Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.
  • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (λ.χ. http://pkp.sfu.ca)

  • Το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Τα κείμενα μπορεί να είναι γραμμένα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για MAC ή σε Word. Η έκταση των άρθρων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, των πινάκων, γραφημάτων, παραρτημάτων και των βιβλιογραφικών αναφορών. H έκταση των κριτικών ερευνητικών σχολίων και των βιβλιογραφικών δοκιμίων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2000 λέξεις. Μέγιστος αριθμός λέξεων για βιβλιοκριτικές και βιβλιοπαρουσιάσεις είναι οι 1000.

Τα κείμενα που υποβάλλονται προς κρίση δεν πρέπει να περιέχουν άμεσα ή έμμεσα στοιχεία ταυτότητας.

Πληροφορίες για τον συγγραφέας/είς εμφανίζονται μόνο στην πρώτη σελίδα και αφορούν το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα/ων συνοδευόμενο από σύντομες πληροφορίες για τον τίτλο και τη θέση του (π.χ. Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Κάθε κείμενο το οποίο υποβάλλεται ως άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη περίληψη (150 λέξεις περίπου) και 3-5 λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι Σημειώσεις, εφόσον χρησιμοποιούνται, είναι υποσημειώσεις. Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές περιλαμβάνουν μόνον πηγές στις οποίες έχει γίνει αναφορά στο κείμενο.

Οι εν παρενθέσει παραπομπές γίνονται ως εξής: Barry (1990: 144) ή (Barry 1990: 144, Santori 1996: 87-8). Τα πλήρη στοιχεία των πηγών δίνονται Βιβλιογραφικές Αναφορές με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

Barry, B. (1990 [1965]). Political Argument: A Reissue with a New Introduction. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Gutmann, A. επιμ. (1997). Πολυπολιτισμικότητα. Μετάφραση Φ. Παιονίδης, πρόλογος Κ. Παπαγεωργίου. Αθήνα: Πόλις.

Stolcke, V. (1997). The "Nature" of Nationality. Σε V. Bader, επιμ., Citizenship and Exclusion. London: Macmillan.

Οι παραπομπές σε ιστοσελίδες γίνονται βάσει της παρακάτω συμβάσεως:

Lu Χ., Cheliotis G, Cao X., Song Y., Bressan S. (2012). 'The Configuration of Networked Publics on the Web: Evidence from the Greek Indignados Movement'. National University of Singapore. http://www.comp.nus.edu.sg/~songyi/papers/websci2012.pdf [πρόσβαση 20 Octοber 2012].

Τα γραφήματα και οι πίνακες αριθμούνται κατά σειρά και αναφέρονται αριθμητικώς εντός του κειμένου. Κάθε γράφημα ή πίνακας εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η Επιστήμη και Κοινωνία ακολουθεί αυστηρά κανόνες εμπιστευτικότητας, εκδοτικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών. Η Συντακτική Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες γύρω από τις υποβληθείσες εργασίες παρά μόνο στους κριτές και τους συγγραφείς. 

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.