στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο νέο συμπεριληπτικό σχολείο αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τη σύγχρονη Μαθηματική Εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε δύο συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους που αναπτύξαμε κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σε δύο διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα προκειμένου να εισαγάγουμε μαθηματικές ενότητες σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αξιοποίηση ενός νέου οπτικού βοηθήματος στη Γεωμετρία, καθώς και χειραπτικού υλικού στην Άλγεβρα βοήθησαν τα παιδιά να κάνουν σημαντικά βήματα προς το ξεπέρασμα του σχολικού άγχους που τα διακατείχε, να εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να πετύχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθησιακούς στόχους. Στο τέλος του άρθρου συζητάμε ορισμένες διδακτικές προεκτάσεις αλλά και πιθανούς περιορισμούς της έρευνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ιωάννης Ρίζος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ιωάννης Ρίζος είναι διδάσκων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι πρόεδρος του Παραρτήματος της Εύβοιας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και αναπληρωτής πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Διδακτική και την Ιστορία των Μαθηματικών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και στη Λογοτεχνία με μαθηματικό περιεχόμενο.

Ευάγγελος Φούκας, Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο Ευάγγελος Φούκας είναι καθηγητής Μαθηματικών σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διδακτική των Μαθηματικών, την Ειδική Μαθηματική Εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Αναφορές
Ainscow, M. (2020) Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. Nordic Journal of Studies in Educa-tional Policy, 6(1), 7-16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587
Attard, C., & Holmes, K. (2022). An exploration of teacher and student perceptions of blended learning in four secondary mathematics class-rooms. Mathematics Education Research Journal, 34, 719-740. https://doi.org/10.1007/s13394-020-00359-2
Büber, A., Basay, O., & Senolb, H. (2020). The prevalence and comorbidity rates of specific learning disorder among primary school children in Turkey. Nordic Journal of Psychiatry, 74(6), 453-460. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1740782
Chordia, S. L., Thandapani, K., & Arunagirinathan, A. (2019). Children ‘at risk’ of developing specific learning disability in primary schools. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 94-98. https://doi.org/10.1007/s12098-019-03130-z
Cuskelly, M., & Faragher, R. (2019). Developmental dyscalculia and Down syndrome: Indicative evidence. International Journal of Disability, Development and Education, 66(2), 151-161. https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1569209
Demetriou, K. (2020). Special Educational Needs Categorisation Systems: To Be Labelled or Not? International Journal of Disability, Develop-ment and Education. https://doi.org/10.1080/1034912X.2020.1825641
Demitriadou, E., Stavroulia, K. E., & Lanitis, A. (2020). Comparative eval-uation of virtual and augmented reality for teaching mathematics in primary education. Education and Information Technologies, 25, 381-401. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09973-5
Florian, L (2019). On the necessary co-existence of special and inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 23(7-8), 691-704. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801
Gómez-García, M., Hossein-Mohand, H., Trujillo-Torres, J. M., & Hossein-Mohand, H. (2020). The training and use of ICT in teaching percep-tions of Melilla’s (Spain) mathematics teachers. Mathematics, 8(10), 1641. https://doi.org/10.3390/math8101641
Haberstroh, S., & Schulte-Körne, G. (2019). The Diagnosis and Treatment of Dyscalculia. Deutsches Ärzteblatt International, 116(7), 107-114. https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0107
Hen-Herbst, L., & Rosenblum, S. (2022). Handwriting and Motor-Related Daily Performance among Adolescents with Dysgraphia and Their Impact on Physical Health-Related Quality of Life. Children, 9(10), 1437. https://doi.org/10.3390/children9101437
