Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Θάλεια Δραγώνα
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Augoustinos, Μ. & Walker, 1. (1995). Social Cognition. London: Sage·
A zzi, A. (2011). ‘From identity and participation to integration or radicalization: a critical approach’, στο A. Azzi, X. Chrysso- choou, B. Klandermans & B. Simon (επιμ.), Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. Sussex: Wiley- Blackwell.
Bhabha, H. J. (2001). ‘Culture’s in between’, στο D. Bennett (επιμ.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity. Taylor & Francis, e-Library.
Bion, W. (1962). Learning from Experience. London: Karnac Books.
Bird, J. & Clarke, S. (1999). ‘Racism, hatred, and discrimination through the lens of projective identification’, Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society, 4, 2: 332-335.
Chodorow, N. (1998). ‘The enemy outside: Thoughts on the psychodynamics of extreme violence with special attention to men and masculinity’, Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society, 3, 1: 25-38.
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. London: Duckwoth.
Erikson, E. (1950). Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press.
Eriks en, H. T. (2004). ‘Ehnicity, class, and the 1999 Mauritian riots’, στο S. May, T. Modood & J. Squires (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Fanon, F. (1952). Peau Noire, Masques Blancs. Paris: Editions du Seuil.
Frosh, S. (2005). Hate and the ‘Jewish Science’: Anti-Semitism, Nazism and Psychoanalysis. N.Y.: Paigrave, Macmillan.
Klein, M. (1946). ‘Notes on some schizoid mechanisms’, International Journal of Psycho-Analysis, 27 : 99-110.
Kovel, J. (1995). On Racism and Psychoanalysis’, στο A. Elliott & S. Frosh (επιμ.), Psychoanalysis in Contexts. London: Rout- ledge.
Kristeva, J. (1991). Strangers to Ourselves, μτφρ. L. Roudiez. New York: Columbia University Press.
Kymlica, W. (1989). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press.
Kymlica, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.
May, S., Modood, T. & Squires, J. (2004). ‘Charting the disciplinary debates’, στο των ιδίων (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Mouzelis, N. (2007). ‘Nationalism: Restructuring Gellner’s Theory’, στο S. Malesevic & M. Haugaard (επιμ.), Ernest Gellner and Contemporay Social Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Parekh, B. (2004). ‘Redistribution or recognition? A misguided debate’, στο S. May, T. Modood & J. Squires (επιμ.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. N.Y.: Paigrave.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press.
Rustin, M. (1991). The Good Society and the Inner World. Uondon: Verso.
Taylor, C. (1994). ‘The politics of recognition’, στο A. Gutmann (επιμ.), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.
Young, I. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.
Zizek, S. (1993). Tarrying with the Negative. Durham: Duke University Press.
Zizek, S. (1991). Looking Awry: an introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass.: MIT Press.