Κριτική υποδοχή και σκηνική πρόσληψη του Ρακίνα στην ελληνική σκηνή (19ο ς - 21ος αιώνας)


Δημοσιευμένα: May 22, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
ρακινικές τραγωδίες, διακείμενα, πρόσληψη, κριτική, σκηνοθεσία, υποκριτική, Comidie Frangaise
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
Περίληψη

Η διατακτική αλλά εντεινό ενη επανε φάνιση των τραγωδιών του Ρακίνα στην ελληνική
σκηνή κατά τα τέλη του 20ού - αρχές του 21ου αιώνα δη ιουργεί εύλογα ερωτή ατα για
την απουσία του επί σειρά δεκαετιών. Η παρούσα ελέτη ανατρέχει στον σχετικά πλούσιο
εταφραστικά -παραστασιακά 19ο αιώνα, εξετάζει τις συνθήκες υποδοχής του Ρακίνα
κατά τον πενιχρό σε παρουσία του 20ό αιώνα και αναζητά τους λόγους υποβάθ ισής του
έσα από τις κριτικές της εποχής -κυρίως για παραστάσεις γαλλικών θιάσων που
επισκέπτονται την Ελλάδα- και από θεωρητικές διατυπώσεις ση αντικών παραγόντων της
θεατρικής ζωής, ερευνώντας τις απορριπτικές για τη ρακινική τραγωδία αιτιάσεις τους -
ε πρωταρχική τη σύγκρισή της ε το αρχαιοελληνικό δρά α και το συναφές υφέρπον
ιδεολόγη α της αδιάλειπτης συνέχειας του Ελληνισ ού. Παράλληλα, επιχειρείται κριτική
ανάλυση των καίριων παραστασιακών και λοιπών στοιχείων των σύγχρονων ρακινικών
παραστάσεων που συνετέλεσαν στη σταδιακή αλλαγή της πρόσληψης του Ρακίνα στην
Ελλάδα. Επισυνάπτονται, τέλος, αναλυτικά παραρτή ατα εταφράσεων και παραστάσεων
τραγωδιών του Ρακίνα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα, ελληνικών ή ξένων θιάσων που
εντοπίστηκαν από την έχρι στιγ ής έρευνα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
ρακινικές τραγωδίες, διακείμενα, πρόσληψη, κριτική, σκηνοθεσία,
υποκριτική, Comidie Frangaise
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)