Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Η Επιστήμη και Κοινωνία:Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη.

Σκοπός του περιοδικού  είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.

Η Επιστήμη και Κοινωνία αποσκοπεί να αποτελέσει ένα forum επιστημονικού διαλόγου αλλά και δημόσιας κριτικής παρέμβασης σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Φιλοξενεί επιστημονικές μελέτες και μικρότερα ερευνητικά σχόλια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων, ηθικής θεωρίας, πολιτικής κοινωνιολογίας και οικονομίας, ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης, πολιτικής και κοινωνικής ψυχολογίας, καθώς και πολιτισμικών σπουδών. Επιπλέον, δημοσιεύονται εκτεταμένα βιβλιογραφικά δοκίμια και βιβλιοκρισίες επιστημονικών έργων. 

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Η Επιστήμη και Κοινωνία ακολουθεί το σύστημα της ‘τυφλής’ διπλής αξιολόγησης με την οποία εξασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση κάθε υποβαλλόμενου κειμένου.  Κατά κανόνα, κάθε άρθρο που υποβάλλεται για δημοσίευση αξιολογείται και σχολιάζεται από δύο κριτές. Τρίτος κριτής χρησιμοποιείται όταν οι αξιολογήσεις των δύο πρώτων διίστανται σοβαρά.

Για όλες τις εργασίες που υποβάλλονται, η Συντακτική Επιτροπή ανακοινώνει και εξηγεί στους συγγραφείς την απόφασή της, ενσωματώνοντας τα σχόλια των κριτών και   υποδεικνύοντας πιθανές βελτιωτικές κατευθύνσεις.

Η Επιστήμη και Κοινωνία ακολουθεί αυστηρά κανόνες εμπιστευτικότητας, εκδοτικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών. Η Συντακτική Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες γύρω από τις υποβληθείσες εργασίες παρά μόνο στους κριτές και τους συγγραφείς. 

Η Συντακτική Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες επί τη βάσει του επιστημονικού τους περιεχομένου και επ’ ουδενί ένεκα της φυλής, του φύλου, του ερωτικού προσανατολισμού, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής καταγωγής, της υπηκοότητας ή της πολιτικής τοποθέτησης των συγγραφέων. 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.