Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιστήμη και Κοινωνία ακολουθεί αυστηρά κανόνες εμπιστευτικότητας, εκδοτικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών. Η Συντακτική Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες γύρω από τις υποβληθείσες εργασίες παρά μόνο στους κριτές και τους συγγραφείς. 

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.