Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Θάλεια Δραγώνα
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Augoustinos, Μ. & Walker, 1. (1995). Social Cognition. London: Sage·
A zzi, A. (2011). ‘From identity and participation to integration or radicalization: a critical approach’, στο A. Azzi, X. Chrysso- choou, B. Klandermans & B. Simon (επιμ.), Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. Sussex: Wiley- Blackwell.
Bhabha, H. J. (2001). ‘Culture’s in between’, στο D. Bennett (επιμ.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity. Taylor & Francis, e-Library.
Bion, W. (1962). Learning from Experience. London: Karnac Books.
Bird, J. & Clarke, S. (1999). ‘Racism, hatred, and discrimination through the lens of projective identification’, Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society, 4, 2: 332-335.
Chodorow, N. (1998). ‘The enemy outside: Thoughts on the psychodynamics of extreme violence with special attention to men and masculinity’, Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society, 3, 1: 25-38.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. London: Duckwoth.
Erikson, E. (1950). Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press.
Eriks en, H. T. (2004). ‘Ehnicity, class, and the 1999 Mauritian riots’, στο S. May, T. Modood & J. Squires (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Fanon, F. (1952). Peau Noire, Masques Blancs. Paris: Editions du Seuil.
Frosh, S. (2005). Hate and the ‘Jewish Science’: Anti-Semitism, Nazism and Psychoanalysis. N.Y.: Paigrave, Macmillan.
Klein, M. (1946). ‘Notes on some schizoid mechanisms’, International Journal of Psycho-Analysis, 27 : 99-110.
Kovel, J. (1995). On Racism and Psychoanalysis’, στο A. Elliott & S. Frosh (επιμ.), Psychoanalysis in Contexts. London: Rout- ledge.
Kristeva, J. (1991). Strangers to Ourselves, μτφρ. L. Roudiez. New York: Columbia University Press.
Kymlica, W. (1989). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press.
Kymlica, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.
May, S., Modood, T. & Squires, J. (2004). ‘Charting the disciplinary debates’, στο των ιδίων (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Mouzelis, N. (2007). ‘Nationalism: Restructuring Gellner’s Theory’, στο S. Malesevic & M. Haugaard (επιμ.), Ernest Gellner and Contemporay Social Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Parekh, B. (2004). ‘Redistribution or recognition? A misguided debate’, στο S. May, T. Modood & J. Squires (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. N.Y.: Paigrave.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press.
Rustin, M. (1991). The Good Society and the Inner World. Uondon: Verso.
Taylor, C. (1994). ‘The politics of recognition’, στο A. Gutmann (επιμ.), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.
Young, I. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.
Zizek, S. (1993). Tarrying with the Negative. Durham: Duke University Press.
Zizek, S. (1991). Looking Awry: an introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass.: MIT Press.