Horbach, J., Mayer, A., Scharke, W., Heim, S., & Günther, T. (2020). De-velopment of behavior problems in children with and without specif-ic learning disorders in reading and spelling from kindergarten to fifth grade. Scientific Studies of Reading, 24(1), 57-71. https://doi.org/10.1080/10888438.2019.164150
Johnson, K., & Olanoff, D. (2020). Using transformative learning theory to help preservice teachers learn mathematics that they already “know.” The Mathematics Enthusiast, 17(2 & 3), 725-769. https://doi.org/10.54870/1551-3440.1502
Johnson, P., O’Meara, N., & Leavy, A. (2020). Factors supporting and in-hibiting teachers’ use of manipulatives around the primary to post-primary education transition. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 52(7), 1006-1028. https://doi.org/10.1080/0020739X.2020.1736348
Kalenjuk, E., Laletas, S., Subban, P., & Wilson, S. (2022). A scoping re-view to map research on children with dysgraphia, their carers, and educators. Australian Journal of Learning Difficulties, 27(1), 1-45. https://doi.org/10.1080/19404158.2021.199999
Καραλής, Σ. Θ., Rougeux, N., & Νικητάκη-Βαρθαλίτη, Α. (2022). “Ο Ευ-κλείδης του Byrne”: ένα παλιό βιβλίο – ένα νέο διαδικτυακό βοήθημα στη Γεωμετρία. Πρακτικά 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Τόμος Β΄ (Πρακτικά 2021), σσ. 154-164. Αθήνα: Ε.Μ.Ε.
Keelor, J. L., Creaghead, N. A., Silbert, N. H., Breit, D. A., & Kraus, T. J. (2023). Impact of text-to-speech features on the reading comprehen-sion of children with reading and language difficulties. Annals of Dyslexia. https://doi.org/10.1007/s11881-023-00281-9
Kishore, M. T., Maru, R., Seshadri, S. P., Kumar, D., Sagar, J. K. V., Ja-cob, P., & Murugappan, N. P. (2021). Specific learning disability in the context of current diagnostic systems and policies in India: Im-plications for assessment and certification. Asian Journal of Psychia-try, 55, 102506. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102506
Krischler, M., Powell, J. J. W., & Pit-Ten Cate, I. M. (2019). What is meant by inclusion? On the effects of different definitions on atti-tudes toward inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 34(5), 632-648. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1580837
Kurniawati, F. (2021). Exploring teachers’ inclusive education strategies in rural Indonesian primary schools. Educational Research, 63(2), 198-211. https://doi.org/10.1080/00131881.2021.1915698
Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J., Dumas, G., Frazier, T., Jones, E. J. H., Jones, R. M., Pickles, A., State, M. W., Taylor, J. L., & Veenstra-Vander Weele, J. (2020). Autism spectrum disorder. Na-ture Reviews Disease Primers, 6(1), 5. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4
Love, H. R., & Beneke, M. R. (2021). Pursuing Justice-Driven Inclusive Education Research: Disability Critical Race Theory (DisCrit) in Ear-ly Childhood. Topics in Early Childhood Special Education, 41(1), 31-44. https://doi.org/10.1177/0271121421990833
MacLean, A., Sweeting, H., Egan, M., Der, G., Adamson, J., & Hunt, K. (2013). How robust is the evidence of an emerging or increasing fe-male excess in physical morbidity between childhood and adoles-cence? Results of a systematic literature review and meta-analyses. Social Science & Medicine, 78, 96–112. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.11.039
Materechera, E. K. (2020). Inclusive Education: Why It Poses a Dilemma to Some Teachers. International Journal of Inclusive Education, 24(7), 771-786. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1492640
Miesera, S., DeVries, J. M., Jungjohann, J., & Gebhardt, M. (2019). Corre-lation between attitudes, concerns, self‐efficacy and teaching inten-tions in inclusive education evidence from German pre‐service teachers using international scales. Journal of Research in Special Educational Needs, 19(2), 103-114. https://doi.org/10.1111/1471-3802.12432
Mlotshwa, N., Tunjera, N., & Chigona, A. (2020). Integration of MOODLE into the classroom for better conceptual understanding of functions in Mathematics. South African Journal of Education, 40(3), 1-14. https://doi.org/10.15700/10.15700/saje.v40n3a1570
Mirkovic, B., & Gérardin, P. (2019). Asperger’s syndrome: What to consid-er? L'Encephale, 45(2), 169-174. https://doi.org/10.1016/j.encep.2018.11.005
