Το τραύμα του Κοσσυφοπεδίου στις σερβικές εθνικές αφηγήσεις


Δημοσιευμένα: Αυγ 7, 2015
Ivana Spasić
Περίληψη
Η εργασία αυτή αναψηλαφεί τις διαφορετικές σερβικές ερμηνείες ίου Τραύματος του Κοσσυφοπεδίου από την περίοδο της σέρβικης ανεξαρτησίας μέχρι σήμερα. Επικεντρώνεται στις διαφορετικές ερμηνείες οι οποίες χρησιμοποιούν τον θρύλο ως σημείο αναφοράς για να προσδώσουν σε αυτόν πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες κάθε εποχής. Η αποκρυστάλλωση του μύθου είναι ταυτόχρονη με τη διαδικασία συγκρότησης του νεότερου σερβικού κράτους. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετά το 1980 ερμηνείες του και στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις έχουν προσπαθήσει να τον νοηματοδοτήσουν ανάλογα με τις επιδιώξεις τους. Η ανάλυση εξετάζει την εννοιολόγηση του Τραύματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε άμεση συσχέτιση με τις πολιτικές εξελίξεις και τονίζει την αμφισημία του μύθου του Κοσσυφοπεδίου στη σημερινή Σερβία και τη ρητορική του χρήση από πολιτικές δυνάμεις.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.