Γνώση, κοινωνία και η κοινωνιολογία της γνώσης: Από το υποκειμενικό νόημα στην κοινωνική γεγονότητα


Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2015
Άγγελος Γιαννακόπουλος
Περίληψη
Αντικείμενο αναφοράς αυτού του άρθρου αποτελεί η κοινωνική φαινομενολογία του βιάκοσμου (Lebenswelt) ως κυριότερη κατεύθυνση εντός του κοινωνικού κονστρουξιονι- σμού (Sozialkonstruktivismus) και ως συνολική κοινωνική θεωρία και θεωρία της δράσης (Gesellschafts- und Handlungstheorie) στο παράδειγμα της κοινών ιολογίας της γνώσης του Thomas Luckmann. Σκοπός είναι να περιγράφει μια φαινομενολογική θεμελίωση της κοινωνικής επιστήμης στη βάση της θε'σης του Luckmann περί της επικοινωνιακής συγκρότησης της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία αναζητά μια απάντηση πάνω στα θεμελιώδη ερωτήματα της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και υποκειμένου, όπως αυτά συζη- τούνται εντός της γερμανικής, κυρίως, κοινωνικής επιστήμης και που μπορούν να συνοψισθούν στο βασικό (και ακόμα αναπάντητο) ερώτημα: με ποιο τρόπο παράγει η ανθρώπινη δράση (Handeln: Max Weber) ε'να κόσμο πραγμάτων (choses: Emile Durkheim). Ή αλλιώς: πώς είναι δυνατόν το υποκειμενικό νόημα (subjektiver Sinn) να αποκτά χαρακτήρα αντικειμενικού κοινωνικού γεγονότος (objektive Faktizität); Στα ενδιαφέροντα αυτού του άρθρου ανήκει, επίσης, η συζήτηση πάνω στο πρόβλημα του επιστημολογικού και ηθικού σχετικισμού που άπτεται άμεσα της κοινωνιολογίας της γνώσης, όπως και η αντιπαράθεση των θε'σεων του κοινωνικού κονστρουξιονισμού με ανάλογες θέσεις περί μιας επικοινωνιακής δόμησης της κοινωνικής δράσης, κυρίως στο ε'ργο του Jürgen Habermas.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)