Moksnes, U. K., Løhre, A., Lillefjell, M., Byrne, D. G., & Haugan, G. (2016). The association between school stress, life satisfaction and depressive symptoms in adolescents: Life satisfaction as a potential mediator. Social Indicators Research, 125(1), 339-357. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0842-0
Östberg, V., Almquist, Y. B., Folkesson, L., Låftman, S. B., Modin, B., & Lindfors, P. (2015). The complexity of stress in mid-adolescent girls and boys. Child Indicators Research, 8, 403-423. https://doi.org/10.1007/s12187-014-9245-7
Parmar, S. K., Ramwala, O. A., & Paunwala, C. N. (2021). Performance Evaluation of SVM with Non-Linear Kernels for EEG-based Dyslexia Detection. IEEE 9th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), Bangalore, Indiα, pp. 1-6. htpps://doi.org/10.1109/R10-HTC53172.2021.964169
Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 104-112. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823
Paseka, A. & Schwab, S. (2020). Parents’ Attitudes towards Inclusive Edu-cation and their Perceptions of Inclusive Teaching Practices and Re-sources. European Journal of Special Needs Education, 35(2), 245-272. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1665232
Patil, A. U., Madathil, D., Fan, Y. T., Tzeng, O. J. L., Huang, C. M., & Huang, H. W. (2022). Neurofeedback for the Education of Children with ADHD and Specific Learning Disorders: A Review. Brain Sci-ences, 12(9). https://doi.org/10.3390/brainsci12091238
Peklari, E. (2019). Mathematical skills in autism spectrum disorder. Asian Journal of Applied and Technology, 3(1), 111-123.
Peltier, C., Morin, K. L., Bouck, E. C., Lingo, M. E., Pulos, J. M., Scheffler, F. A., Suk, A., Mathews, L. A., Sinclair, T. E., & Deardorff, M. E. (2020). A Meta-Analysis of Single-Case Research Using Mathematics Manipulatives With Students At Risk or Identi-fied With a Disability. The Journal of Special Education, 54(1), 3-15. https://doi.org/10.1177/0022466919844516
Quigley, M. T. (2021). Concrete Materials in Primary Classrooms: Teach-ers’ Beliefs and Practices about How and Why They Are Used. Math-ematics Teacher Education and Development, 23(2), 59-78.
Rahim, N., & Jamaludin, Z. (2019). Write-rite: Enhancing handwriting proficiency of children with dysgraphia. Journal of Information and Communication Technology, 18(3), 253-271. https://doi.org/10.32890/jict2019.18.3.8290
Reyes, J., Insorio, A. O., Ingreso, M. L. V., Hilario, F. F., & Gutierrez, C. R. (2019). Conception and Application of Contextualization in Mathematics Education. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 6(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijesim/issue/43715/454218
Rizos, I., & Adam, M. (2022). Mathematics students’ conceptions and re-actions to questions concerning the nature of rational and irrational numbers. International Electronic Journal of Mathematics Education, 17(3), em0686. https://doi.org/10.29333/iejme/11977
Rizos, I., & Foykas, E. (2023a). Utilization of “Byrne’s Euclid” in the Teaching of Geometry to Students with Special Learning Difficul-ties: A Qualitative Research. European Journal of Education and Pedagogy, 4(2), 139-148. https://doi.org/10.24018/ejedu.2023.4.2.623
Rizos, I., & Foykas, E. (2023b). How can we help a student with Asperger syndrome to avoid the illusion of linearity?. Contemporary Mathe-matics and Science Education, 4(2), ep23021. https://doi.org/10.30935/conmaths/13404
Rizos, I., & Gkrekas, N. (2023a). Incorporating history of mathematics in open-ended problem solving: An empirical study. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(3), em2242. https://doi.org/10.29333/ejmste/13025
Rizos, I., & Gkrekas, N. (2023b). Is there room for conjectures in Mathe-matics? The role of Dynamic Geometry Environments. European Journal of Science and Mathematics Education, 11(4), 589-598. https://doi.org/10.30935/scimath/13204
Saclarides, E. S., & Munson, J. (2021). Exploring the foci and depth of coach-teacher interactions during modeled lessons. Teaching and Teacher Education, 105, 103418. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103418
Sapon-Shevin, M. (2017). On the impossibility of learning “not to see”: Colorblindness, invisibility, and anti-bias education. International Critical Childhood Policy Studies, 6, 38-41.
