Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Χάρης Γ. Μυλωνάς
Περίληψη

Το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε οτον χώρο της πολιτικής επιστήμης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και που επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αιτίων έναρξης των εμφυλίων πολέμων, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Η τελευταία δέίχνεΐ νά αγνοεί τόσο τα πορίσματα, όσο και τις αδυναμίες της διέθνούς βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές στρατηγικές που ακολουθούνται στον διεθνή χώρο δεν έχουν εμπεδωθέί. Πολλές ενδιαφέρουσες μελέτες που δημοσιεύονται στην Ελλάδα από· ιστορικούς, ανθρωπολόγους, αλλά και·πολιτικούς επιστήμονες, και αφορούν διάφορες πτηχές του/,εμφυλίοη, θα, κέρδιζαν πολλά από έναν γόνιμα.διάλογο με αναλύσεις άλλφν εμφυλίων πολέμων αλλά κρι από ,τηγ ένταξη των πορισμάτων τους σε ένα συγκριτικό θεφρητικό πλαίσιο, κατανόησης και ερμηνείας του γενικότερου, φαινομένου. Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τα εννοιολογικά προβλήματα που εμπλέκονται στην προσπάθεια των ερευνητών να ορίσουν με ακρίβεια την εξαρτημένη μεταβλητή τους, αλλά και τα νέα πεδία έρευνας και μελέτης πού ανοίγει ή εννόιόλΰγική αναοριοθέτηόη του φαινομένου. Χτρέφετάι ένάντιά Οτήν άγονη αντιπαράθεση μεταξύ της πολιτικής επιστήμης και τής κλασικής ιστοριογραφικής προσέγγισης και επισημαίνει την ιδιαιτερότητα της συγκριτικής προσέγγισης ως μεθοδολογικό εργαλείο υπογραμμίζοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδράμει στον εμπειρικό έλεγχο διαψεύσιμωγ υποθέσεων εργασίας.. Τέλος, παρουσιάζει τα σημαντικότερα πορίσματα των μακρο- και μικρό- αναλύσεωγ. που αφορούν στο φαινόμενο του εμφυλίου πολέμου γεφυρώνοντας τις δύο προσεγγίσεις και αναδεικνύοντας τη συμπληρωματικότητά τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.