«Επιτελώντας» το άμορφο: Η γυναικεία τοπογραφία στο έργο της βιντεο-καλλιτέχνιδος και σκηνογράφου Κωνσταντίνας Κατρακάζου


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Άμορφο-Ευτελής τέχνη - βιντεο-τέχνη - Σκηνογραφία - Κωνσταντίνα  Κατρακάζου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
Περίληψη

Η& *ννοια& του& N)ορφου& *χει& πρωτKστως& απασχολ3σει& τη& θεωρKα& που&
αναπτçσσεται& γçρω& απ@& την& εικ@να& και& τις& οπτικ*ς& τ*χνες.& ΑνNγεται& στο&
ΚKνη)α& του& Σουρρεαλισ)οç& και& συγκεκρι)*να& στον& Bataille αλλN& και& στον&
Dalí& εν:& οι& σçγχρονες& ερ)ηνεKες& τοç& προσδKδουν& φιλοσοφικ*ς,&
ψυχαναλυτικ*ς& και& ανθρωπο^κοινωνιολογικ*ς& προεκτNσεις και συχνN& το
συνδ*ουν& )ε& την& αποκαλοç)ενη& «ευτελ3& τ*χνη»»& των& τελευταKων&
δεκαετι:ν.&Στο&παρ@ν&Nρθρο&η&*ννοια&λειτουργεK&ως&εργαλεKο&προσ*γγισης&
της& βιντεο^τ*χνης& και& της& σκηνογραφKας& της& εικαστικοç& ΚωνσταντKνας&
ΚατρακNζου,& ως& )ια& εν*ργεια& που& χαρNσσει& τα& @ρια& εσωτερικ3ς& και&
εξωτερικ3ς& γυναικεKας& τοπογραφKας& 3,& καλçτερα,& αναδεικνçει& τη&
)εταιχ)ιακ@τητα& ως& αντKλογο& στην& κοινωνικ3& ο)ογενοποKηση& και&
αλλοτρKωση,& ως& ση)εKο& @που& οι& ση)ασKες,& οι κατηγοριοποι3σεις& και& οι
ιεραρχ3σεις&παçουν&να&υπNρχουν.&

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)