Scanlon, G., Radeva., S., Pitsia., V., Maguire., C., & Nikolaeva., S. (2022). Attitudes of Teachers in Bulgarian Kindergartens Towards Inclusive Education. Teaching & Teacher Education, 112. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103650
Shaeffer, S. (2019). Inclusive Education: A Prerequisite for Equity and So-cial Justice. Asia Pacific Education Review, 20(2), 181-192. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09598-w.
Snowling, M. J., Hulme, C., & Nation, K. (2020). Defining and under-standing dyslexia: past, present and future. Oxford Review of Educa-tion, 46(4), 501-513. https://doi.org/10.1080/03054985.2020.1765756
Supriatna, A., & Ediyanto, E. (2022). The Implementation of Multisensory Technique for Children with Dyslexia. Indonesian Journal of Disabil-ity Studies, 8(1), 279-293.
Syriopoulou-Delli, C. K., Agaliotis, I. & Papaefstathiou, E. (2018). Social skills characteristics of students with autism spectrum disorder. In-ternational Journal of Developmental Disabilities, 64, 35-44. https://doi.org/10.1080/20473869.2016.1219101
Tzagkaraki, E., Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2021). Exploring the Use of Educational Robotics in primary school and its possible place in the curricula. In M. Malvezzi, D. Alimisis & M. Moro (Eds). Edu-cation in & with Robotics to Foster 21st-Century Skills. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77022-8_19
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=139394&set=4F703E0F_3_432&gp=1&lin=1&ll=1
UNICEF (2017). Inclusive education: Understanding article 24 of the rights of persons with disabilities. https://www.unicef.org/eca/sites/unicef. org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_0.pdf
Venkatraman, S., Overmars, A., & Wahr, F. (2019). Visualization and Ex-periential Learning of Mathematics for Data Analytics. Computation, 7(3), 1-13. https://doi.org/10.3390/computation7030037
Vithal, R., & Skovsmose, O. (1997). The End of Innocence: A Critique of ‘Ethnomathematics’. Educational Studies in Mathematics, 34, 131-157. https://doi.org/10.1023/A:1002971922833
Voukelatou, G. (2022). The importance of the educational contract in the problem management of a school class with disabilities and special educational needs: A case study in a school unit of special education and training in secondary education. European Journal of Special Education Research, 8(4). http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v8i4.4496
Weiss, E. M., Gschaidbauer, B., Kaufmann, L., Fink, A., Schulter, G., Mit-tenecker, E., & Papousek, I. (2017). Age-related differences in inhibi-tory control and memory updating in boys with Asperger syndrome. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 267(7), 651-659. https://doi.org/10.1007/s00406-016-0756-8
Williamson, B., & Eynon, R. (2020). Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. Learning, Media and Technolo-gy, 45(3), 223-235. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1798995
Woodbury-Smith, M. R. & Volkmar, F. R. (2009). Asperger syndrome. Eu-ropean Child & Adolescent Psychiatry, 18(1), 2-11.
Zhong, B., & Xia, L. (2020). A Systematic Review on Exploring the Poten-tial of Educational Robotics in Mathematics Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 18, 79-101. https://doi.org/10.1007/s10763-018-09939-y
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)